REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7644
Tytuł: „Rewolucja kopernikańska” na Soborze Watykańskim II? Analiza historyczno-teologiczna redakcji drugiego rozdziału Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, o Ludzie Bożym
Inne tytuły: Copernican Revolution at the Second Vatican Council? The historical-theological analysis of the writing of the second chapter of the Dogmatic Constitution on the Church, the People of God
Autorzy: Kasprzak, Artur Antoni
Słowa kluczowe: Council Vatican II
People of God
De Populo Dei
De Ecclesia
Lumen Gentium
Commissio de doctrina Fidei et Morum
Sobór Watykański II
Lud Boży
Data wydania: 2018
Data dodania: 11-mar-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/3, 2018, s. 39-52
Abstrakt: The study of this article, takes for its historical-theological analysis, the drafting of the fundamental conception of the understanding of the Church by the Second Vatican Council: The Church as People of God. This ancient term appears already in the first schema of the Church prepared by the Roman Curia, but its main place is in Lumen Gentium, the latest version of the text of the Dogmatic Constitution on the Church. The main focus of this study is devoted to the reconstruction of the most important steps in the formulation of this term. The purpose of the article, is to put into an adequate perspective the statement of journalists and some conciliar historians, that the writing of the new chapter of the People of God in Lumen Gentium has become the symbol of the Copernican Revolution at the Second Vatican Council.
Artykuł podejmuje analizę historyczno-teologiczną redakcji fundamentalnej koncepcji rozumienia Kościoła przez Sobór Watykański II: Kościoła jako Ludu Bożego. To starożytne pojęcie pojawia się w pierwszym soborowym schemacie o Kościele, przygotowanym przez Kurię Rzymską. Swoje najważniejsze miejsce znajduje jednak w Lumen gentium, ostatecznej wersji tekstu KK. Główna uwaga studium poświęcona została odtworzeniu najważniejszych etapów formułowania tego wyrażenia. Celem artykułu jest właściwe usytuowanie stwierdzenia dziennikarzy i niektórych historyków soborowych, według których zredagowanie nowego rozdziału o Ludzie Bożym w KK stało się symbolem „rewolucji kopernikańskiej” na Soborze Watykańskim II.
Afiliacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Nota biograficzna: ARTUR KASPRZAK – ks. dr absolwent Arcybiskupiego Seminarium w Poznaniu i Wyższego Seminarium w Kaliszu. W 2003 roku został wysłany na studia specjalistyczne do Instytutu Katolickiego w Paryżu, gdzie obronił pracę doktorską Kolegialność episkopalna interpretowana jako współodpowiedzialność w myśli i działaniu kardynała Leona-Józefa Suenensa. Postawa pasterza w kryzysie po Soborze Watykańskim II, otrzymując tytuł doktora z teologii w Instytucie Katolickim Paryżu oraz w trybie co-tutelle na Katolickim Uniwersytecie w Louvain w Belgii w 2008 roku. Pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza akademickiego (2009-2013), prefekta ds. studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu (2010-2014), pełnomocnika dziekana ds. organizacji studiów w Wyższym Seminarium Duchownym, diecezjalnego referenta ds. misji (2013-2014). Był członkiem Krajowej Komisji Teologicznej Odnowy w Duchu Świętym oraz Diecezjalnej Rady Koordynującej inicjatywy Nowej Ewangelizacji w diecezji kaliskiej. W 2014 roku podjął studia postdoktoranckie na Instytucie Katolickim w Paryżu w celu przygotowania dossier habilitacyjnego. Jest autorem kilkunastu publikacji dotyczących odnowy eklezjologii w XX wieku, Soboru Watykańskiego II, problematyki kryzysu, który nastąpił po Soborze Watykańskim II w krajach Europy Zachodniej. Jego artykuły były publikowane w znanych czasopismach polskich, francuskich i belgijskich. Wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7644
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.3.03
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-9715-9357
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_3_2018_AA_Kasprzak_Rewolucja_kopernikanska.pdf329,96 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.