REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8092
Tytuł: Metafory odnoszące się do przyrody w Kazaniach sejmowych Piotra Skargi
Inne tytuły: Natural metaphors in rev. Piotr Skarga’s Parliamentary Sermons
Autorzy: Wincewicz, Kamila
Słowa kluczowe: domena docelowa
domena źródłowa
metafora
Skarga Piotr
source domain
target domain
metaphor
Data wydania: 2017
Data dodania: 17-lip-2019
Wydawca: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Logos - filozofia słowa. Szkice o pograniczach języka, filozofii i literatury, pod redakcją naukową Krzysztofa Andruczyka, Ewy Gorlewskiej, Krzysztofa Korotkicha, s. 51-61
Seria: Białostocka Kolekcja Filologiczna. Studia;nr 2
Konferencja: II Konferencja Naukowa "Słowozofia", 27 maja 2015
Abstrakt: Celem artykułu jest omówienie wyekscerpowanych z Kazań sejmowych metafor, których domeny źródłowe zaczerpnięte są ze świata przyrody. Metaforyczność pism Piotra Skargi tłumaczy się charakterem grupy ich odbiorców: szlachty, do której najlepiej przemawiały porównania z życia zmysłowego, jako odbiegające od abstraktu, a zbliżające się do konkretu. W utworze pojawiają się gniazda przenośni odnoszących się do pojęć związanych z przyrodą, jak KORZEŃ, DRZEWO, w szczególności DĄB (flora), JAD, DRAPIESTWO, WILKI (fauna) czy GNIAZDO (z pogranicza flory i fauny). Opisują one zarówno katolików i katolicyzm, jak i innowierców i nowe ruchy religijne. Stanowią subiektywną interpretację współistnienia różnych wiar w Rzeczypospolitej. Artykuł ukazuje konotacje poszczególnych domen źródłowych i zależność tych konotacji od przedmiotu opisu: o ile katolicyzm „szczepi” cnoty, o tyle ruchy reformatorskie cnoty te „podcinają”. Omawiane metafory ilustrowane są cytatami z Kazań sejmowych Piotra Skargi.
The article discusses metaphors excerpted from Piotr Skarga’s “Parliamentary Sermons”; the source domains of these metaphors draw on the world of Nature. Metaphorical character of rev. Skarga’s writings is motivated by the character of their addressees: namely, the Polish gentry, who responded most effectively to natural similes that made abstract concepts more concrete. “Parliamentary Sermons” abound in clusters of metaphors structured around concepts related to flora and fauna, e.g. ROOT, TREE (especially OAK), VENOM, PREDACITY, WOLVES or NEST. Skarga’s metaphors describe Catholics as wells as infidels and new religious movements, and seem to be a subjective interpretation of the coexistence of different religions in 16thc Poland. The article attempts to show the connotations of particular source domains and how these depend on the subject portrayed: while Catholicism grafts virtues, the reformation movements cut or saw them off . All metaphors under discussion are illustrated by appropriate quotes from “Parliamentary Sermons”.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
Nota biograficzna: Kamila Wincewicz – magister, doktorantka w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii (Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski). Przygotowuje rozprawę doktorską na temat języka Kazań o siedmi sakramentach Piotra Skargi. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, w tym dotyczących zwłaszcza języka i stylu Piotra Skargi, ale też m.in. homonimii międzyjęzykowej polsko-czeskiej, polsko-włoskiej gramatyki Adama Styli czy nieetycznych metafor we współczesnej prasie.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8092
ISBN: 978-83-86064-46-5
ISSN: 2450-1913
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):II Konferencja Naukowa "Słowozofia", 27 maja 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Wincewicz_Metafory_odnoszace_sie_do_przyrody.pdf428,88 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.