REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7377
Tytuł: Rozwój transportu drogowego w państwach położonych wzdłuż międzynarodowej trasy Via Carpatia
Inne tytuły: The road transport development in countries situated along the Via Carpatia international route
Autorzy: Truskolaski, Tadeusz
Bugowski, Łukasz
Słowa kluczowe: Via Carpatia
transport drogowy
korytarz transportowy
infrastruktura drogowa
Europa Środkowo-Wschodnia
road transport
transport corridor
road infrastructure
Central-Eastern Europe
Data wydania: 2018
Data dodania: 9-sty-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 3(93) 2018, s. 265-280
Abstrakt: W opracowaniu została przeprowadzona analiza transportu drogowego w państwach, przez obszar których przebiega międzynarodowa droga Via Carpatia. Głównym cel artykułu było uszeregowanie poszczególnych państw pod względem poziomu rozwoju transportu drogowego. Stanowiło to punkt wyjścia do dyskusji o potencjalnych obszarach oddziaływania drogowego korytarza transportowego Via Carpatia. W artykule hipoteza została sformułowana w sposób następujący: państwa położone wzdłuż międzynarodowej trasy Via Carpatia charakteryzują się zróżnicowanym poziomem rozwoju transportu drogowego. W celu weryfikacji hipotezy została wykorzystana metoda taksonomicznej miary rozwoju Z. Hellwiga. Do pozostałych zastosowanych metod badawczych należą statystyka opisowa oraz metody tabelarycznej i opisowej prezentacji wyników. Efektem przeprowadzonej analizy było wskazanie państw, które mogą najwięcej zyskać z realizacji badanego międzynarodowego korytarza transportowego. Potencjalne oddziaływanie badanej drogi zależeć będzie od poziomu rozwoju transportu drogowego, a, jak zostało podkreślone w artykule, państwa położone wzdłuż międzynarodowej drogi Via Carpatia nie stanowią jednolitego obszaru pod względem poziomu rozwoju transportu drogowego.
The paper contains the analysis of the road transport in countries along the road corridor Via Carpatia. The main aim of the article was to rank given countries in accordance with the road transport development level. It was the starting point for analyzing the potential influence areas of the Via Carpatia. In the article the main hypothesis was formulated as follows: countries situated along the international Via Carpatia route are characterized by diversified level of road transport development. In order to verify the hypothesis Z. Hellwig’s taxonomic method of measuring the development was used. Other applied research methods include descriptive statistics and methods for tabular and descriptive presentation of results. Consequently, the paper identified the countries, that could benefit from the Via Carpatia the most. The influence of the analyzed road corridor corresponds to the level of road transport development and, what is emphasized the article, there is a spatial differentiation in the level of road transport development among countries located along the Via Carpatia.
Afiliacja: Tadeusz Truskolaski - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
Łukasz Bugowski - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: Tadeusz Truskolaski: t.truskolaski@uwb.edu.pl
Łukasz Bugowski: l.bugowski@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7377
DOI: 10.15290/oes.2018.03.93.21
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-5465-2942
0000-0002-8347-0723
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Economic Studies, 2018, nr 3(93)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_3_2018_T_Truskolaski_L_Bugowski_Rozwoj_transportu_drogowego.pdf254,33 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)