REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7379
Tytuł: Wpływ wag w metodzie topsis na długość trasy pokonywanej przez magazyniera w zależności od rozmiaru zamówienia
Inne tytuły: The influence of weights in the TOPSIS method on the length of route travelled by the picker with relation to the order size
Autorzy: Dmytrów, Krzysztof
Słowa kluczowe: kompletacja
gospodarka magazynowa
heurystyka s-shape
metoda TOPSIS
order-picking
warehouse management
the s-shape heuristics
TOPSIS method
Data wydania: 2018
Data dodania: 9-sty-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 3(93) 2018, s. 294-307
Abstrakt: Cel – zbadanie wpływu przyjętego systemu wag w metodzie TOPSIS podczas wyboru lokalizacji na długość trasy pokonywanej przez magazyniera podczas procesu kompletacji produktów w zależności od rozmiaru zamówienia. Metodologia badania – Gdy przedsiębiorstwo stosuje przechowywanie współdzielone, wybór lokalizacji, z której zamówiony produkt będzie pobrany jest jednym z ważniejszych problemów w procesie kompletacji. Dla każdego produktu lokalizacja może być wybrana na podstawie jednego lub kilku kryteriów. W artykule zostały wykorzystane trzy kryteria, dla których za pomocą metody TOPSIS została zbudowana miara syntetyczna, mierząca poziom atrakcyjności każdej lokalizacji. Zastosowano siedem kombinacji wag. Po wyborze lokalizacji, za pomocą heurystyki s-shape, została wyznaczona trasa, którą musi pokonać magazynier. Powyższa analiza została przeprowadzona dla trzech rozmiarów pojedynczego zamówienia, w którym było 10, 20 oraz 30 produktów. Zbadano po 20 zleceń dla wielkości pojedynczego zamówienia wynoszących 10 i 20 różnych produktów oraz 15 zleceń dla zamówień 30-elementowych, a różnice pomiędzy otrzymanymi wynikami dla każdej wielkości zamówienia zostały zbadane za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji. Wynik – Dla zamówień 10- i 20-elementowych występowały istotne różnice w średnich długościach trasy pokonywanej przez magazyniera, natomiast w przypadku zamówień 30-elementowych różnice nie były istotne statystycznie. W analizowanym przypadku opłacało się nadać dużą wagę kryterium, które preferuje te lokalizacje blisko których są inne kompletowane produkty. Oryginalność/Wartość – wykorzystanie metod wielokryterialnego podejmowania decyzji w wyborze lokalizacji podczas procesu kompletacji produktów i zastosowanie ich dla rzeczywistych danych w przedsiębiorstwie zajmującym się dystrybucją narzędzi i odzieży roboczej.
Goal – the analysis of applied system of weights in the TOPSIS during selection of locations on route length during order-picking with respect to the order size. Research methodology – When a company utilises the shared storage, selection of location from which the product will be picked is one of the crucial problems in the process of order picking. For each product, the location can be selected on the basis of one or more features. The articlepresents three features, for which on the basis of the TOPSIS method, a synthetic measure was constructed. Seven combinations of weights were applied. After selection of locations, on the basis of the s-shape heuristic the picker’s route was designated. The analysis was performed for three sizes of the single order: 10, 20 and 30 different products. 20 orders for 10 and 20 different products and 15 orders for 30 different products were analysed. Differences between the obtained results were analysed by means of the one-way ANOVA. Score – For orders with 10 and 20 different products there were significant differences in mean route lengths, while for orders with 30 different products, these differences were not statistically significant. In the analysed example, the decision maker should assign big weight to the criterion that prefers locations, close to which the other ordered products are located. Originality /value – application of the multiple-criteria decision-making techniques in selection of locations during the order-picking and using them for the real data in a company that deals with distribution of tools and workwear.
Afiliacja: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
E-mail: krzysztof.dmytrow@usz.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7379
DOI: 10.15290/oes.2018.03.93.23
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-7657-6063
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2018, nr 3(93)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_3_2018_K_Dmytrow_Wplyw_wag_w_metodzie_topsis.pdf418,27 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)