REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8102
Tytuł: Ludobójstwo, czystka etniczna, masakra, pogrom ‒ niedookreślone kategorie zła na przykładzie wybranych konfliktów na Bałkanach
Inne tytuły: Homicide, ethnic cleansing, slaughter, massacre – fuzzy categories of evil as exemplified by selected conflicts in the Balkans
Autorzy: Ickiewicz-Sawicka, Magdalena
Słowa kluczowe: ludobójstwo
masakra
pogrom
czystka eticzna
logos
zło
konflkt
Bałkany
genocide
massacre
pogrom
ethnic cleansing logos
evil
conflict
the Balkans
Data wydania: 2017
Data dodania: 18-lip-2019
Wydawca: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Logos - filozofia słowa. Szkice o pograniczach języka, filozofii i literatury, pod redakcją naukową Krzysztofa Andruczyka, Ewy Gorlewskiej, Krzysztofa Korotkicha, s. 207-220
Seria: Białostocka Kolekcja Filologiczna. Studia;nr 2
Konferencja: II Konferencja Naukowa "Słowozofia", 27 maja 2015
Abstrakt: Artykuł składa się z czterech części. Pierwsza z nich zawiera rozważania na temat definicyjnych problemów pojęcia ludobójstwa w prawie międzynarodowym na tle socjologicznych, kryminologocznych i politologicznych koncepcji. W drugiej Autorka wyjaśnia pojęcie czystki etnicznej, posługując się przykładem czystki etnicznej na pograniczu sebsko-chorwackim – Krajina. W trzeciej części opisuje zjawisko określane mianem pogromu, w czwartej zaś wyjaśnia pojęcie masakry.
The article titled „Homicide, ethnic cleansing, slaughter, massacre” consists of four parts. The first of them deals with definitional problems connected with the notion of genocide in international law against sociology, criminology and political sciences. The second explains the concept of ethnic cleansing, using the example of ethnic cleansing on the border Serbo-Croatian frontier - Krajina. The third part describes a phenomenon called a pogrom (massacre), and the fourth part explains the concept of slaughter as related to human beings.
Afiliacja: Politechnika Białostocka
Nota biograficzna: Magdalena Ickiewicz-Sawicka – doktor nauk prawnych w zakresie prawa. Pra-cownik naukowo-dydaktyczny – Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych Wydzia-łu Zarządzania PB, opieka naukowa: Katedra Prawa Karnego Wydziału Prawa UwB. Specjalność naukowa: kryminologia, prawo międzynarodowe publiczne, stosunki miedzynarodowe, międzynarodowe prawo karne. Zainteresowania nau-kowe: obszar bałkański ze szczególnym uwzględnieniem problematyki państw postjugosłowiańskich z wyraźnym wskazaniem na Serbię, Kosowo oraz Republikę Serbską na terenie Bosni i Hercegowiny oraz aspekty prawne z zakresu nauk penalnych, politologicznych, socjologicznych oraz z dziedziny stosunków międzynarodowych, a także umiędzynarodowione konflikty zbrojne, wojna domowa, czystki etniczne.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8102
ISBN: 978-83-86064-46-5
ISSN: 2450-1913
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):II Konferencja Naukowa "Słowozofia", 27 maja 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Ickiewicz-Sawicka_Ludobojstwo_czystka_etniczna_masakra_pogrom.pdf561,18 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.