REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/828
Tytuł: Raport Komisji Specjalnej KC KP(b)B o rezultatach sprawdzenia faktów zawartych w liście do redakcji „Prawdy” o sytuacji w Białymstoku
Inne tytuły: The report of the Special Commission KC KP (b)B. About the results of investigation carried out in result of the letter to “Prawda” editors about the situation in Bialystok
Autorzy: Gnatowski, Michał
Słowa kluczowe: Bialystok inhabitants situation in 1940 (party report)
raport
mieszkańcy Białegostoku
Data wydania: 2008
Data dodania: 6-mar-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. XVII, 2007/2008, s. 321-351
Abstrakt: Publikowany dokument jest tajnym raportem specjalnej komisji powołanej w lutym 1940 roku przez KC KP(b)B w związku z listem czytelnika skierowanym do redakcji gazety „Prawda". W liście tym czytelnik opisał bardzo trudną sytuację mieszkańców Białegostoku, zwłaszcza w takich dziedzinach jak zaopatrzenie w artykuły pierwszej potrzeby oraz wskazał na brak troski ze strony miejscowych władz i nadużycia partyjnych, policyjnych i wojskowych funkcjonariuszy. Komisja uznała skargę czytelnika za uzasadnioną i dokonała szczegółowej oceny sytuacji w mieście oraz oceny postępowania miejscowych władz. Raport przedstawia sytuację w takich dziedzinach jak: handel i walka ze spekulacją, nadużycia miejscowych funkcjonariuszy, sytuacja mieszkaniowa, kłopoty licznych w mieście uchodźców oraz wskazuje na potrzebę wyeliminowania niedostatków i proponuje podjęcie stosownych decyzji. Dokument zawiera bogatą faktografię i opisy sytuacji w mieście i w przeciwieństwie do oficjalnych dokumentów przyznaje, że sytuacja mieszkańców Białegostoku po włączeniu do ZSRR znacznie się pogorszyła.
The document in publication is a classified report by the special commission appointed in February 1940 by KC KP(b)B following a letter written by a reader addressed to editors of the newspaper “Prawda” (Truth). In this letter the reader described a very difficult situation of Bialystok’s inhabitants, particularly in such fields as a supply of necessities, and indicated lack of care and interest by local authorities as well as abuses by party, police and army officials. The Commission admitted the reader’s complaint and carried out a detailed evaluation of the situation in the city as well as of the conduct of local authorities. The report presents the situation in such areas as: business and fight against profiteering, abuses committed by local officials, housing situation, problems of a large group of refugees in the city. It points out the need to eliminate shortages and proposes making appropriate decisions. The document contains rich facts and descriptions of the situation in the city. Moreover, in contrast to official documents, it admits that the situation of Bialystok’s inhabitants got considerably worse after joining the USSR.
URI: http://hdl.handle.net/11320/828
DOI: 10.15290/sp.2007-2008.17.15
ISSN: 0867-1370
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Studia Podlaskie, 2007/2008, tom XVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Studia_Podlaskie_17_Gnatowski.pdf212,44 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.