REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8145
Tytuł: Rzetelne postępowanie odwoławcze w orzecznictwie ETPCz oraz sądów angielskich i niemieckich
Inne tytuły: Fair appeal proceedings in the case law of the ECtHR and the English and German courts
Autorzy: Kulesza, Cezary
Słowa kluczowe: postępowanie karne
rzetelne postępowanie odwoławcze
orzecznictwo ETPCz
orzecznictwo sądów angielskich i niemieckich
Data wydania: 2018
Data dodania: 1-sie-2019
Abstrakt: W europejskich systemach wymiaru sprawiedliwości przyjęto różne modele postępowania odwoławczego i kasacyjnego, które muszą spełniać kryterium rzetelnego procesu. Jak wskazuje się w orzecznictwie ETPCz wprawdzie art. 6 EKPCz nie zobowiązuje stron do ustanowienia sądów odwoławczych czy kasacyjnych, jeśli jednak Państwo - strona Konwencji zdecyduje się na wprowadzenie takich sądów, musi zapewnić, aby w postępowaniu przed nimi przestrzegano gwarancji wymienionych w art. 6 . ETPCz w analizowanym w opracowaniu orzecznictwie wskazuje na konieczność zachowania równowagi pomiędzy z jednej strony zapewnieniem wykonania orzeczeń sądowych, z drugiej zaś zagwarantowaniem prawa dostępu do sądu i praw obrony. Przedmiotem badania ETPCz byłą również rzetelność postępowania dowodowego przed sądem odwoławczym, szczególnie w sytuacji, gdy sąd odwoławczy, odmiennie ocenia stan faktyczny i przy braku nowych dowodów zmienia wyrok na niekorzyść oskarżonego. W orzecznictwie tym odniesiono się także do zgodności z zasadą rzetelnego procesu ograniczeń w zaskarżaniu wyroków zapadłych wskutek porozumień procesowych. W dalszej części opracowania rozważaniami objęto orzecznictwo Sądu Apelacyjnego Anglii i Walii oraz Federalnego Trybunału Niemiec, a więc państw, które nie ratyfikowały ustanawiającego minimalne wymogi postępowania odwoławczego Protokołu nr 7 do EKPCz. Przeprowadzona analiza uprawnia jednak do wniosku, że zarówno system apelacyjny Anglii i Walii jak i apelacyjno- rewizyjny system Niemiec zasadniczo spełniają wypracowane przez ETPCz standardy rzetelnego postępowania odwoławczego.
Afiliacja: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Sponsorzy: Niniejszy artykuł powstał w ramach projektu badawczego pt. „Czy polski model postępowania odwoławczego w sprawach karnych jest rzetelny?” (konkurs „OPUS 8”) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki zgodnie z umową nr UMO-2014/15/B/HS5/02689.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8145
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Varia (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
C_Kulesza_Rzetelne_postepowanie_odwolawcze_ETPCz.pdf662,21 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.