REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7773
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorMiodowski, Adam-
dc.date.accessioned2019-04-26T07:50:19Z-
dc.date.available2019-04-26T07:50:19Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationBiałostockie Teki Historyczne, T. 16, 2018, s. 87-103pl
dc.identifier.issn1425-1930-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7773-
dc.description.abstractNot much is known about the mode of debating or the circumstances in which the 16 delegations to the Congress of Vienna worked out a consensus on limiting the newly laid down international humanitarian law to the “Declaration on the Abolition of the Slave Trade” and on omitting the issue of prisoners of war. It is not known whether the said resignation occurred only during the meeting in Vienna or already at the preliminary stage before the conference. The latter option is supported by the fact that as early as summer 1814 the Russians and French had established a bilateral agreement on repatriation of Napoleonic prisoners of war. The only way to find answers – not only about the circumstances in which the decisions to leave out the case of prisoners of war from the initial regulations within the scope of the international humanitarian law were made in Vienna, but also about the consequences of the said omission for the group of thousands of Polish prisoners of war from the Grande Arm´ee in Russian captivity – is to refer to source materials. It turns out that in the latter case, the failure by the Congress of Vienna participants to attempt to provide common legal regulations for the international community regarding prisoners of war remaining in captivity bore serious repercussions. Due to the status of the Kingdom of Poland within the boundaries of imperial Russia, the process of releasing Polish Grande Arm´ee prisoners of war from captivity was not typical. Its implementation was not based on an inter-state bilateral agreement as was the case between Russia and France, but was an effect of unilateral decisions made in Petersburg upon merely formal (actually technical) consultations with the authorities of the Kingdom of Poland.pl
dc.description.abstractNiewiele wiemy na temat trybu procedowania i okoliczności, w jakich 16 delegacji uczestniczących w Kongresie Wiedeńskim wypracowało konsensus w sprawie ograniczenia nowo stanowionego międzynarodowego prawa humanitarnego do „Deklaracji w sprawie handlu niewolnikami” i pominięcia kwestii jenieckiej. Nie wiemy czy ta rezygnacja nastąpiła dopiero podczas obrad w Wiedniu, czy też już na etapie przygotowawczym do konferencji. Za tą drugą ewentualnością przemawia fakt, że już latem 1814 r. Rosjanie i Francuzi wypracowali dwustronne porozumienie w sprawie repatriacji jeńców napoleońskich. Zainteresowanym tą problematyką pozostaje odwołanie się do materiałów źródłowych i poszukiwanie w nich odpowiedzi na pytania nie tylko o uwarunkowania, w jakich podjęto w Wiedniu decyzję o nieuwzględnieniu sprawy jeńców w pierwszych regulacjach z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego, ale też odpowiedzi na pytania o konsekwencje tego zaniechania dla wielotysięcznej grupy polskich jeńców z Wielkiej Armii w niewoli rosyjskiej. Okazuje się, że w tym ostatnim przypadku rezygnacja przez uczestników Kongresu Wiedeńskiego z próby wypracowania wspólnych dla społeczności międzynarodowej regulacji prawnych odnośnie do pozostających w niewoli jeńców wojennych była brzemienna w skutki. Z racji na status Królestwa Polskiego w ramach imperialnej Rosji proces uwalniania z niewoli polskich jeńców z Wielkiej Armii nie był typowy. Jego realizacja nie przebiegała bowiem w oparciu o międzypaństwową umowę dwustronną, jak np. między Rosją a Francją, lecz stanowiła efekt jednostronnych decyzji podjętych w Petersburgu po zaledwie formalnych (w istocie technicznych) konsultacjach z władzami Królestwa Polskiego.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectNapoleon’s expedition to Moscow in 1812pl
dc.subjectPolish prisoners of war in Russiapl
dc.subjectCongress of Vienna 1814–1815pl
dc.subjectwyprawa Napoleona na Moskwę w 1812pl
dc.subjectpolscy jeńcy wojenni w Rosjipl
dc.subjectKongres Wiedeński 1814–1815pl
dc.titleThe status of prisoners of war before its regulation in international law on the example of Polish prisoners of war of the Grande Arm´ee in Russian captivity (1812–1816)pl
dc.title.alternativePołożenie jeńców wojennych przed uregulowaniem ich statusu w prawie międzynarodowym na przykładzie polskich jeńców z Wielkiej Armii w niewoli rosyjskiej (1812–1816)pl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bth.2018.16.03-
dc.description.AffiliationWydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesRossijskij Gosudarstwiennyj Istoriczeskij Archiv, fond 1409, op. 1, d. 656.pl
dc.description.referencesRossijskij Gosudarstwiennyj Istoriczeskij Archiv, fond 1263, op. 1, d. 45, 48.pl
dc.description.referencesRossijskij Gosudarstwiennyj Istoriczeskij Archiv, fond 1286, op. 2, d. 176.pl
dc.description.referencesRossijskij Gosudarstwiennyj Wojenno-Istoriczeskij Archiv, fond 1, op. 1, d. 2635.pl
dc.description.referencesRossijskij Gosudarstwiennyj Wojenno-Istoriczeskij Archiv, fond 1, op. 1, d. 2658.pl
dc.description.referencesRossijskij Gosudarstwiennyj Wojenno-Istoriczeskij Archiv, fond 1, op. 1, d. 2660.pl
dc.description.referencesRossijskij Gosudarstwiennyj Wojenno-Istoriczeskij Archiv, fond 1, op. 1, d. 2961.pl
dc.description.referencesGosudarstwiennyj Archiv Kałużskoj Obłasti, fond 32, op. 19, d. 530.pl
dc.description.referencesGosudarstwiennyj Archiv Stawropolskogo Kraja, fond 63, op.1, d. 96.pl
dc.description.referencesMatieriały po Otieczestwiennoj wojnie. Podrob. żurnał ischodiaszczich bumag Sobstw. kancelarii Gławnokomandujuszczego sojedinien, armijami gienierał-fieldmarszała Kutuzowa-Smolenskogo w 1812 g., Moscow 1912.pl
dc.description.referencesSokolov O., Bitwa dwuch impierij 1805–1812, Moscow 2012.pl
dc.description.referencesWieliczko M., Jeniectwo wojenne Polaków w Rosji w latach 1503–1918 – określanie problemu, Lublin 1998.pl
dc.description.referencesNieuważny A., Polscy jeńcy w Rosji 1812–1815 – co wiemy?, “Przegląd Historyczny” 2014, t. 105, z. 4, pp. 585–600.pl
dc.description.referencesŚlęczka T., Rosja i jej mieszkańcy w oczach polskich jeńców wojennych XVII oraz początków XIX wieku, “Napis” 2007, No 13, pp. 109–125.pl
dc.description.referencesBiessonow W., Totfapuszin W., Wojennoplennyje Wielikoj Armii w Saratowskoj gubiernii [in:] Problemy izuczenija istorii Otieczestwiennoj wojny 1812 g. Matieriały wsieros. naucz. konf., Saratov 2002.pl
dc.description.referencesChomczenko S., Dwunadiesiat’ jazykow w russkom plenu. Nacyonalnyj sostaw wojennoplennych Wielikoj armii posle Otieczestwiennoj wojny 1812 goda [in:] Epocha napoleonowskich wojn: ludi, sobytija, idiei. Matieriały XIII naucznoj konfieriencyi, Moscow 2015.pl
dc.description.referencesMiłowidow B., Wojennoplennyje Polaki w Sibiri w 1813–1814 gg., [in:] Otieczestwiennaja wojna 1812 goda. Istoczniki. Pamiatniki. Problemy. Matieriały XV Mieżdunarodnoj naucznoj konfieriencyi (Borodino, 9–11 sientiabria 2008 g.), Mozaysk, 2009, pp. 325–358.pl
dc.description.referencesMiodowski A., Status jeńców polskich w niewoli rosyjskiej w kontekście postanowień kongresu wiedeńskiego, [W:] Klasyczna i romantyczna. Nowa postać Europy po kongresie wiedeńskim, red. [D. Grinberg, M. Winograd], Białystok 2018, s. 7–26.pl
dc.description.referencesNieuważny A., Przeciw Napoleonowi? Rosyjski projekt utworzenia legionu polskiego w 1813 roku, [in:] W kraju i na wychodźstwie: księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Sławomirowi Kalembce w sześćdziesięciopięciolecie urodzin, Z. Karpus et al. (eds), Toruń–Olsztyn 2001, pp. 715–723.pl
dc.description.referencesNieuważny A., Polscy jeńcy w Rosji 1812–1815: stan badań [in:] Apogeum polskich nadziei: 200-lecie kampanii rosyjskiej 1812 roku, M. Ochman et al. (eds), Warszawa 2012, pp. 133–140.pl
dc.description.referencesNieuważny A., Polskie wojennoplennye w Sibiri 1812–1815 gg., [in:] Sibirica: istoria Polakow w Sibiri w issledowaniach polskich i rossijskich uczenych. Sbornik naucznyh trudow po itogam polsko-rossijskich naucznych seminarow, I. Troak (ed.), Warszawa – Pultusk, 1–15 sentabra 2012 g.; Novosibirsk, 8–22 oktabra 2012 g.; Nowosibirsk 2013, pp. 165–181.pl
dc.description.referencesBiessonowW., Miłowidow B., Polskije wojennoplennyjeWielikoj Armii w Rossii w 1812–1814 gg., “Adjutant” 2012, No 10, http://adjudant.ru/captive/bes06.htm.pl
dc.description.referencesHoudecek F., Le gouvernement de Louis XVIII et le retour des prisonniers de guerre franc¸ais en Russie 1814–1816, “Napoleonica. La Revue” 2014, No 3, https://www.cairn.info/revue-napoleonica-la-revue-2014-3-page-45.htmpl
dc.description.volume16-
dc.description.firstpage87pl
dc.description.lastpage103pl
dc.identifier.citation2Białostockie Teki Historycznepl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Białostockie Teki Historyczne, 2018, tom 16

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.