REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8092
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorWincewicz, Kamila-
dc.date.accessioned2019-07-17T10:28:46Z-
dc.date.available2019-07-17T10:28:46Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationLogos - filozofia słowa. Szkice o pograniczach języka, filozofii i literatury, pod redakcją naukową Krzysztofa Andruczyka, Ewy Gorlewskiej, Krzysztofa Korotkicha, s. 51-61pl
dc.identifier.isbn978-83-86064-46-5-
dc.identifier.issn2450-1913-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8092-
dc.description.abstractCelem artykułu jest omówienie wyekscerpowanych z Kazań sejmowych metafor, których domeny źródłowe zaczerpnięte są ze świata przyrody. Metaforyczność pism Piotra Skargi tłumaczy się charakterem grupy ich odbiorców: szlachty, do której najlepiej przemawiały porównania z życia zmysłowego, jako odbiegające od abstraktu, a zbliżające się do konkretu. W utworze pojawiają się gniazda przenośni odnoszących się do pojęć związanych z przyrodą, jak KORZEŃ, DRZEWO, w szczególności DĄB (flora), JAD, DRAPIESTWO, WILKI (fauna) czy GNIAZDO (z pogranicza flory i fauny). Opisują one zarówno katolików i katolicyzm, jak i innowierców i nowe ruchy religijne. Stanowią subiektywną interpretację współistnienia różnych wiar w Rzeczypospolitej. Artykuł ukazuje konotacje poszczególnych domen źródłowych i zależność tych konotacji od przedmiotu opisu: o ile katolicyzm „szczepi” cnoty, o tyle ruchy reformatorskie cnoty te „podcinają”. Omawiane metafory ilustrowane są cytatami z Kazań sejmowych Piotra Skargi.pl
dc.description.abstractThe article discusses metaphors excerpted from Piotr Skarga’s “Parliamentary Sermons”; the source domains of these metaphors draw on the world of Nature. Metaphorical character of rev. Skarga’s writings is motivated by the character of their addressees: namely, the Polish gentry, who responded most effectively to natural similes that made abstract concepts more concrete. “Parliamentary Sermons” abound in clusters of metaphors structured around concepts related to flora and fauna, e.g. ROOT, TREE (especially OAK), VENOM, PREDACITY, WOLVES or NEST. Skarga’s metaphors describe Catholics as wells as infidels and new religious movements, and seem to be a subjective interpretation of the coexistence of different religions in 16thc Poland. The article attempts to show the connotations of particular source domains and how these depend on the subject portrayed: while Catholicism grafts virtues, the reformation movements cut or saw them off . All metaphors under discussion are illustrated by appropriate quotes from “Parliamentary Sermons”.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherInstytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstokupl
dc.relation.ispartofseriesBiałostocka Kolekcja Filologiczna. Studia;nr 2-
dc.subjectdomena docelowapl
dc.subjectdomena źródłowapl
dc.subjectmetaforapl
dc.subjectSkarga Piotrpl
dc.subjectsource domainpl
dc.subjecttarget domainpl
dc.subjectmetaphorpl
dc.titleMetafory odnoszące się do przyrody w Kazaniach sejmowych Piotra Skargipl
dc.title.alternativeNatural metaphors in rev. Piotr Skarga’s Parliamentary Sermonspl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.BiographicalnoteKamila Wincewicz – magister, doktorantka w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii (Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski). Przygotowuje rozprawę doktorską na temat języka Kazań o siedmi sakramentach Piotra Skargi. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, w tym dotyczących zwłaszcza języka i stylu Piotra Skargi, ale też m.in. homonimii międzyjęzykowej polsko-czeskiej, polsko-włoskiej gramatyki Adama Styli czy nieetycznych metafor we współczesnej prasie.pl
dc.description.AffiliationUniwersytet Warszawskipl
dc.description.referencesDobrzyńska T., Od słowa do sensu. Studia o metaforze, Warszawa 2012.pl
dc.description.referencesGomola A., Bóg kobiet, Tarnów 2010.pl
dc.description.referencesKorolko M., Tazbir J., Wstęp oraz przypisy do Kazań sejmowych, w: P. Skarga, Kazania sejmowe, Wrocław 1972.pl
dc.description.referencesLakoff G., Johnson M, Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988.pl
dc.description.referencesLangacker R., Gramatyka kognitywna, Kraków 2009.pl
dc.description.referencesMüller K., Homiletyka: na trudne czasy, Kraków 2003pl
dc.description.referencesPajdzińska A., Metafora pojęciowa w badaniach diachronicznych, w: Przeszłość w językowym obrazie świata, red A. Pajdzińska, P. Krzyżanowski, Lublin 1999, s. 51‒65.pl
dc.description.referencesPismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań-Warszawa 1990.pl
dc.description.referencesRamczykowska B., Metafora DROGI jako środek perswazji w dyskursie kaznodziejskim, online: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Jezyk_Szkola_Religia/Jezyk_Szkola_Religia-r2014-t9-n1/Jezyk_Szkola_Religia-r2014-t9-n1-s45-54/Jezyk_Szkola_Religia-r2014-t9-n1-s45-54.pdf , dostęp 13.02.2016 r.pl
dc.description.referencesSkarga P., Kazania sejmowe, Wrocław 1972.pl
dc.description.referencesStępnik K., Filozofia metafory, Lublin 1988.pl
dc.description.referencesWincewicz K., Odczytać czytelnika, czyli kim jest odbiorca? Autorskie strategie perswazyjne na podstawie „Kazań sejmowych” Piotra Skargi, „Humanistyka XXI wieku” 2013, nr 1, online: http://hum21.vdl.pl/wp-content/uploads/2013/12/humanistyka_xxi_wieku_2013.pdf., dostęp 12. 02. 2016 r., s. 118‒124.pl
dc.description.referencesWiniarska I., Słownictwo religijne polskiego kalwinizmu, Warszawa 2004.pl
dc.description.referencesGodyń J., Od Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik biblizmów języka polskiego, Kraków 2006.pl
dc.description.firstpage51pl
dc.description.lastpage61pl
dc.identifier.citation2Logos - filozofia słowa. Szkice o pograniczach języka, filozofii i literaturypl
dc.conferenceII Konferencja Naukowa "Słowozofia", 27 maja 2015pl
Występuje w kolekcji(ach):II Konferencja Naukowa "Słowozofia", 27 maja 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Wincewicz_Metafory_odnoszace_sie_do_przyrody.pdf428,88 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.