REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8158
Tytuł: Wizja teologii w wypowiedziach papieża Franciszka
Inne tytuły: The Vision of Theology in Pope Francis’ Statements
Autorzy: Zatwardnicki, Sławomir
Słowa kluczowe: Pope Francis
orthodoxy
orthopraxis
theology
evangelization
Argentine liberation theology
loci theologici
Tradition
the preferential option for the poor
Veritatis gaudium
papież Franciszek
ortodoksja
ortopraksja
teologia
ewangelizacja
argentyńska teologia wyzwolenia
Tradycja
opcja na rzecz ubogich
Data wydania: 2018
Data dodania: 7-sie-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/3, 2018, s. 237-257
Abstrakt: The Holy Father does not avoid themes which should interest theologians. In the apostolic constitution Veritatis gaudium he directly expresses his understanding of the role of theology at the present phase of the Church’s mission. The author of the article arranges Francis’ statements in the context of evangelization widely understood: starting from proclaiming the kerygma, through the social dimension of the Gospel, ending up with the service of accompanying the whole mankind. Then the author deals with the Pope’s understanding of the Tradition in its relation to the modern reality, of the orthodoxy that is not separated from orthopraxis, as well as of the theological sources (loci theologici). The author finishes by suggesting the most important issues which require further theological studies. The issue of the deepened apprehension of orthodoxy is particulary worthy of attention.
Ojciec Święty nie stroni od tematów, które winny zainteresować teologów. W konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium wyraził on wprost swoje rozumienie roli teologii na obecnym etapie misji Kościoła. Autor artykułu uszeregował wypowiedzi Franciszka w kontekście ewangelizacji rozumianej szeroko: od głoszenia kerygmatu, przez wymiar społeczny Ewangelii, aż po służbę towarzyszenia całej ludzkości. Następnie zaprezentowane zostało: papieskie rozumienie Tradycji w jej związku z rzeczywistością współczesną, ortodoksji nierozdzielnej od ortopraksji, a w końcu miejsc teologicznych (loci theologici). Na zakończenie autor zasugerował najważniejsze kwestie, które domagają się dalszych badań teologicznych. Wśród nich zasługuje na uwagę zwłaszcza sprawa pogłębionego pojmowania ortodoksji.
Afiliacja: Papieski Wydział Teologiczny Wrocław
Nota biograficzna: SŁAWOMIR ZATWARDNICKI – wykładowca, publicysta, autor wielu artykułów oraz szesnastu książek; ostatnio wydał Kościół zgorszenia – tajemnica obrazy, Katowice 2018. Sekretarz redakcji „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego”. Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce oraz Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Zaangażowany w działalność ewangelizacyjno-formacyjną.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8158
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.3.17
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-7597-6604
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_3_2018_S_Zatwardnicki_Wizja_teologii.pdf761,2 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.