REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7992
Tytuł: Potencjał ekologiczny i prowzrostowy sektora biogazowni rolniczych w województwie podlaskim
Inne tytuły: Ecological and progrowth potential of agricultural biogas sector in podlaskie voivodship
Autorzy: Nikiciuk, Mariusz
Słowa kluczowe: biogazownie rolnicze
utylizacja odpadów organicznych
biogospodarka
zielona gospodarka
gospodarka o obiegu zamkniętym
agricultural biogas plants
utilization of organic wastes
bioeconomy
green economy
circular economy
Data wydania: 2019
Data dodania: 17-cze-2019
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 3, Analizy makro- i mezoekonomiczne, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Małgorzata Roszkowska, s. 98-117
Konferencja: II Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 24 maja 2018
Abstrakt: Cel – Celem niniejszego opracowania było ukazanie zarówno potencjału rynku biogazu rolniczego w województwie podlaskim w aspekcie ekologicznym, jak i wpływu tej branży na kreowanie rozwoju gospodarczego. Metodologia badania – W artykule dokonano przeglądu najnowszych koncepcji ekonomicznych z pogranicza gospodarki i środowiska naturalnego, a także zaprezentowano studium przypadku w postaci funkcjonującej biogazowni rolniczej o profilu odpadowym, zlokalizowanej w województwie podlaskim. Wynik – Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie szeregu wniosków, takich jak: minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko rolnictwa i branży przetwórstwa rolno-spożywczego, dywersyfikacja źródeł przychodów na obszarach zdominowanych przez rolnictwo i rynek spożywczy oraz poprawa bezpieczeństwa energetycznego obszarów charakteryzujących się niską jakością infrastruktury energetycznej. Oryginalność/Wartość – Podjęto próbę umiejscowienia sektora biogazu rolniczego (ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni o profilu odpadowym) w założeniach najnowszych koncepcji ekonomicznych związanych z ochroną środowiska. W niniejszym artykule ukazano konkretne dane, które mogą stanowić podstawę lub inspirację do dalszych badań ekonomicznych w zakresie rynku biogazu rolniczego.
Goal – The basic aim of the scientific research has been to portray the potential of the market of agricultural biogas in the Podlasie province. Two aspects has been taken into consideration: the environmental aspect, as well as the influence of this industry to boost of the economic growth. Research methodology – The article shows overview of the latest economic concepts on the borderland of the economy and the natural environment, as well as the form of the functioning agricultural waste-profiled biogas plant located in the Podlasie province. The analysis is based on the financial records of the operating biogas plant provided by the managing company. Score – The effects of conducted research were formulated in the number of conclusions concentrated amongst such areas as: minimization of the negative influence of agriculture to environment; the industry of the processing farm and food; diversification of sources of the income in areas dominated by the farming, the food industry, the power industry and the fertilizer industry. Originality/value – The most important value of this study is an attempt to place the biogas industry (with special attention to the waste-profiled biogas plant) in guidelines of the newest economic concepts at the meeting point with the environmental protection, such as the bioeconomy, „green economy”, circular economy or sustainable development. The work is showing the knowledge and specific data which can constitute the base or the inspiration for the further economic research in the market of agricultural biogas.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/7992
DOI: 10.15290/wpewbmn3.2019.08
ISBN: 978-83-917772-9-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):II Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 24 maja 2018
Materiały konferencyjne (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Nikiciuk_Potencjal_ekologiczny_i_prowzrostowy_sektora_biogazowni_rolniczych.pdf4,09 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.