REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/814
Tytuł: Межкультурнoe образование фактором соцялизации человека
Inne tytuły: Edukacja międzykulturowa faktorem socjalizacji człowieka
Intercultural education as a factor of human socialization
Autorzy: Lewczuk, Zinaida
Słowa kluczowe: edukacja międzykulturowa
socjalizacja człowieka
globalizacja
mniejszość polska w obwodzie brzeskim
Зинаида Левчук
Data wydania: 2011
Data dodania: 5-mar-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. XVII cz. 2, 2011, s. 245-255
Abstrakt: Ważnym elementem współczesnej edukacji jest uwzględnianie kulturowych uwarunkowań socjalizacji. Ma to szczególne znaczenie w zachodzącym procesie globalizacji. Uwzględnianie tradycji własnej grupy kulturowej, grupy odniesienia, musi iść w parze z poszanowaniem dziedzictwa innych grup. W ten sposób przygotowuje się jednostkę do życia w warunkach pluralizmu kulturowego. Edukacja międzykulturowa poza kształtowaniem tolerancji, wartości moralnych musi się także odnosić do dziedzictwa historycznego rozpatrywanego z różnych punktów widzenia. Niniejszy tekst obejmuje przykład socjalizacji z uwzględnieniem czynników kulturowych dotyczący mniejszości polskiej w obwodzie brzeskim na Białorusi.
An important element of contemporary education is the inclusion of cultural conditions of socialization. It is of particular importance in the face of the present globalization processes. The inclusion of the tradition of one’s own cultural group, a reference group, must be parallel to respect shown to other groups’ heritage. This way an individual is being prepared to living in the conditions of cultural pluralism. Apart from developing tolerance and moral values, intercultural education must also refer to historical heritage considered from different points of view. This text focuses on the example of socialization including cultural factors related to the Polish minority of the Brest Circuit in Belarus.
Afiliacja: Państwowy Uniwersytet im. Puszkina w Brześciu
URI: http://hdl.handle.net/11320/814
DOI: 10.15290/pss.2011.17.02.17
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Pogranicze. Studia Społeczne, 2011, tom XVII cz. 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pogranicze_17.2_Lewczuk.pdf216,59 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.