REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8375
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorOlszewska, Maria Jolanta-
dc.date.accessioned2019-10-04T09:47:06Z-
dc.date.available2019-10-04T09:47:06Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationJulian Tuwim - tradycja, recepcja, perspektywy badawcze, pod redakcją naukową Ewy Gorlewskiej, Moniki Jurkowskiej, Krzysztofa Korotkicha, s. 173-203pl
dc.identifier.isbn978-83-86064-47-02-
dc.identifier.issn2450-1913-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8375-
dc.description.abstractW artykule zostały poddane analizie wiersze Juliana Tuwima poświęcone jego dzieciństwu. Liryki te odczytywane w kontekście całościowo potraktowanej twórczości poety ujawniają swój pełny sens. Dzieciństwo okazuje się tylko pretekstem do tego, aby mówić o sprawach dla człowieka najważniejszych – o doświadczeniu temporalnym. Tuwim stworzył własny styl poetycki. Jego poezja jest przesycona lękiem przed przemijaniem i śmiercią. To one stają się jednym z głównych motywów jego poezji. To sprawia, że poezja Tuwima jest tragiczna. Życie było dla niego obrazem umierania. Jego poezję wypełnia metafizyczny lęk, dlatego Tuwim jest poetą śmierci. Jest on poetą „rzeczy ostatecznych i rzeczy pierwszych”. Ratunkiem dla poety staje się akt kreacji, kiedy z chaosu rodzi się ład świata. Poezja była dla niego czymś więcej niż rzemiosłem, była środkiem prowadzącym ku prawdzie i ocaleniu. Obraz dzieciństwa w wierszach Tuwima wyróżnia się realizmem w oddaniu szczegółów oraz plastycznością dzięki odtworzeniu doznań zmysłowych. Obrazy dzieciństwa w analizowanych wierszach Tuwima, wykreowane na gruncie poetyckiej wyobraźni, zostały wpisane w estetyczną przestrzeń pamięci. Siłą napędowych tych wierszy jest nostalgia. Dlatego analizowane wiersze o dzieciństwie jako o czasie straconym i o czasie odzyskanym, dają się wpisać w jeden z głównych nurtów Tuwima poezji, jakim jest próba opanowania chaosu.pl
dc.description.abstractIn the article were analyzed Julian Tuwim's poems devoted to his childhood. These lyrics, read in the context of the poet's works, reveal their full meaning. Childhood is only a pretext to talk about matters the most important for man - temporal experience. Tuwim created his own poetic style. His poetry is overwhelmed with fear of passing and dying. They are one of the main motives of his poetry. This makes Tuwim's poetry a tragic one. Life was an image of dying for him. His poetry is filled with metaphysical fear that is why Tuwim is the poet of death. He is a poet of "ultimate things and first things". The act of creation becomes the life of a poet when chaos brings the order of the world. Poetry was more than a craft for him, a means of leading to truth and salvation. The picture of childhood in Tuwim's lyrics is characterized by realism in detail and plasticity through the reconstruction of sensory experiences. The images of childhood in Tuwim's poetry, created on the ground of poetic imagination, have been inscribed in the aesthetic memory space. The driving force behind these poems is nostalgia. Therefore analyzed poems about childhood as lost time and recovered time, can be entered into one of the mainstream of Tuwim poetry, which is an attempt to control chaos.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherInstytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstokupl
dc.relation.ispartofseriesBiałostocka Kolekcja Filologiczna. Studia;nr 3-
dc.subjectdzieciństwopl
dc.subjectprzemijaniepl
dc.subjectśmierćpl
dc.subjectTuwimpl
dc.subjectchildhoodpl
dc.subjectevanescencepl
dc.subjectdeathpl
dc.titlePowroty do dzieciństwa, czyli o nostalgicznej podróży w czasie w poezji Juliana Tuwima (na wybranych przykładach)pl
dc.title.alternativeReturns to childhood, a nostalgic journey in time in Julian Tuwim's poetry on selected examplespl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.BiographicalnoteJolanta Maria Olszewska ‒ prof. dr hab. Uniwersytetu Warszawskiego; z wykształcenia historyk i historyk literaturył pracuje w Instytucie Literatury Polskiej, w Zakładzie Literatury i Kultury II połowy XIX w. Kierownik Pracowni Historii Dramatu 1864-1939. Członek TNKUL i Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego. Główne zainteresowania naukowo ‒ badawcze: dzieje dramatu i teatru w II połowie XIX i I połowie XX wieku; historia i antropologia literatury, genologia, szczególnie pogranicze literatury i gatunków użytkowych - historia świadomości polityczno-społecznej społeczeństwa polskiego i jej odzwierciedlenie w literaturze II połowy XIX; analiza wybranych, często zapomnianych dziś utworów literatury polskiej XIX i XX wieku. Autorka takich prac jak m.in. „Tragedia chłopska Od W.L. Anczyca do K.H. Rostworowskiego. Tematyka-kompozycja-idee, (2001), Człowiek w świecie Wielkiej Wojny, (2004); W poszukiwaniu sensu. Szkice o literaturze polskiej XIX i XX wieku (2005); Heroizm ludzkiego istnienia. W kręgu wybranych zagadnień etycznych w literaturze polskiej II połowy XIX i I połowy XX wieku. Szkice (2007); W kręgu meteorologii i astronomii Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 10 (2007); Drogi nadziei. Polska proza historyczna z lat 1876‒1939 wobec kryzysu kultury (2009); Stefan Żeromski. Spotkania, Warszawa 2015.pl
dc.description.AffiliationUniwersytet Warszawskipl
dc.description.referencesTuwim J., Dzieciństwo, w: tegoż, Wiersze, t. I, Warszawa 1955.pl
dc.description.referencesTuwim J., Gorące mleko, w: tenże, Wiersze, t. II, Warszawa 1955.pl
dc.description.referencesTuwim J., Kartofle, w: tenże, Wiersze, t. II, Warszawa 1955.pl
dc.description.referencesTuwim J., My-ludzie, w: tegoż, Wiersze, t. I, Warszawa 1955.pl
dc.description.referencesTuwim J., Nad Cezarem, w: tenże, Wiersze, t. II, Warszawa 1955.pl
dc.description.referencesTuwim J., Nauka, w: tenże, Wiersze, t. I, Warszawa 1955.pl
dc.description.referencesTuwim J., Oczekiwanie, w: tenże, Wiersze, t. II, Warszawa 1955.pl
dc.description.referencesTuwim J., Poezja, w: tegoż, Wiersze, t. I, Warszawa 1955.pl
dc.description.referencesTuwim J., Rzecz Czarnoleska, w: tegoż, Wiersze, t. I, Warszawa 1955.pl
dc.description.referencesTuwim J., Strofy o późnym lecie, w: tegoż, Wiersze, t. II, Warszawa 1955.pl
dc.description.referencesTuwim J., Wtedy, w: tegoż, Wiersze, t. II, Warszawa 1955.pl
dc.description.referencesTuwim J., Zadymka, w: tenże, Wiersze, t. II, Warszawa 1955.pl
dc.description.referencesTuwim J., Zapach szczęścia, w: tenże, Wiersze, t. II, Warszawa 1955.pl
dc.description.referencesTuwim J., Źródło, w: tegoż, Poezje, t. II, Warszawa 1955.pl
dc.description.referencesTuwim J., Do siebie, w: tegoż, Wiersze, oprac. A. Kowalczykowa, wst. R. Matuszewski, t. II, Warszawa 1986.pl
dc.description.referencesBuczyńska-Garewicz H., Metafizyczne rozważania o czasie. Idea czasu w filozofii i literaturze, Kraków 2003.pl
dc.description.referencesCzapliński P., Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych, Kraków 2001.pl
dc.description.referencesFriedrich H., Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX wieku, przeł. i wst. E. Feliksiak, Warszawa 1978.pl
dc.description.referencesGłowiński M., Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka, Warszawa 1962.pl
dc.description.referencesGumilow N., Pis’ma o russkoj poezji, Pitrograd 1923.pl
dc.description.referencesHutnikiewicz A., Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia, Warszawa 1998.Jastrun M., Wstęp, w: tegoż, Między słowem a milczeniem, Warszawa 1960.pl
dc.description.referencesMaritain R., Dziennik, przed. i przyp. J. Maritain, przeł. M. Żurowska, Warszawa 2012.pl
dc.description.referencesMatuszewski R., Przejście przez czyściec, „Kultura” 1973, s. 7.pl
dc.description.referencesMarcel G., Być i mieć, przeł. D. Eska, Warszawa 2001.pl
dc.description.referencesMaritain R., O poezji jako doświadczeniu duchowym, w: tejże, Poezje, przeł. M.M. Żurowska, Warszawa 2012.pl
dc.description.referencesMaruszewski T., Pamięć autobiograficzna, Gdańsk 2005.pl
dc.description.referencesPollak S., O twórczości przekładowej Juliana Tuwima, w: tegoż, Wyprawy za trzy morza, Warszawa 1962, s. 239−252.pl
dc.description.referencesPollak S., Srebrny wiek i później, Szkice o literaturze rosyjskiej, Warszawa 1971.pl
dc.description.referencesRymkiewicz J. M., Julian Tuwim, w: Literatura polska 1918−1975, t. 1: Literatura polska 1918−1932, Warszawa 1975.pl
dc.description.referencesSawicka J., „Filozofia słowa” Juliana Tuwima, Wrocław 1975.pl
dc.description.referencesSchulz B., Do Juliana Tuwima (list), w: tegoż, Proza, Kraków 1964.pl
dc.description.referencesStradecki J., W kręgu Skamandra, Warszawa 1977.pl
dc.description.referencesŚw. Augustyn, Wyznania, przeł. Z. Kubiak, Kraków 1994.pl
dc.description.referencesTuwim J., Manifest powszechnej miłości (Walt Whitman), „Pro Arte et Studio” MCMXVII, z. VIII.pl
dc.description.referencesWittlin J., Śmierć Tuwima, „Kultura” 1954, nr 3, s. 58−67.pl
dc.description.referencesWójcińska A., Nostalgia jest gdzie indziej. Rysunki i przedmioty, Studium Reportażu, Świat według Saskiej, „Cogito” 2008.pl
dc.description.referencesWstępne rozważania o szaleństwie. O terapii przez sztukę, melancholii oraz ponowoczesnych dyskursach szaleństwa. Rozmowa z Michałem P. Markowskim przeprowadzona przez K. Krowirandę i Ż. Nalewajk, „Literacje” 2004, nr 4.pl
dc.description.referencesZacharska J., Skamander, „Biblioteka Polonistyki”, Warszawa 1977.pl
dc.description.referencesZaleski M., Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej, Warszawa 1996.pl
dc.description.firstpage173pl
dc.description.lastpage203pl
dc.identifier.citation2Julian Tuwim - tradycja, recepcja, perspektywy badawcze, pod redakcją naukową Ewy Gorlewskiej, Moniki Jurkowskiej, Krzysztofa Korotkichapl
dc.conferenceOgólnopolska Konfernecja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja, recepcja, perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013pl
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja - recepcja - perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MJ_Olszewska_Powroty_do_dziecinstwa.pdf536,2 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.