REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7696
Tytuł: Ubezpieczenia brackie i ich funkcjonowanie na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym
Inne tytuły: Brackie insurance and its functioning in Upper Silesia in the interwar period
Autorzy: Danowska-Prokop, Barbara
Słowa kluczowe: ubezpieczenia brackie
zabezpieczenia społeczne
koniunktura
brackie insurance
social security
business prosperity
Data wydania: 2019
Data dodania: 10-kwi-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 2(96) 2019, s. 82-94
Abstrakt: Cel – W górnośląskiej części województwa śląskiego w latach 1922-1939 działała Spółka Bracka w Tarnowskich Górach i Pszczyńskie Bractwo Górnicze. Obie instytucje brackie oferowały świadczenia chorobowe oraz emerytalno-rentowe, przy czym poziom otrzymywanych świadczeń i płaconych składek zależał od stanu koniunktury. Celem artykułu jest ukazanie zależności między sytuacją gospodarczo-społeczną a warunkami funkcjonowania zawodowego ubezpieczenia brackiego na Górnym Śląsku w latach 1922-1939. Metoda badań – Skorzystano z metody analizy materiałów źródłowych i przeglądu literatury przedmiotu, metody opisu. Wyniki – Unikatowość Górnego Śląska pod względem polityczno-ustrojowym i społeczno-gospodarczym zaważyła na wyjątkowości systemu zabezpieczeń społecznych. Dobrowolne zawodowe ubezpieczenia brackie żywo reagowały na zmiany w stanie koniunktury. Oryginalność/wartość – Poruszany w pracy problem dostarcza wiedzy o mechanizmach funkcjonowania dobrowolnych instytucji ubezpieczeniowych, zwłaszcza emerytalnych.
Purpose – The Bracka company operated in Tarnowskie Góry and The Brotherhood of Miners in Pszczyna in Upper Silesian parts of Silesian Voivodeship in the years 1922-1939. Both institutions offered sickness and retirement benefits, as well as the disability ones. The level of benefits received and contributions paid depended on the economic situation. The purpose of the article is to show the relationship between the economic and social situation and the conditions of the professional Brackie insurance in Upper Silesia in the years 1922-1939. Research method – While writing the paper, the method of the source material analysis and literature review were used, as well as descriptive method. Results – The uniqueness of Upper Silesia in terms of the political and the socio-economic system influenced the uniqueness of the social security system. The voluntary professional Brackie insurance responded to changes in the economic situation. Originality/value – The problem raised in the paper provides knowledge about the mechanisms of functioning of voluntary insurance institutions, especially those connected to the retirement system.
Afiliacja: Katedra Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
E-mail: barbara.danowska-prokop@ue.katowice.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7696
DOI: 10.15290/oes.2019.02.96.06
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-5030-9220
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2019, nr 2(96)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_2_2019_B_Danowska-Prokop_Ubezpieczenia_brackie.pdf265,81 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)