REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7591
Tytuł: Kompetencje do komunikacji międzykulturowej osób realizujących zadania w obszarze pracy socjalnej
Inne tytuły: Intercultural communication competences of individuals realizing tasks in the area of social work
Autorzy: Bandach, Małgorzata
Promotor(rzy): Sobecki, Mirosław
Sosnowski, Tomasz (promotor pomocniczy)
Słowa kluczowe: Kompetencje
komunikacja międzykulturowa
praca socjalna
Competences
intercultural communication
social work
Data wydania: 27-wrz-2018
Data dodania: 20-lut-2019
Abstrakt: Tematem rozprawy doktorskiej są kompetencje do komunikacji międzykulturowej osób realizujących zadania w obszarze pracy socjalnej w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie. Praca socjalna, jako forma pomocy społecznej i działalność zawodowa pracowników socjalnych, rozumiana przede wszystkim jako środowiskowa działalność pedagogiczna, musi uwzględniać podmiotowość klienta oraz konsekwencje kulturowego zróżnicowania ludzkich zachowań dla praktyki pomocowej. Wymaga to od kadry pomocy społecznej, a w szczególności od pracowników socjalnych odpowiednich kwalifikacji i kompetencji, w tym kompetencji do komunikacji międzykulturowej. W pracy zostały przedstawione wyniki badań dotyczące kompetencji pracowników socjalnych do komunikacji międzykulturowej w pracy socjalnej z osobami odmiennymi kulturowo oraz czynników różnicujących te kompetencje. Zidentyfikowana została także tzw. luka kompetencyjna i potrzeby szkoleniowe pracowników socjalnych w zakresie pracy socjalnej z osobami odmiennymi kulturowo. Uzyskane wyniki badań mogą zostać wykorzystane przez instytucje zajmujące kształceniem formalnym do zawodu pracownika socjalnego oraz doskonaleniem zawodowym kadr pomocy społecznej.
The subject of the doctoral thesis is devoted to intercultural communication competences of individuals, realizing professional tasks in the area of social work in social aid centres and county family support centres. Social work as a form of social aid and professional activity of social workers is first and foremost understood as pedagogical activity in the social environment. in order to provide aid accordingly, the activity has to take into account both a client and the influence of cultural differences of people’s behaviour. The social work reqiures from social aid personnel and social workers, in particular, appropriate qualifications and competences, including intercultural communication competences. The thesis presents the results of the research on the intercultural communication competences as well as the factors distinguishing the level of those competences in the work with culturally different people. Both the so-called ‘competence gap’ and the need of professional advancement of social workers in the area of social work with culturally different individuals have been identified in the thesis. The obtained results can be used by institutions specializing in formal education of social workers and professional advancement of social aid personnel.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Pedagogiki i Psychologii
URI: http://hdl.handle.net/11320/7591
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Bandach_Kompetencje_do_komunikacji_miedzykulturowej.pdf3,56 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.