REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7816
Tytuł: Sole imidazoliniowe z grupami nitrowymi – synteza i zastosowanie
Inne tytuły: Imidazolinium salts with nitro groups – synthesis and Applications
Autorzy: Malinowska, Marta
Promotor(rzy): Morzycki, Jacek W.
Hryniewicka, Agnieszka (promotor pomocniczy)
Słowa kluczowe: sole imidazoliniowe
karbeny NHC
katalizatory metatezy olefin
imidazolinium salts
NHC carbenes
olefin metathesis catalysts
Data wydania: 15-sty-2019
Data dodania: 14-maj-2019
Abstrakt: Celem przedstawionej rozprawy doktorskiej była synteza soli imidazoliniowych z grupami nitrowymi. Drugim aspektem poruszanym w pracy były badania dotyczące możliwości zastosowania nowych soli z grupami nitrowymi jako prekursorów karbenowych ligandów NHC w rutenowych katalizatorach metatezy olefin. Otrzymane w wyniku prowadzonych eksperymentów kompleksy były aktywne w reakcjach metatezy, a także trwałe podczas przechowywania i wobec wilgoci. Dodatkowo zoptymalizowana została geometria cząsteczek obu kompleksów za pomocą obliczeń metodą DFT. Prowadzone badania dotyczyły zastosowania soli z podstawnikiem steroidowym w badaniach biologicznych. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów wykazano właściwości przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybicze nowych soli, porównywalne ze stosowanymi komercyjnie antybiotykami. Uzyskane wyniki dają nadzieję na możliwość rozszerzenia badań, w kierunku wdrożenia opisanych związków jako składników preparatów bakteriobójczych, jak i przeciwgrzybiczych oraz w środkach ochrony roślin.
The aim of the presented dissertation was the synthesis of imidazolinium salts with nitro groups. The second aspect of the study was research on the use of new substances in olefin metathesis catalysts. Obtained catalysts were active, stable during experiments, as well as during storage and against moisture. In addition, the molecules of new complexes were optimized by DFT calculations. The research involved the use of a base with a steroid substitute in biological research. On the basis of the experiments conducted, antibacterial and antifungal properties of new salts have been demonstrated, comparable with commercially used antibiotics. Obtained results obtain the possibility of conducting tests, including for the purpose of bactericidal and antifungal control and in plant protection products.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Biologiczno-Chemiczny
Sponsorzy: Wyniki opisane w pracy zostały częściowo finansowane ze środków NCN przyznanych na realizacje projektów badawczych: „Nowe katalizatory metatezy olefin zawierające grupę nitrową w ligandzie N-hetero-cyklicznym” grant Preludium, czas realizacji: 2016 – 2019, UMO-2015/17/N/ST5/03916, kierownik projektu – Marta Malinowska; „Synteza alkaloidów Solanum i ich analogów ze steroidowych sapogenin” grant Opus, czas realizacji: 2016 – 2019, UMO-2015/17/B/ST5/02892, kierownik projektu - prof. dr hab. Jacek W. Morzycki; „Zastosowanie metatezy olefin w chemii produktów naturalnych”, grant Maestro, czas realizacji: 2012 – 2016, UMO-2011/02/A/ST5/00459, kierownik projektu - prof. dr hab. Jacek W. Morzycki;
Opis: Wyniki opisane w pracy zostały częściowo opublikowane w formie artykułów oraz zgłoszenia patentowego: A. Hryniewicka, M. Malinowska, T. Hauschild, J.W. Morzycki, „Steroidowa sól imidazoliowa, sposoby jej wytwarzania oraz jej zastosowania”, Zgłoszenie patentowe PL426111; A. Hryniewicka, M. Malinowska, S. Witkowski, „An Improved Synthesis of Ruthenium Metathesis Catalysts”, Wiele tematów, jedna dziedzina - Chemia (II), Białystok 2017, 97-108, ISBN 978-83-939479-4-2; M. Malinowska*, M. Kozlowska, A. Hryniewicka, S. Witkowski, J. W. Morzycki, “New indenylidene-type metathesis catalysts bearing unsymmetrical N-heterocyclic ligands with mesityl and nitrobenzyl substituents”, Monatsh. Chem. 2016, 147, 1091-1100; M. Malinowska*, A. Hryniewicka, S. Witkowski, J. W. Morzycki, “Synthesis of new unsymmetrical imidazolinium salts with mesityl and nitrophenyl substituents”, Monatsh. Chem. 2014, 145, 1653 – 1661; M. Malinowska*, A. Hryniewicka „Ruthenium Indenylidene Metathesis Catalysts”, Current Organic Synthesis 2017, 14, 7, 1022 - 1035, (praca przeglądowa); M. Malinowska*, A. Hryniewicka, "Karbeny N-heterocykliczne – synteza i zastosowanie", Wiad. Chem. 2015, 69, 227-253 (praca przeglądowa).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7816
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WChem)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Malinowska_Sole_imidazoliniowe_z_grupami_nitrowymi.pdf
Dostęp ograniczony
6,08 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)