REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8507
Tytuł: Wzorzec parlamentarzystki w prasie dla kobiet w Polsce międzywojennej
Inne tytuły: The female parliamentary model in the women’s press of interwar Poland
Autorzy: Maj, Ewa
Słowa kluczowe: prasa dla kobiet
wzorzec
parlamentarzystki
wizerunek medialny
women’s press
model
member of parliament
media image
Data wydania: 2019
Data dodania: 24-paź-2019
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(6), 2019, s. 73-104
Abstrakt: Prasa dla kobiet w Polsce międzywojennej była reprezentowana przez periodyki o różnorodnym zasięgu temporalnym i przestrzennym, częstotliwości wydawania, profilu światopoglądowym, a także sposobie pozycjonowania na rynku czytelniczym. Pełniła funkcję perswazyjną, dając wzorzec wychowawczy przeznaczony dla odbiorczyń, które miały rozmaite preferencje polityczne, prezentując pełny przekrój ideowy społeczeństwa polskiego. W kobiecym imaginarium znajdowały się postaci niezwykłe, godne naśladowania, pretendujące do miana „herosów w spódnicy”. Celem artykułu jest ukazanie medialnych wizerunków kobiet aktywnych politycznie pod kątem ich obecności w Sejmie Ustawodawczym 1919–1922 oraz w regularnym parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej 1922–1939, ponadto w Sejmie Śląskim 1920–1939.
The women’s press in interwar Poland was represented by periodicals of varied temporal and spatial coverage, frequency of publishing, outlook profile, as well as the method of positioning in the press market. It had a persuasive role, presenting an educational model intended for recipients of various political preferences, overviewing the full ideological cross-section of Polish society. In the female imaginarium, there were extraordinary figures, worth following, aspiring to be called “heroines in skirts”. The aim of the article was to present media images of politically active women in terms of their presence in the Legislative Sejm 1919–1922 and in the regular parliament of the Republic of Poland 1922–1939, and also in the Silesian Parliament of 1920–1939.
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nota biograficzna: Ewa Maj – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk humanistycznych, zatrudniona na Wydziale Politologii UMCS. Specjalność naukowa: myśl polityczna, komunikowanie polityczne, historia polityczna. Zainteresowania badawcze: historia idei, dzieje Narodowej Demokracji i ideologii narodowej, narodowe partie polityczne w Europie i Polsce, komunikowanie polityczne, prasa polityczna: historia i współczesność. Publicystyka polityczna. Dyskurs. Członkostwo w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Polskie Towarzystwo Historyczne.
E-mail: ewa.maj@poczta.umcs.lublin.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8507
DOI: 10.15290/cnisk.2019.01.06.04
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-7295-1759
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2019, nr 1(6)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_1_2019_E_Maj_Wzorzec_parlamentarzystki_w_prasie_dla_kobiet.pdf436,29 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons