REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7642
Tytuł: Archbishop Edward Kisiel: The “Primary Catechist” of the Diocese
Inne tytuły: Ksiądz arcybiskup Edward Kisiel jako „pierwszy katecheta” w diecezji
Autorzy: Młyńska, Elżbieta
Jakoniuk, Leszek Marius
Słowa kluczowe: Edward Kisiel
mission to proclaim the Gospel
parish and school catechesis
catechetical ministry
catechists
catechized
intellectual and spiritual formation
catechist’s personality
catechesis for adults
history of catechesis
misja głoszenia słowa
katecheza parafialna i szkolna
duszpasterstwo katechetyczne
katecheci i katechizowani
formacja intelektualna i duchowa
osobowość katechety
katecheza dorosłych
historia katechezy
Data wydania: 2018
Data dodania: 11-mar-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/3, 2018, s. 9-23
Abstrakt: The late Metropolitan Archbishop of the Archdiocese of Białystok, Edward Kisiel, was born in Jundziłło in 1918. Through his pastoral activity, he established catechesis within the archdiocese and, consequently, was closely connected with the catechists and the catechetical milieu of the local Church. Although 25 years have passed since Archbishop Kisiel’s death, his memory is still very much alive among catechists and his students and pupils. As a priest because of God’s providence and the express decision of Archbishop Romuald Jałbrzykowski and his successors to the episcopal seat in Białystok; as bishop named by Pope Paul VI; and as an archbishop appointed by John Paul II, Archbishop Edward Kisiel dedicated his entire life to fervently ensuring that he preached the Gospel as the Good News about Jesus Christ. He expressed this mission in his episcopal motto “Evangelizare misit me [Sent to preach the Gospel].” The following article discusses the history of catechesis in Białystok and provides an overview of the years that Fr. Edward Kisiel served pastorally, initially as bishop and then as the first metropolitan archbishop of Białystok. From the moment that he received his episcopal consecration and took possession of the diocese, the Church entrusted him with the task to lead, direct, and properly coordinate the provision of catechesis within his diocese; to foster and sustain sincere catechetical fervor; and to ensure that a living and fruitful faith was cultivated in the people entrusted to his care.
W 1918 roku w Jundziłowie przyszedł na świat Edward Kisiel, późniejszy kapłan i arcybiskup metropolita białostocki. Poprzez swoją działalność duszpasterską kreował rzeczywistość katechetyczną stąd też był mocno związana ze środowiskiem katechetów Kościoła białostockiego. Pomimo, iż mija 25 lat od jego śmierci pozostaje on w żywej pamięci katechetyków, katechetów oraz swoich uczniów i wychowanków. Ks. abp Edward Kisiel, jako kapłan, z woli Opatrzności Bożej, wyrażonej decyzjami abp Romualda Jałbrzykowskiego i jego następców na stolicy biskupiej w Białymstoku, następnie jako biskup mianowany przez papieża Pawła VI i metropolita białostocki powołany przez Jana Pawła II, całe swoje życie poświęcił gorliwemu zatroskaniu o głoszenie Ewangelii, jako Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Wyraził to w swoim biskupim zawołaniu „Evangelizare misit me”. Niniejszy artykuł wpisuje się w nurt zagadnień związanych z historią katechezy i jest próbą panoramicznego spojrzenia na lata pasterskiej posługi biskupa a następnie arcybiskupa Edwarda Kisiela, pierwszego metropolity białostockiego, któremu z chwilą święceń biskupich i objęcia diecezji Kościół powierzył zadanie prowadzenia, kierowania, właściwego koordynowania katechezy w diecezji oraz podtrzymywania w niej szczerego zapału katechetycznego oraz dbania o rozwój żywej i owocnej wiary powierzonego ludu.
Afiliacja: Elżbieta Młyńska - Stowarzyszenie Katechetyków Polskich
Rev. Leszek Marius Jakoniuk - Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: ELŻBIETA MŁYŃSKA – dr katechetyki na KUL. Długoletni wykładowca katechetyki w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Sekcja Świętego Jana Chrzciciela, Studium Teologii w Białymstoku oraz w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Studiowała w Instytucie Katechezy Dorosłych w Uniwersytecie Katolickim w Lille (Francja). Jest animatorem i promotorem katechezy dorosłych Mess’AJE w Polsce. Należy do Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. W badaniach naukowych zajmuje się katechezą parafialną i katechezą dorosłych.
LESZEK MARIUS JAKONIUK, ks. mgr lic., ur. 1976, absolwent Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2002-2005 na Uniwersytecie Katolickim w Paryżu (Institut Catholique de Paris) odbył specjalistyczne studia z katechetyki (pedagogie de la foi) uwieńczone dyplomem DSET (Diplôme Supérieur d’Études Théologiques). W 2010 roku ukończył doktoranckie studia III stopnia na Uniwersytecie w Strasburgu we Francji (Université de Strasbourg). W latach 2010-2014 sekretarz i kapelan Arcybiskupa Metropolity Białostockiego oraz notariusz Kurii Metropolitalnej Białostockiej. Od 2011 konsultor i sekretarz Rady Katechetycznej Archidiecezji Białostockiej. Od 2014 r. pracownik Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku i sekretarz redakcji „Rocznika Teologii Katolickiej”. Od 2015 roku sekretarz redakcji „Studiów Teologii Dogmatycznej”, czasopisma naukowego Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Od 2018 roku członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. Autor artykułów: Odwołanie się do tradycji wojskowej innowacją w wychowaniu młodzieży z niepowodzeniami szkolno-społecznymi w dobie kultury postmodernistycznej we Francji (2007), Taizé – miejscem krzyżowania się ludzkich dróg. Fenomen spotkań (2009), Podmiotowość w kształtowaniu świadomości eklezjalnej. Międzynarodowe Spotkania Młodych w Taizé (2009), L’Exultet – La Bonne Nouvelle chantée (2012), L’Exultet – une catéchèse vécue (2013), Wspólnota z Taizé – współczesna forma życia monastycznego na Zachodzie (2014) oraz The French and Polish Versions of the Catechism of the Catholic Church: An Examination of Certain Passages of the Catechism’s teaching on the „Mysterium Ecclesiae” from a Philological and Translational Perspective (2017). Współredaktor książek: Kultura, młodzież, edukacja (2008) oraz In eo qui confortat (2009). Uczestnik krajowych i zagranicznych sympozjów naukowych we Francji, Włoszech, Szwajcarii, Belgii. Obszary zainteresowań naukowych: eklezjotwórczy charakter liturgii i katechezy, tożsamość eklezjalna w zjednoczonej Europie, podmiotowość w dialogu międzykulturowym i międzywyznaniowym.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7642
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.3.01
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-0501-6955
0000-0001-6571-3923
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (KTK)
Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_3_2018_E_Mlynska_LM_Jakoniuk_Archbishop_Edward_Kisiel.pdf277,96 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.