REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7944
Tytuł: Ewolucja i wyodrębnienie „rodzinnych dóbr osobistych” – zagadnienia wybrane
Inne tytuły: Evolution and separation of family personal interests – selected issues
Autorzy: Michałowska, Kinga
Słowa kluczowe: dobra osobiste
więź rodzinna
prawo do życia rodzinnego
prywatność
Personal interests
family bond
right to family life
privacy
Data wydania: 2018
Data dodania: 6-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica, T. 17, Z. 1, 2018, s. 345-360
Abstrakt: Zasadniczym celem rozważań zawartych w artykule Ewolucja pojęcia rodziny i wyodrębnienie rodzinnych dóbr osobistych – zagadnienia wybran, jest analiza obserwowanych we współczesnym świecie zmian w sferze rodzinnego funkcjonowania jednostki. Rozważania obejmują historyczny rozwój rodziny i relacji rodzinnych z zaakcentowaniem społecznej roli rodziny oraz psychologicznych i socjologicznych aspektów relacji rodzinnej. Uwagę poświęcono zagadnieniom prawnej kwalifikacji do grupy dóbr osobistych wartości takich jak życie rodzinne oraz więź rodzinna co stanowiło asumpt do wyodrębnienia samodzielnej grupy rodzinnych dóbr osobistych. I odpowiadających im praw podmiotowych takich, jak: prawo do niezakłóconego życia rodzinnego, prawo do życia w pełnej rodzinie, prawo do posiadania rodziców, prawo do utrzymywania i kultywowania kontaktów rodzinnych. Wyznaczony tytułem szeroki, ulokowany w naukach humanistycznych obszar rozważań narzucił konieczność uwzględnienia w prowadzonych badaniach wpływu osiągnięć nauk medycznych i genetyki na zakres pojęcia i podjęcie próby wyznaczenie granic autonomii prokreacyjnej, rozumianej jako szczególne rodzinne dobro osobiste uszczegółowione do postaci prawa do posiadania dziecka.
The main purpose of the article is to analyse the changes that have occurred in the sphere of family functioning which are clearly visible in the modern world. Considerations in this regard include the historical development of the family and family relations with emphasis on its social role and the psychological and sociological aspects of family relations. Attention is given to the issues of legal qualification to the group of personal interests, such values as family life and family bond, which provided an incentive to distinguish an autonomical group of family personal interests and relevant subjective rights, such rights as: the right to an undisturbed family life, the right to live in a full family, the right to have parents, and the right to maintain and cultivate family contacts. Also addressed in the research is the impact of achievements in medical science and genetics in relation to the limits of procreative autonomy, now considered as a special family personal interest – the right to have a child.
Afiliacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
E-mail: michalok@uek.krakow.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7944
DOI: 10.15290/mhi.2018.17.01.18
ISSN: 1732-9132
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-2133-8110
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2018, tom XVII, Z. 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_17__1_2018_K_Michalowska_Ewolucja_i_wyodrebnienie_rodzinnych_dobr_osobistych.pdf3,49 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.