REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8123
Tytuł: Cel i funkcje zamówień publicznych
Inne tytuły: Purpose and functions of public procurement
Autorzy: Zaborowski, Mariusz
Słowa kluczowe: zamówienie publiczne
środki publiczne
system zamówień publicznych
cel zamówień publicznych
funkcje zamówień publicznych
public contracts
public funds
public procurement system
purpose of public procurement
functions of public procurement
Data wydania: 2019
Data dodania: 26-lip-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 3(97) 2019, s. 151-163
Abstrakt: Cel – Zamówienia publiczne, to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, które dotyczą dostaw, usług i robót budowlanych [Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 2018, art. 2, pkt 13]. Odgrywają one znaczącą rolę w wymianie dóbr i usług oraz realizują cel optymalnego wydatkowania środków publicznych. W artykule przedstawiono cele regulacji zamówień publicznych, jak również sposób ujmowania tematyki funkcji prawa zamówień publicznych. Metoda badań – Dokonano przeglądu literatury przedmiotu oraz wykorzystano analizę przepisów prawa. Wnioski – Wskazano główne cele powołania systemu zamówień publicznych oraz usystematyzowano przypisywane funkcje systemowi zamówień publicznych. Implikacje /rekomendacje – Cel i funkcje zamówień publicznych są istotne z punktu widzenia podmiotów wydatkujących środki publiczne, jak i realizujących kontrakty publiczne. Istotne jest, aby zmienić podejście do funkcji zamówień publicznych, gdyż nie należy ich tylko i wyłącznie rozpatrywać, jako efektywne wykorzystywanie środków publicznych poprzez nabywanie towarów i usług po jak najniższej cenie. Słowa kluczowe: zamówienie publiczne, środki publiczne, system zamówień publicznych, cel zamówień publicznych, funkcje zamówień publicznych
Purpose – Public contracts are contracts for consideration concluded between the purchaser and the contractor, which apply to the supply, services and construction works. They play a significant role in the exchange of goods and services and realize the goal of optimal spending of public funds. The article presents the objectives of public procurement regulations as well as the manner of capturing the subject matter of public procurement law. Research method – The literature on the subject was reviewed and the analysis of legal provisions was used. Results – The main purposes of establishing the public procurement system were identified and the functions assigned to the public procurement system were systematized Implications /recommendations – The purpose and functions of public procurement are important from the point of view of entities spending public funds as well as those carrying out public contracts. It is important to change the approach to the public procurement function, because it should not only be considered as an effective use of public funds by purchasing goods and services at the lowest possible price.
Afiliacja: Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
E-mail: mza@zie.pg.gda.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8123
DOI: 10.15290/oes.2019.03.97.10
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-0953-065X
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2019, nr 3(97)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_3_2019_M_Zaborowski_Cel_i_funkcje_zmowien_publicznych.pdf297,6 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.