REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8562
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorPietrzak-Thébault, Joanna-
dc.date.accessioned2019-10-31T13:34:51Z-
dc.date.available2019-10-31T13:34:51Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationJulian Tuwim - tradycja, recepcja, perspektywy badawcze, pod redakcją naukową Ewy Gorlewskiej, Moniki Jurkowskiej, Krzysztofa Korotkicha, s. 325-336pl
dc.identifier.isbn978-83-86064-47-02-
dc.identifier.issn2450-1913-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8562-
dc.description.abstractDo zrozumienia dzieł poetyckich dawnych epok niezbędna jest znajomość kulturowego i cywilizacyjnego kontekstu, w jakim utwory te powstawały. Wiersz Juliana Tuwima, choć odnosi się do rzeczywistości pozornie niezbyt odległej (bo do polskiego przedwojennego gimnazjum), może nastręczyć jednak spore trudności. Niemal całkowite wyeliminowanie z polskich szkół nauczania łaciny i literatury klasycznej, oprócz innych szkód sprawia także, że wiersze takie jak ‘Nad Cezarem’ stają się hermetyczne. Ograniczanie znajomości starożytnych języków i kultury klasycznej pojawia się, choć nie w tak drastycznej, jak w Polsce, formie w wielu krajach europejskich. Obecnie obserwuje się prace zarówno nad nowoczesnymi metodami nauczania w szkołach jak i sposobami powrotu do świadomości społecznej dokonań kultury antycznej. Brak zakorzenienia w tradycji technokratycznych elit europejskich mieć może bowiem bardziej dalekosiężne i negatywne skutki, niż ‘tylko’ nierozumienie poezji.pl
dc.description.abstractTo understand poetic compositions of past times one needs to know the cultural and civilization context of the era they were written in. Julian Tuwim’s poem though at first seems to be about quite recent time (Polish interwar period junior high school ) may cause difficulties in interpretation. The lack of Latin and classical literature in contemporary Polish schools causes the poems such as Nad Cezarem becoming difficult to understand. Many other European countries have also limited their teaching of ancient languages and classical culture but not to such a degree as in Poland. There are now many attempts to present to broader audiences the outcomes of ancient cultures and modern teaching methods in schools. The lack of tradition in technocratic European elites may have a far more reaching and negative consequences than ‘just’ misunderstanding poetry.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherInstytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstokupl
dc.relation.ispartofseriesBiałostocka Kolekcja Filologiczna. Studia;nr 3-
dc.subjectjęzyk łacińskipl
dc.subjectliteratura klasycznapl
dc.subjectkultura antycznapl
dc.subjectLatinpl
dc.subjectclassical literaturepl
dc.subjectAntique culturepl
dc.titleO prostych przyczynach i dalekosiężnych konsekwencjach nierozumienia poezji. Uwagi na marginesie wierszapl
dc.title.alternativeOn simple reasons and far reaching consequences of misunderstanding poetry. Notes on the margin of the poem Nad Cezarem (Over Cezar)pl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.BiographicalnoteJoanna Pietrzak-Thébault ‒ jest italianistką, doktorem nauk humanistycznych. Od 2009 roku pracuje jako adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW. Pracę dydaktyczną prowadziła początkowo na kulturoznawstwie, a od 2015 roku, z chwilą utworzenia tego kierunku, na italianistyce. Jej naukowe zainteresowania obracają się wokół historii książki, edytorstwa i percepcji literatury włoskiego renesansu. Zajmuje się też francuskojęzyczną twórczością polskich romantyków: opublikowała wydanie krytyczne francuskiej prozy artystycznej Adama Mickiewicza (wraz z tłumaczeniem, 2013) i przełożyła na polski całość francuskiej prozy poetyckiej Zygmunta Krasińskiego (2017).pl
dc.description.AffiliationUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiepl
dc.description.referencesAitchison J., Language change: progress or decay?, Cambridge 1991.pl
dc.description.referencesAssmann A., Canon and Archive, w: Cultural Memory Studies. An International Interdisciplinary Handbook, Berlin – Nowy Jork 2008.pl
dc.description.referencesAuerbach M., O współpracy filologa klasycznego z polonistą, „Przegląd humanistyczny” 1930, z. 1, s. 25‒41.pl
dc.description.referencesBocheński J., Antyk po antyku, Warszawa 2010.pl
dc.description.referencesBowker G. C., Memory practices in the sciences, Cambridge MA – London 2005.pl
dc.description.referencesBrague R., Europe, la voie romaine, Paris 1992.pl
dc.description.referencesCibois Ph., »L’avenir des humanités«, „L’Esprit”, grudzień 2012.pl
dc.description.referencesCorpus Caesareum, przeł. i oprac. E. Konik, W. Nowosielska, t. I, Wrocław 2003.pl
dc.description.referencesGrüss N., Nauczanie historii starożytnej w szkołach średnich, „Przegląd Humanistyczny” 1930, z. 3.pl
dc.description.referencesJudet de La Combe P., Wismann H., L’Avenir des langues. Repenser les humanités, Paris 2004.pl
dc.description.referencesKreczmar M., Nauczanie historii starożytnej w szkołach średnich, „Przegląd Humanistyczny” 1930, z. 1.pl
dc.description.referencesŁacina zniknie z matury, „Tygodnik Społeczno-Oświatowy Głos Nauczycielski”, online: http://glos.pl, dostęp: 8.06.2013.pl
dc.description.referencesMorawski K., Historia literatury rzymskiej za Rzeczpospolitej. Proza i prozaicy w okresie cycerońskim, Kraków 1921.pl
dc.description.referencesNussbaum M. C., Not for Profit. Why Democracy Needs the Humanities, Princeton 2010.pl
dc.description.referencesPetrarka a jedność kultury europejskiej, red. M. Febbo, P. Salwa, Warszawa 2005.pl
dc.description.referencesPetrarka F., Drobne wiersz włoskie ‒ Rerum vulgarium fragmenta, oprac. P. Salwa, wst. M. Santagata, Gdańsk 2005.pl
dc.description.referencesPolska w Europie – łacina w szkole, „PAUza Akademicka” nr 127, 9.06.2011.pl
dc.description.referencesRapacki M., Helena Liberowa 1914‒2013, „Gazeta Wyborcza”, 22.05.2013 r.pl
dc.description.referencesSaïd E. W., The return to philology, w: Humanism and democratic criticism, Nowy Jork 2004.pl
dc.description.referencesStradecki J., Julian Tuwim. Bibliografia, Warszawa 1959.pl
dc.description.referencesTempus fugit, czyli koniec łaciny, „Gazeta Wyborcza” 06.08.2011.pl
dc.description.firstpage325pl
dc.description.lastpage336pl
dc.identifier.citation2Julian Tuwim - tradycja, recepcja, perspektywy badawcze, pod redakcją naukową Ewy Gorlewskiej, Moniki Jurkowskiej, Krzysztofa Korotkichapl
dc.conferenceOgólnopolska Konfernecja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja, recepcja, perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013pl
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja - recepcja - perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.