REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7558
Tytuł: Zielona gospodarka w polityce rozwoju województwa podlaskiego - strategia i postępy
Inne tytuły: Green economy in the Podlaskie voivodship development policy - strategy and progress
Autorzy: Sidorczuk-Pietraszko, Edyta
Słowa kluczowe: zielona gospodarka
rozwój regionalny
gospodarka niskoemisyjna
zrównoważony rozwój
green economy
low-emission economy
sustainable development
regional development
Data wydania: 2018
Data dodania: 7-lut-2019
Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej
Źródło: Equilibrium. Zeszyty Naukowe WSE, Nr 1(2) 2018, s. 72-91
Abstrakt: Celem artykułu jest analiza, w jakim stopniu województwo podlaskie w swoich dokumentach strategicznych uwzględnia zagadnienia związane z zieloną gospodarką, oraz jakie postępy odnotowano w obszarze zielonej gospodarki. W artykule przedstawiono i oceniono wskaźniki monitorowania celów, przyjęte na poziomie strategii, a także dostępne, odnoszące się do zielonej gospodarki wskaźniki zrównoważonego rozwoju z bazy danych GUS za lata 2004-2016. Przeprowadzona analiza wskazała, że uwzględnieniu celów w zakresie zielonej gospodarki w strategicznych dokumentach rozwojowych województwa podlaskiego na poziomie deklaratywnym nie towarzyszyły odpowiednio sparametryzowane cele i odpowiedni dobór wskaźników. Analiza kształtowania się wybranych wskaźników wskazała, że jedynie w obszarze energetyki odnawialnej w analizowanym okresie nastąpiły istotne zmiany (aczkolwiek po roku 2016 wzrost został zahamowany ze względu na zmiany w ogólnej polityce państwa). Drugim obszarem zielonej gospodarki, w którym był obserwowany postęp (po roku 2014), była gospodarka odpadami, przy czym głównym powodem były zmiany przepisów dotyczących władztwa gmin nad odpadami.
The goal of the paper is to analyse, to what extent green economy-related issues are covered in a development strategy of Podlaskie voivodship and what is the progress in building green regional economy. The author shows and discusses monitoring indicators as provided for in the development strategy of the region, as well as selected indicators of sustainable development from the database of the Polish Central Statistical Office for the years 2004-2016. The analysis showed that declarations and operational goals concerning the green economy in the Podlaskie region strategy are not accompanied by appropriate monitoring indicators and target values. The only area, where substantial progress was made, was the production of renewable energy (although the growth after 2016 slowed down due to the changes in the central government’s policy). The second field, where some progress was noticeable, was the waste management. However, the key driving force for this were changes in general regulations concerning waste ownership rather than regional policy. [Translated by Edyta Sidorczuk-Pietraszko]
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
E-mail: e.sidorczuk@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7558
e-ISSN: 2545-1995
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sidorczuk-Equilibrium 1-2018.pdf5,46 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons