REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7691
Tytuł: Ścieżka rozwoju inwestycji zagranicznych Polski – próba syntezy
Inne tytuły: Poland’s investment development path – in search of a synthesis
Autorzy: Gorynia, Marian
Nowak, Jan
Trąpczyński, Piotr
Wolniak, Radosław
Słowa kluczowe: zagraniczne inwestycje bezpośrednie
ścieżka rozwoju inwestycji zagranicznych
pozycja inwestycji wychodzących netto
rozwój gospodarczy
transformacja gospodarcza
foreign direct investment
investment development path
net outward investment position
economic growth
economic transition
Data wydania: 2019
Data dodania: 5-kwi-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 2(96) 2019, s. 18-36
Abstrakt: Cel – Celem artykułu jest dokonanie podsumowania badań prowadzonych przez zespół autorski w odniesieniu do inwestycji zagranicznych napływających do Polski i wypływających z Polski. Metoda badań – Badania te nawiązują do koncepcji Investment Development Path (ścieżki rozwoju inwestycji zagranicznych – ŚRIZ), wprowadzonej do literatury z zakresu biznesu międzynarodowego przez J.H. Dunninga. W artykule przedstawiono wyniki cyklu wcześniejszych badań, opartych o analizę polskiej pozycji inwestycji wychodzących netto (PIWN), obliczonej w oparciu o dostępne dane wtórne w porównaniu do innych krajów, jak również w przekrojach geograficznych i branżowych. Wyniki – Artykuł przedstawia koncepcję ŚRIZ Dunninga, a następnie podsumowuje wyniki wcześniejszych badań empirycznych wykorzystujących to podejście w różnych krajach. W dalszej kolejności artykuł skupia się na wynikach trzech analiz autorów. Pierwszy poświęcony jest PIWN całej gospodarki polskiej w porównaniu z innymi krajami. Drugi dotyczy struktury geograficznej ŚRIZ, trzeci odnosi się do struktury branżowej polskiej ŚRIZ. Oryginalność/wartość – Niniejszy artykuł jest pierwszym w Polsce kompleksowym podejściem do ścieżki rozwoju inwestycji zagranicznych Polski, uwzględniającym szereg analiz przekrojowych. Na końcu artykułu przedstawiono również zbiór rekomendacji dla polityki gospodarczej oraz propozycji dla przyszłych badań naukowych.
Purpose – The objective of the paper is to provide a summary of the research conducted by the authors on outward and inward foreign direct investment (FDI) from and into Poland. Research method – The studies presented in this paper rely on the concept of Investment Development Path (IDP) developed and extended by J.H. Dunning in the field of international business. This paper summarises the results of a series of earlier studies based on the analysis of net outward investment (NOI) position of Poland in an international and comparative context embracing various geographic and sectoral cross-sections. Results – The article first introduces Dunning’s IDP concept and reviews the findings of other studies investigating the said concept in different countries. Afterwards, the paper focuses on three analyses of the authors. The first one is devoted to the NOI position of the Polish economy as compared to other countries. The second one explores the geographic patterns of Poland’s IDP, while the third one looks at the sectoral trends of Poland’s IDP. Originality/value – This paper is arguably the first one to address the issue of Poland’s IDP in a complex manner, concentrating on a number of cross-sectional analyses. The paper concludes with a number of recommendations for economic policy and suggestions for future research.
Afiliacja: Marian Gorynia - Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Jan Nowak - IBD Business School, Warszawa
Piotr Trąpczyński - Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Radosław Wolniak - Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
E-mail: Marian Gorynia: marian.gorynia@ue.poznan.pl
Jan Nowak: jnowak@ibd.pl
Piotr Trąpczyński: piotr.trapczynski@ue.poznan.pl
Radosław Wolniak: wolniak@wne.uw.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7691
DOI: 10.15290/oes.2019.02.96.02
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-7633-8249
0000-0001-7914-491X
0000-0001-8154-9174
0000-0003-1801-2408
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2019, nr 2(96)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_2_2019_M_Gorynia_J_Nowak_P_Trapczynski_R_Wolniak_Sciezka_rozwoju.pdf496,83 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.