REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7864
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorSińkowa, Ludmiła-
dc.date.accessioned2019-05-27T07:51:55Z-
dc.date.available2019-05-27T07:51:55Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationBiałorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 25-35pl
dc.identifier.issn2081-2515-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7864-
dc.description.abstractBelarusian literature in the 20th century often developed on the territory of other countries. A particularly striking example of such development is represented by creativity of Belarusian writers of Poland, united in the literature association “Belavezha” in 1958. The article highlights the links between the literature of the Belarusian-Polish borderland and the literary process in the BSSR and the Republic of Belarus, highly appreciated spiritual and pragmatic activity of “Belavezha” writers, national style features in their work, aspiration in artistic autobiographies to reconstruct the life of the Belarusian people in the era of state border changes in Europe, and patriotic pathos.pl
dc.description.abstractLiteratura białoruska w XX wieku często rozwijała się na terytorium innych krajów. Przykładem takiego rozwoju jest twórczość białoruskich pisarzy w Polsce, stowarzyszonych w organizacji literackiej „Białowieża” w 1958 roku. Artykuł przedstawia związki między literaturą na białorusko-polskim pograniczu a procesem literackim w BSRR i Republice Białoruś, podkreśla duchową i pragmatyczną działalność pisarzy-„białowieżan”, ich narodowy styl, aspiracje – aby zrekonstruować życie Białorusinów w epoce przesuwania granic w Europie, podkreśla patriotyczny patos.pl
dc.language.isobepl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectBelarusian literature of Polandpl
dc.subjectliterature association “Belavezha”pl
dc.subjectborderlandpl
dc.subjectculturepl
dc.subjectaestheticspl
dc.subjectpathospl
dc.subjectpatriotismpl
dc.subjectliteratura białoruska w Polscepl
dc.subjectstowarzyszenie literackie „Białowieża”pl
dc.subjectpograniczepl
dc.subjectkulturapl
dc.subjectestetykapl
dc.subjectpatospl
dc.subjectpatriotyzmpl
dc.titleПафас творчасцi “белавежцаў” у сiтуацыi беларуска-польскага памежжаpl
dc.title.alternativePathos of creativity of “Belavezha” writers in the belarusian-polish border areapl
dc.title.alternativePatos twórczości pisarzy-“białowieżan” na białorusko-polskim pograniczupl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bb.2018.10.02-
dc.description.BiographicalnoteSińkowa Ludmiła (Сiнькова Людмiла) – doktor habilitowana nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Wydział Filologiczny, Katedra Historii Literatury Białoruskiej (profesor).pl
dc.description.AffiliationBiałoruski Uniwersytet Państwowy, Mińskpl
dc.description.referencesBìbliâgrafìâ (1958–2016). Belaruskae lìtaraturnae ab'âdnanne «Belaveža», «Tèrmapìly» 2017,№ 21 [Бiблiяграфiя (1958–2016). Беларускае лiтаратурнае аб’яднанне «Белавежа», «Тэрмапiлы» 2017, № 21].pl
dc.description.referencesBarščèǔskì A., Belaruskaâ èmìgracyjnaâ pisʹmovasʹcʹ, Varšava 2004 [Баршчэўскi А., Беларуская эмiграцыйная пiсьмовасьць, Варшава 2004].pl
dc.description.referencesBarščèǔskì A., Lësy belarusìzacyi ǔ asʹvâtlennì èmigracyjnaga dasʹledčyka Uladzìmera Glybìnnaga, “Acta Alba Albarutenica”, t. 11, Warszawa 2011 [Баршчэўскi А., Лëсы беларусiзацыi ў асьвятленнi эмiграцыйнага дасьледчыка Ўладзiмера Глыбiннага, “Acta Albarutenica”, t. 11, Warszawa 2011].pl
dc.description.referencesBarskì A., Vybranyâ tvory, Mìnsk 2011 [Барскi А., Выбраныя творы, Мiнск 2011].pl
dc.description.referencesGl.: [online], https://novychas.by/kultura/belaruskaja_memuarnaja_b_bl_ja, [dostup: 03.04.2018] [Гл.: [online], https://novychas.by/kultura/belaruskaja_memuarnaja_b_bl_ja, [доступ: 03.04.2018]].pl
dc.description.referencesGnìlamëdaǔ U., Lìtaraturnae žyccë na Belastoččyne, [u:] Gìstoryâ belaruskaj lìtaratury XX stagoddzâ; U 4 t., t. 4., kn. 2, 1986–2000, Mìnsk 2003 [Гнiламëдаў У., Лiтаратурнае жыццë на Беласточчыне, [у:] Гiсторыя беларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя; У 4 т., т. 4, кн. 2, 1986–2000, Мiнск 2003].pl
dc.description.referencesKonan U., Belaâ veža lìtaratury, [u:] Belaruskìâ pìsʹmennìkì Polʹščy. Drugaâ palova XX st., uklad. Â. Čykvina,, Mìnsk 2000 [Конан У., Белая вежа лiтаратуры, [у:] Беларускiя пiсьменнiкi Польшчы. Другая палова ХХ ст., уклад. Я. Чыквiна, Мiнск 2000].pl
dc.description.referencesLojka A., Roǔnakutny trohvugolʹnìk, abo Ad Palâmona da Maksìma Tanka, Mìnsk 2003 [Лойка А., Роўнакутны трохвугольнiк, або Ад Палямона да Максiма Танка, Мiнск 2003].pl
dc.description.referencesTvaranovìč G., Belaruskaâ lìtaratura ǔ Polʹščy, [online], http://www.tbm-mova.by/monitoring22.html, [dostup: 09.05.2017] [Тварановiч Г., Беларуская лiтаратура ў Польшчы, [online], http://www.tbm-mova.by/monitoring22.html, [доступ: 09.05.2017].pl
dc.description.referencesTlostanova M., Postsovetskaâ literatura i èstetika transkulʹturacii, Moskva 2004 [Тлостанова М., Постсоветская литература и эстетика транскультурации, Москва 2004].pl
dc.description.referencesČykvìn Â., Dalëkìâ i blìzkìâ. Belaruskìâ pìsʹmennìkì zamežža, Belastok 1997 [Чыквiн Я., Далëкiя i блiзкiя. Беларускiя пiсьменнiкi замежжа, Беласток 1997].pl
dc.description.referencesČykvìn Â., Pa pryzvannì ì abavâzku, Belastok 2005 [Чыквiн Я., Па прызваннi i абавязку, Беласток 2005].pl
dc.description.referencesČykvìn Â., Ìdèâ. Vobraz. Ìntèrprètacyâ, Belastok 2014 [Чыквiн Я., Iдэя. Вобраз. Iнтэрпрэтацыя, Беласток 2014].pl
dc.description.volume10
dc.description.firstpage25pl
dc.description.lastpage35pl
dc.identifier.citation2Białorutenistyka Białostockapl
dc.identifier.orcid0000-0001-7848-2407-
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_10_2018_L_Sinkowa_Пафас_творчасцi.pdf242,13 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.