REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8369
Tytuł: Ludwik Fryde wobec Tuwima
Inne tytuły: Ludwik Fryde on Tuwim
Autorzy: Kieżuń, Anna
Słowa kluczowe: Ludwik Fryde
krytyka literacka
poezja Tuwima
dwudziestolecie międzywojenne
pokolenie 1910
Ludwik Fryde
Tuwim’s poetry
interwar period
literary critique
1910 generation
Data wydania: 2017
Data dodania: 3-paź-2019
Wydawca: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Julian Tuwim - tradycja, recepcja, perspektywy badawcze, pod redakcją naukową Ewy Gorlewskiej, Moniki Jurkowskiej, Krzysztofa Korotkicha, s. 121-132
Seria: Białostocka Kolekcja Filologiczna. Studia;nr 3
Konferencja: Ogólnopolska Konfernecja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja, recepcja, perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013
Abstrakt: Autorkę artykułu interesuje postawa Ludwika Frydego (1912 – 1942) wobec poezji Tuwima, wyrażona w kontrowersyjnym szkicu krytycznym Klęska poezji Julinana Tuwima, opublikowanym w 1939 roku. Fryde jako krytyk był reprezentantem pokolenia 1910 i w jego imieniu zakwestionował wartości kolejnych tomów wierszy autora Biblii cygańskiej, jak naturalizm, witalizm, emocjonalizm, „energetyzm”. Stanowisko krytyczne wobec Tuwima było elementem szerszej dyskusji międzypokoleniowej o kulturze. Odrębność ideowa pokolenia 1910 została sformułowana przez Frydego w opozycji do modelu poezji skamandryckiej.
The author of this article is interested in Ludwik Fryde’s (1912- 1942) attitude towards Tuwim’s poetry. Fryde wrote his controversial critical essay Klęska poezji Juliana Tuwima (The failure of Julian Tuwim’s poetry) in 1939. Fryde as a critic represented the 1910 generation and he questioned the values such as naturalism, vitalism, emotionalism ‘energetism’ present in the successive tomes of poems by Biblia cygańska author. Tuwim’s critique was a part of broader inter-generational discussion about culture. The distinctiveness of 1910 generation was expressed by Fryde in opposition to Skamander’s poetry.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Anna Kieżuń ‒ dr hab., prof. UwB, pracownik Zakladu Literatury Międzywojennej i Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Interesuje się krytyką literacką w Młodej Polsce i Dwudziestoleciu. Jest autorką książek: Spór z tradycją romantyczną. O działalności pisarskiej Adolfa Nowaczyńskiego, Drogi własne. O twórczości młodopolskiej Artura Górskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8369
ISBN: 978-83-86064-47-02
ISSN: 2450-1913
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja - recepcja - perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Kiezun_Ludwik_Fryde_wobec_Tuwima.pdf437,95 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.