REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7986
Tytuł: Trwałość i stabilność w społeczno-gospodarczych systemach złożonych
Inne tytuły: Persistence and stability of the socio-economic complex systems
Autorzy: Mrozińska, Agnieszka
Słowa kluczowe: stabilność
systemy złożone
trwałość
complex systems
persistence
stability
Data wydania: 2019
Data dodania: 17-cze-2019
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 3, Analizy makro- i mezoekonomiczne, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Małgorzata Roszkowska, s. 10-21
Konferencja: II Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 24 maja 2018
Abstrakt: Cel – Celem badania było zwrócenie uwagi na pojęcia stabilności i trwałości powiązań, które istnieją w systemach złożonych, jak również próba oceny ich znaczenia dla rozwoju i funkcjonowania tych układów, zwłaszcza układów gospodarczych. Metodyka badań – Biorąc pod uwagę rozmaite rodzaje systemów złożonych i różny sposób ich zachowania, nurt badań nad złożonością pozostaje otwarty na metody i narzędzia badawcze zaczerpnięte z różnorodnych dziedzin nauki. Stabilność i trwałość funkcjonowania systemów złożonych jest pojmowana niejednakowo, w zależności od rodzaju systemu, z jakim mamy do czynienia. W organizacjach sieciowych, jednych z przykładów działania systemu sieciowego w ujęciu badaczy reprezentujących nauki o zarządzaniu, te dwie kategorie rozpatruje się ze względu na zależności od zewnętrznych czynników oddziałujących na sieć i warunków otoczenia. Wynik – Systemy złożone, w których kluczową rolę odgrywają skomplikowane powiązania pomiędzy elementami będącymi składowymi systemu, stały się przedmiotem badań, a wyjaśnienie wszelkich zależności, wpływających na ich funkcjonowanie, ułatwiłoby zrozumienie rzeczywistości gospodarczej. Oryginalność/ wartość – W obliczu gwałtownych i nieplanowanych zmian, przekształceń i turbulencji, zjawiska samoorganizacji i „uczenia się” systemów złożonych wydają się kluczowe w procesie rozwoju. Na uwagę także zasługuje koncepcja antykruchości jako kolejna idea, która w ogromie zróżnicowanych podejść badawczych pomaga odkryć uniwersalną prawdę na temat złożoności.
Goal – The aim of the study was to draw attention to the concepts of stability and durability of connections that we face in complex systems, as well as an attempt to assess their significance for the development and functioning of these systems, especially economic systems. Research methodology – Taking into account the different types of complex systems and different ways their behaviour, current research on the complexity remains open to research methods and tools drawn from various fields of science. Stability and persistence of the functioning of complex systems is conceived differently, depending on the type of system with which we are dealing. In network organizations, some of the examples of the system in terms of a network of researchers representing management science, these two categories are considered from the point of view depending on the external factors affecting the network and environmental conditions. Score – Complex systems, in which a key role perceive complex relationships between the elements, which are components of the system, became the subject of research, and an explanation of any dependence affecting their functioning facilitate the understanding of economic reality. Originality /value – In the face of unexpected and unplanned change, transformation and turbulence phenomenon of self-organization and „learning” complex systems tend to be crucial in the development process. Noteworthy is the concept antifragile as another path that helps, in a tangle of different research approaches in the discovery of a universal truth about the complexity.
Afiliacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
URI: http://hdl.handle.net/11320/7986
DOI: 10.15290/wpewbmn3.2019.01
ISBN: 978-83-917772-9-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):II Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 24 maja 2018

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Mrozinska_Trwalosc_i_stabilnosc_w_spoleczno-gospodarczych_systemach_zlozonych.pdf2,6 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.