REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7985
Tytuł: Postawy podmiotowości jednostek a zagadnienie kształtowania strategii rynkowych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej
Inne tytuły: The individuals’ subjectivity bases and the problem of the shaping of market-based strategies in Poland during political transformation period
Autorzy: Dąbrowska-Prokopowska, Ewa
Słowa kluczowe: podmiotowość
strategie adaptacyjne
transformacja ustrojowa
subjectivity
adaptive strategies
political transformation
Data wydania: 2019
Data dodania: 17-cze-2019
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 3, Analizy makro- i mezoekonomiczne, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Małgorzata Roszkowska, s. 22-34
Konferencja: II Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 24 maja 2018
Abstrakt: Cel – Ukazanie, jak we współczesnym społeczeństwie polskim jest rozumiane pojęcie podmiotowości jednostek. W tym kontekście pojawiło się pytanie o to, czy w mentalności Polaków istnieje możliwość upowszechnienia się podmiotowości jednostek, pojętej jako ważny aspekt strategii rynkowej. Metodyka badań – Omówione pojęcia poddano teoretycznej analizie, głównie w aspekcie ich powiązania ze społecznym postrzeganiem znaczenia wartości i interesów w życiu Polaków. Wynik – W artykule udzielono odpowiedzi na to, w jaki sposób społeczne rozumienie podmiotowości jednostek jest kształtowane przez procesy długiego trwania, a także, w jakim stopniu ulegają one hybrydyzacji pod wpływem współcześnie zachodzących procesów. Oryginalność/ wartość – W artykule przedstawiono, w jaki sposób utrwalone w mentalności Polaków tradycyjne wartości oraz interesy wiążą się ze współczesnymi wymogami gospodarki kapitalistycznej i procesów globalizacji.
Goal – The main aim of this article is to show how the individuals’ subjectivity idea is understood in contemporary Polish society. Some question has been appeared: is there a possibility of the generalization of individuals’ subjectivity in Poles’ mentality, interpreted as an important aspect of market-based strategy. Research methodology – Discussed concepts will be theoretically analyzed, mainly in aspect of their link with the social perception of the values and interests relevance in Poles’ live. Score – Moreover, in this article, it will be explained how the social understanding of individuals’ subjectivity is created by the long duration processes and how they give in to the hybridization under the influence of processes happen in our times. Originality /value – Furthermore, in this article will be shown how the traditional values and interests sustained in Poles’ mentality are linked with the contemporary constraints of capitalist economy and globalization processes.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/7985
DOI: 10.15290/wpewbmn3.2019.02
ISBN: 978-83-917772-9-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):II Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 24 maja 2018
Materiały konferencyjne (WEiF)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.