REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8184
Tytuł: Edykt cesarza Hadriana o oliwie
Inne tytuły: The Emperor Hadrian’s edict on the oil
Autorzy: Niczyporuk, Piotr
Kołodko, Piotr
Tadajczyk, Konrad Tomasz
Słowa kluczowe: cesarz
Hadrian
edykt
Ateny
oliwa
emperor
Hadrian
edict
Athens
oil
Data wydania: 2018
Data dodania: 8-sie-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica, T. 17, Z. 2, 2018, s. 249-261
Abstrakt: Cesarz Hadrian był znany ze swych sympatii do kultury greckiej. Wyrazem tego była chociażby kwestia regulacji sprzedaży ryb w Attyce. Jednakże szczególną atencją cesarz darzył Ateny i zdecydował się wydać konstytucję cesarską (edictum) regulującą kwestię handlu oliwą. Dokument zachował się na zachodniej bramie forum rzymskiego, lecz w kilku miejscach zawiera luki w tekście uniemożliwiające jego pełną analizę. Zachowane przepisy pozwalają ukazać sens regulacji cesarza Hadriana. Pierwszoplanową kwestią była problematyka regulacji sprzedaży oliwy i jej dostaw do Aten, z jednoczesnym wskazaniem sankcji karnych i procedury przed wymiarem sprawiedliwości w przypadku naruszenia postanowień edictum of Hadriani de re olearia.
Emperor Hadrian was known for his sympathy for Greek culture. As a result of this he passed a statute regulating the sale of fish in Attica. However, the Emperor paid particular attention to Athens and decided to pass an imperial constitution (edictum) regulating the oil trade. The document has been preserved on the western gate of the Roman forum, but in a few places it contains gaps in the text that unleash its full analysis. The preserved regulation allows to show the sense of Emperor Hadrian’s market policy. The main issue was to regulate the sale of oil and its supplies to Athens, with simultaneous indication of crimes and penalties as well as the procedure before the administration of justice in the event of violation of the provisions of the edictum Hadriani de re olearia.
Afiliacja: Piotr Niczyporuk - Uniwersytet w Białymstoku
Piotr Kołodko - Uniwersytet w Białymstoku
Konrad Tomasz Tadajczyk - Uniwersytet Łódzki
E-mail: Piotr Niczyporuk: p.niczyporuk@uwb.edu.pl
Piotr Kołodko: p.kolodko@uwb.edu.pl
Konrad Tomasz Tadajczyk: asterios@o2.pl
Opis: Za podstawę przy opracowaniu dokumentu przyjęto edycję i rekonstrukcję tekstu zaproponowaną przez: G. Purpura, Le costituzioni imperiali nei papiri e nelle epigrafi. Elenico. Edictum Hadriani de re olearia, [w:] Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori, I, Leges, a cura di G. Purpura, Torino 2012, s. 599-623.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8184
DOI: 10.15290/mhi.2018.17.02.16
ISSN: 1732-9132
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-2240-0959
0000-0002-3267-4128
0000-0002-2487-8163
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2018, tom XVII, Z. 2
Varia (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_17__2_2018_P_Niczyporuk_P_Kolodko_K_T_Tadajczyk_Edykt_cesarza_Hadriana_o_oliwie.pdf2,89 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.