REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7996
Tytuł: Równowaga między pracą zawodową a życiem prywatnym – wyzwania współczesnej kobiety
Inne tytuły: Work-life balance – challenges for contemporary women
Autorzy: Krzykus, Justyna
Słowa kluczowe: rynek pracy
kapitał ludzki
elastyczne formy zatrudnienia
rozwój osobisty
marka osobista
labour market
human capital
flexible forms of employment
personal development
personal branding
Data wydania: 2019
Data dodania: 17-cze-2019
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 3, Analizy makro- i mezoekonomiczne, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Małgorzata Roszkowska, s. 159-168
Konferencja: II Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 24 maja 2018
Abstrakt: Cel – Celem pracy była diagnoza i ocena zachowań współczesnych kobiet na rynku pracy. Ponadto, przedstawiono zarówno nietypowe formy zatrudnienia kobiet, jak i pomocy rodzinie ze strony przedsiębiorstw. Metodyka badania – Badania ilościowe przeprowadzono metodą ankietową, techniką ankiety rozdawanej przy użyciu narzędzia pomiarowego – kwestionariusza. Wynik – Współczesna kobieta jest zmuszona sprostać trudnym zadaniom, które wiążą się z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi. Gwarancję sukcesu stanowi nie tylko osiągnięcie równowagi na tych dwóch płaszczyznach, ale doskonalenie się, inwestycja we własny rozwój osobisty, racjonalna ocena sytuacji oraz wiara we własne możliwości. Oryginalność/wartość – Pomimo głębokich przemian gospodarczo-społecznych, które nastąpiły w Polsce w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, nadal obserwuje się zjawiska, w których kobiety dzięki swojej pracy istotnie uczestniczą w tworzeniu dobrobytu w Polsce, jednak ich dążenie do równowagi między życiem zawodowym a prywatnym wciąż stanowi barierę w osiąganiu sukcesu. Temat ciągle pozostaje znaczący, gdyż nie tylko promowanie przedsiębiorczości kobiet staje się ważnym elementem, lecz także działania mające na celu podniesienie samooceny kobiet, a w szczególności budowanie ich marki osobistej. Jednocześnie działania, które służą zmianie społecznych stereotypów, a przede wszystkim utwierdzeniu w przekonaniu współczesnych kobiet o ich wartości w społeczeństwie.
Goal – to diagnose and assess how contemporary women act in the labour market. Moreover, to present non-typical forms of employment of women, as well as companies’ support for their families. Research methodology – Survey-based quantitative research, involving a survey carried out by means of a measuring tool – a questionnaire. Score – Contemporary women are forced to face difficult tasks related to their families and jobs. In order to succeed, one needs to focus not only on a balance between these two spheres but also on self-development, investing in one’s personal development, rational assessment of one’s own opportunities and belief in one’s own strengths. Originality/value – despite profound changes of economic and social character, occurring in the 1990s, one can still observe situations in which women, although playing an essential role in creating prosperity in Poland, are hindered in their drive to succeed due to their willingness to maintain the work-life balance. The issue is of crucial importance, as it is essential not only to support the women’s entrepreneurial spirit but also to promote actions in order to reinforce the self-esteem of women, and particularly to build their personal branding. To change social stereotypes and, mostly, to reinforce in the women the awareness of their value for the society.
Afiliacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
URI: http://hdl.handle.net/11320/7996
DOI: 10.15290/wpewbmn3.2019.12
ISBN: 978-83-917772-9-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):II Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 24 maja 2018

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Krzykus_Rownowaga_miedzy_praca_zawodowa_a_zyciem_prywatnym.pdf2,11 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.