REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8170
Tytuł: Papieska Gwardia Szwajcarska na łamach czasopisma „Der Schweizergardist” w latach 2007-2017
Inne tytuły: The Pontifical Swiss Guards in «Der Schweizergardist» in 2007-2017
Autorzy: Niewiński, Łukasz
Słowa kluczowe: Pontifical Swiss Guards
Pope
Holy Father
Vatican City
„Der Schweizergardist”
Papieska Gwardia Szwajcarska
Papież
Ojciec Święty
Państwo Miasto Watykańskie
Data wydania: 2018
Data dodania: 8-sie-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/3, 2018, s. 305-322
Abstrakt: This article discusses the contents of «Der Schweizergardist» and presents the image of the Pontifical Swiss Guard created on its pages. The period covered starts with the publication of the magazine’s first issue in 2007 and finishes with the release of the current 3/2017 issue. Until now, this subject has not been raised in the world historiography. «Der Schweizergardist» is not available in Poland, hence it remains unknown among native historians. The magazine is the main source of information on the recent history of the Swiss Pontifical Guard. Additional cognitive value can be found in the series of interviews conducted with the members of the Guards Corps and printed on the pages of «Der Schweizergardist». Historical articles related to the subject of PSG are also interesting. The author intends to answer the following research questions in this text: What was the origin of the magazine? Who is editing the magazine? What is the contents of «Der Schweizergardist»? What do the administrative and technical, permanent and special sections of the magazine look like; what do they concern? Who has been interviewed? Who are the authors of historical texts? In what light is the daily service of the papal guards exposed and what is the attention paid to?.
Artykuł prezentuje zawartość czasopisma „Der Schweizergardist” i przedstawia wizerunek Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej kreowany na jego łamach. Cezura czasowa rozpoczyna się w 2007 roku, kiedy to został opublikowany pierwszy numer, a kończy wraz z wydaniem (bieżącego) numeru 3/2017. Do tej pory tematyka ta nie była poruszana w światowej historiografii. Magazyn „Der Schweizergardist” nie jest też dostępny w Polsce, stąd pozostaje nieznany wśród rodzimych historyków. Ponadto czasopismo to stanowi główne źródło informacji dotyczących najnowszych dziejów Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej. Dodatkową wartość poznawczą można odnaleźć również w cyklach wywiadów przeprowadzanych z członkami korpusu Gwardii i umieszczanych właśnie na łamach „Der Schweizergardist”. Interesujące są także zawarte w nim artykuły historyczne związane z tematyką PGS. Autor w niniejszym tekście odpowiada na następujące pytania badawcze: jak wyglądała geneza powstania pisma? Kto redaguje magazyn? O czym pisano w „Der Schweizergardist”? Jak wyglądały i czego dotyczyły administracyjno-techniczne, stałe i nadzwyczajne rubryki czasopisma? Z kim przeprowadzano wywiady? Kim byli autorzy tekstów historycznych? W jakim świetle ukazywano codzienną służbę strażników papieskich i na co zwracano uwagę?
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: ŁUKASZ NIEWIŃSKI – dr, w 2002 roku ukończył prawo i historię na UwB. Od 2004 roku pracuje w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB, na Wydziale Historyczno-Socjologicznym, aktualnie w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Haliny Parafianowicz. W 2011 roku obronił doktorat pt. Obozy jenieckie w wojnie secesyjnej. Od 2012 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta. Zajmuje się głównie kwestiami związanymi z XVIII-XIX-wiecznymi wojnami USA, a zwłaszcza kwestiami prawa wojskowego, obozów jenieckich i udziału Polaków. Interesuje się także historią Watykanu, a zwłaszcza Papieską Gwardią Szwajcarską. Owocem tych zainteresowań oraz kolekcjonowaniem pocztówek jej dotyczących jest opublikowana w zeszłym roku monografia pt. Papieska Gwardia Szwajcarska na pocztówkach.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8170
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.3.21
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-0668-4645
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHS)
Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_3_2018_L_Niewinski_Papieska_Gwardia_Szwajcarska.pdf734,72 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.