REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8118
Tytuł: Relacje między wymianą handlową a migracjami w Federacji Rosyjskiej
Inne tytuły: Relations between foreign trade and migrations in the Russian Federation
Autorzy: Piekutowska, Agnieszka
Fiedorczuk, Monika
Słowa kluczowe: handel zagraniczny
emigracja
imigracja
integracja gospodarcza
foreign trade
emigration
immigration
economic integration
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-lip-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 3(97) 2019, s. 62-75
Abstrakt: Cel – Głównym celem opracowania jest zbadanie relacji między handlem zagranicznym a migracjami w Federacji Rosyjskiej oraz próba wyjaśnienia przyczyn wykazanych relacji, w tym na gruncie wybranych nurtów teoretycznych. Metoda badań – W artykule zastosowano analizę danych statystycznych, dotyczących obrotów handlowych i migracji dla Rosji w latach 2001-2017. Wnioski – Przeprowadzone badanie wykazało, iż w przypadku Federacji Rosyjskiej wyniki badań wskazują na substytucyjny charakter relacji między analizowanymi kategoriami. Oryginalność /wartość – Badania zależności między handlem zagranicznym a migracjami nie były dotąd przeprowadzane w odniesieniu do gospodarki Rosji. Mogą stanowić ważny wkład do dalszych badań nad migracjami międzynarodowymi.
Purpose – The main aim of the study is to examine the relationship between foreign trade and migration in the Russian Federation, and an attempt to explain the reasons for revealed relationships, inter alia – on the basis of selected theories in this respect. Research method – The study was based on the statistical analysis of statistical data on trade and migration in the Russian Federation between 2001 and 2017. Results – The study revealed that in the case of the Russian Federation, trade and migration are substitutes. Originality /value – Research on the relationship between foreign trade and migration has not been carried out so far in relation to Russia. Thus, the study can be a contribution to further research on international migration.
Afiliacja: Agnieszka Piekutowska - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
Monika Fiedorczuk - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: Agnieszka Piekutowska: piekutowska@uwb.edu.pl
Monika Fiedorczuk: monika.fiedorczuk@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8118
DOI: 10.15290/oes.2019.03.97.05
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-7923-9484
0000-0002-8895-0793
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Economic Studies, 2019, nr 3(97)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_3_2019_A_Piekutowska_M_Fiedorczuk_Relacje_miedzy_wymiana_handlowa_a_migracjami.pdf366,09 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.