REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7643
Tytuł: The Dogmatic Constitution on the Church Lumen Gentium and Interpretation of Lk 1, 34 as the Expression of the Vow of the Eternal Virginity of Mary
Inne tytuły: Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen gentium a interpretacja Łk 1, 34 jako wyrazu ślubu wiekuistego dziewictwa Maryi
Autorzy: Dzikiewicz, Daniel
Słowa kluczowe: Second Vatican Council
Dogmatic
Exegesis
Mariology
Mary’s vow of virginity
Eve
Adam
Christ
St. Irenaeus
Sobór Watykański II
dogmatyka
egzegeza
mariologia
ślub dziewictwa
Maryja
Ewa
św. Ireneusz
Data wydania: 2018
Data dodania: 11-mar-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/3, 2018, s. 25-37
Abstrakt: In 2015 it was celebrated the 50th Anniversary of the end of the Second Vatican Council. In this way the Church wanted to emphasize the importance of the documents published by the Council fathers. The article below has a similar purpose. Therein is intended to show how some of the Lumen gentium Constitution matters, which is one of the most important dogmatic Vaticanum II documents, can influence interpretation of the biblical text. This will be illustrated on the basis of the pericope of Lk 1, 34. According to the so-called traditional hypothesis, Mary’s question is an expression of her eternal vow of virginity. Today, however, many scientists deny such an interpretation. Others, on the contrary, defend it. The discussion continues. Probably the aforementioned Constitution suggests some solution in this matter. And if it is so, then this document has not only a high dogmatic value but also an exegetical value.
W 2015 roku obchodzono 50-tą rocznicę zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II (1962–1965). W taki sposób chciano podkreślić znaczenie przyjętych przez Ojców Soborowych dokumentów. Niniejszy artykuł posiada analogiczny cel. Jego zadaniem jest ukazanie wpływu pewnych treści Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, jednego z najważniejszych dokumentów soborowych, na interpretację tekstów biblijnych. Dana teza jest zilustrowane na przykładzie wersetu Łk 1, 34. Zdaniem zwolenników tzw. hipotezy tradycyjnej ów werset stanowi wyraz przedanuncjacyjnego ślubu wiekuistego dziewictwa Maryi. Dzisiaj jednakże ta interpretacja traci na rankingu. Chociaż nie brakuje także jej adherentów. Toteż dyskusja trwa. Powyżej wspomniana Konstytucja sugeruje pewne rozwiązanie w tej kwestii. A jeżeli tak, to Lumen gentium posiada nie tylko wysoką wartość dogmatyczną, lecz także i egzegetyczną.
Afiliacja: Instytut Teologiczny Seminarium św. Józefa w Wilnie
Nota biograficzna: DANIEL DZIKIEWICZ – kapłan Archidiecezji Wileńskiej, wykładowca przedmiotów biblijnych w Instytucie Teologicznym Seminarium św. Józefa w Wilnie, magisterium z teologii: Wydział Teologii Katolickiej na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie (1995), licencjat z teologii biblijnej: Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie (2003), doktorat z teologii biblijnej: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (2014).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7643
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.3.02
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-8195-6623
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_3_2018_D_Dzikiewicz_The_Dogmatic_Constitution.pdf323,37 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.