REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7925
Tytuł: Parlamentarny system rządów w Polsce i Niemczech po I wojnie światowej
Inne tytuły: The parliamentary system of government in Poland and Germany after the First World War
Autorzy: Dunaj, Katarzyna
Słowa kluczowe: parlamentarny system rządów
II Rzeczpospolita
Republika Weimarska
konstytucja marcowa
konstytucja weimarska
parliamentary system of government
the II Republic of Poland
the Weimar Republic
the March Constitution
the Weimar Constitution
Data wydania: 2018
Data dodania: 6-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica, T. 17, Z. 1, 2018, s. 43-59
Abstrakt: Koniec I wojny światowej zbiegł się w Polsce i Niemczech z narodzinami parlamentarnego systemu rządów. O ile jednak Polska przyjęła klasyczne urządzenia ustrojowe zaczerpnięte z dominującym wówczas wzorcem a la française, o tyle Niemcy zdecydowali się na stworzenie oryginalnego systemu rządów parlamentarnych, z silną pozycją prezydenta wybieranego w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Okazało się niebawem, iż w obu państwach zaszedł przypadek „demokracji, która przyszła za wcześnie”. Dość szybko nastąpił kryzys i upadek rządów parlamentarnych. Przedmiotem analizy podjętej przez autorkę jest refleksja nad rozwiązaniami niemieckiej konstytucji z 1919 r. i polskiej konstytucji marcowej (1921) kształtującymi parlamentarny system rządów ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek, które doprowadziły do kryzysu i upadku demokracji parlamentarnej.
The end of the First World War coincided in Poland and Germany with the birth of a parliamentary system of government. However, while Poland adopted classical political devices derived from the then model a la française, which at that time dominated, Germany decided to create an original parliamentary system of government, with the strong position of a president elected by universal and direct election. It soon turned out that in both countries this resulted in a “democracy that came too soon”. Quite quickly, crisis and the collapse of parliamentary rule occurred. The subject of the analysis undertaken by the author is the reflection on the solutions of the German Constitution of 1919 and the Polish March Constitution of 1921, which shaped the parliamentary system of government, with particular reference to the premises that led to crisis and the collapse of parliamentary democracy.
Afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
E-mail: kdunaj@interia.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7925
DOI: 10.15290/mhi.2018.17.01.03
ISSN: 1732-9132
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-4788-6019
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2018, tom XVII, Z. 1

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.