REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8155
Tytuł: Miłość jako prawo Nowego Przymierza w świetle Deus caritas est Benedykta XVI
Inne tytuły: Love as the Law of The New Covenant in the Light of Deus Caritas Est by Benedict XVI
Autorzy: Kluz, Marek
Słowa kluczowe: Jesus
love
law
morality
teaching of Benedict XVI
encyclical Deus caritas est
Jezus
miłość
prawo
moralność
nauczanie Benedykta XVI
Deus caritas est
Data wydania: 2018
Data dodania: 6-sie-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/3, 2018, s. 205-218
Abstrakt: The concept of Christian morality depends on the place that is given to love and how this love is expressed (its specificity). In the context of contemporary concepts of love and the loss of man in the field of love, it is particularly important to recognize the new commandment of love. Love is, on the one hand, a gift of God, and on the other – it has been clearly formulated as a commandment. In the following publication – based on the teachings of Pope Benedict contained in the encyclical Deus caritas est – the theme of love will be presented as the New Covenant law, expressed in the Jesus new commandment of love. This reflection will be an attempt to explain in what key to properly understand the new commandment of love, which Jesus proclaimed to his disciples and how it should be implemented in the life of a believer. For love is the heart of the morality of the New Covenant.
Koncepcja moralności chrześcijańskiej zależy od miejsca, jakie przyznaje się miłości i jak się tę miłość (jej specyfikę) ujmuje. W kontekście współczesnych koncepcji miłości i zagubienia człowieka na płaszczyźnie miłości szczególnie ważne staje się rozpoznanie nowego przykazania miłości. Miłość jest z jednej strony darem Boga, a z drugiej – zostało wyraźnie sformułowane jako przykazanie. W niniejszej publikacji – w oparciu o nauczanie papieża Benedykta zawarte w encyklice Deus caritas est – zostanie ukazany temat miłości jako prawa Nowego Przymierza, wyrażony w Jezusowym nowym przykazaniu miłości . W refleksji będzie podjęta próba wyjaśnienia, w jakim kluczu właściwie rozumieć nowe przykazanie miłości, które Jezus proklamował wobec swoich uczniów oraz jak powinno być ono realizowane w życiu człowieka wierzącego. Miłość bowiem jest sercem moralności Nowego Przymierza.
Afiliacja: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Nota biograficzna: MAREK KLUZ – ks. dr hab., prodziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Podyplomowych Studiów z Etyki na WTST, adiunkt przy Katedrze Teologii Moralnej i Duchowości WTST. Autor kilku książek i ponad 100 artykułów naukowych poświęconych moralności małżeńsko-rodzinnej, wychowaniu moralnemu, etyce cnót, moralności życia społecznego, bioetyce i działalności socjalno-charytatywnej.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8155
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.3.15
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-2255-1431
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_3_2018_M_Kluz_Milosc_jako_prawo_Nowego_Przymierza.indd.pdf699,11 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.