REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7690
Tytuł: Ordoliberalizm a dynamika społeczno-gospodarcza
Inne tytuły: Ordoliberalism and socio-economic dynamics
Autorzy: Pysz, Piotr
Jurczuk, Anna
Moszyński, Michał
Słowa kluczowe: ordoliberalizm
ład gospodarczy
dynamika społeczno-gospodarcza
ordoliberalism
economic order
socio-economic dynamics
Data wydania: 2019
Data dodania: 4-kwi-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 2(96) 2019, s. 3-17
Abstrakt: Cel – Celem artykułu jest polemika z poglądami o rzekomym statycznym charakterze ordoliberalizmu, na którego gruncie – zdaniem krytyków – nie podejmuje się kwestii związanych z dynamiką ładu społeczno-gospodarczego. Rozważania zmierzają do weryfikacji hipotezy, iż ordoliberalni myśliciele uwzględniali tę problematykę implicite w swych programach badawczych. Metoda badań – polega na krytycznej analizie prac najbardziej reprezentatywnego przedstawiciela myśli ordoliberalnej – W. Euckena – z perspektywy wyżej wymienionego celu opracowania. Wymaga to studiowania niemiecko- polsko- oraz anglojęzycznych publikacji autorów zaliczanych do głównego nurtu ordoliberalizmu. Wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań literaturowych pozwoliły pozytywnie zweryfikować hipotezę o występowaniu w ordoliberalnej teorii konkurencyjnego ładu gospodarczego elementów dynamiki gospodarczej. Badania tego rodzaju implikują powrót myślenia w kategoriach ładu do ekonomii, a tym samym stanowią wkład do teorii, w ramach których poszukiwane są możliwości przezwyciężenia kryzysu zarówno w realnej sferze gospodarki, jak i teorii ekonomii.
Purpose – The aim of the paper is to discuss the views concerning the alleged static nature of ordoliberalism, which, according to critics, does not address the idea of socio-economic development. The considerations are intended to verify the hypothesis that ordoliberal thinkers have taken this problem into account implicitly in research programs. Research method – The research methodology involves the critical analysis of the works of the most essential representative of the ordoliberal thought – W. Eucken – from the perspective of the abovementioned purpose of the study. This requires examining German, Polish and English publications of the authors included in the mainstream ordoliberalism. Results – As a result of the conducted analysis, the hypothesis about the existence of elements of economic dynamics in the ordoliberal theory of competitive economic order has been confirmed. Research of this kind implies a return of thinking in terms of economic order, and thus contributes to the theories that seek to overcome the crisis in both the real economy and the theory of economics.
Afiliacja: Piotr Pysz - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Hochschule für Wirtschaft und Technik in Vechta, Diepholz Oldenburg
Anna Jurczuk - Wydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Michał Moszyński - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
E-mail: Piotr Pysz: pyszpiotr@googlemail.com
Anna Jurczuk: a.jurczuk@uwb.edu.pl
Michał Moszyński: moszyn@umk.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7690
DOI: 10.15290/oes.2019.02.96.01
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-4390-9882
0000-0002-6467-4747
0000-0003-1197-8744
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Economic Studies, 2019, nr 2(96)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_2_2019_P_Pysz_A_Jurczuk_M_Moszynski_Ordoliberalizm.pdf350,92 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.