REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7994
Tytuł: Gospodarka oparta na wiedzy jako trend stymulujący zarządzanie talentami
Inne tytuły: Knowledge – based economy as a trend stimulating talent management
Autorzy: Kucznik, Karolina
Słowa kluczowe: gospodarka oparta na wiedzy
talent
zarządzanie talentami
knowledge – based economy
talent
talent management
Data wydania: 2019
Data dodania: 17-cze-2019
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 3, Analizy makro- i mezoekonomiczne, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Małgorzata Roszkowska, s. 134-149
Konferencja: II Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 24 maja 2018
Abstrakt: Cel – Celem artykułu było przedstawienie wpływu gospodarki opartej na wiedzy (GOW) na rozwój koncepcji zarządzania talentami w organizacji. Metodyka badania – W artykule dokonano: przeglądu literaturowego w zakresie gospodarki opartej na wiedzy i zarządzania talentami, usystematyzowania tych pojęć, analizy wydatków na naukę oraz badania i rozwój w skali globalnej, europejskiej i polskiej na podstawie dostępnych źródeł. Wynik – Główne wnioski, płynące z niniejszej analizy, zmierzały do wyjaśnienia, dlaczego gospodarka oparta na wiedzy sprzyja zarządzaniu talentami, a także jakie cechy GOW korzystnie oddziałują na rozwój gospodarczy przez zarządzanie talentami. Oryginalność/Wartość – W artykule poruszono aktualną i obszernie komentowaną problematykę zarówno w kwestii gospodarki opartej na wiedzy, jak i talentów w organizacji. Jednak zasadniczym jego celem było zwrócenie uwagi na te czynniki GOW, które służą zarządzaniu talentami, co z kolei rzadko bywa przedmiotem badań.
Goal – The aim of the article is to draw attention to the impact of a knowledge-based economy on the development concepts of talent management in the organization. Research methodology – The article will be a literature review in the area of knowledgebased economy and talent management, systematization of these concepts, as well as analysis of expenditure on science and research and development on a global, European and Polish scale based on available sources. Score – The main conclusions of this analysis should indicate why the knowledge-based economy fosters talent management and what features of KBE have a positive effect on economic development through talent management. Originality /value – The article discusses the current and widely discussed issues in both issues knowledge-based economy as well as talents in the organization, but its main goal is to
Afiliacja: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
URI: http://hdl.handle.net/11320/7994
DOI: 10.15290/wpewbmn3.2019.10
ISBN: 978-83-917772-9-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):II Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 24 maja 2018

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Kucznik_Gospodarka_oparta_na_wiedzy.pdf3,2 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.