REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7371
Tytuł: Wydatki inwestycyjne województw samorządowych po wprowadzeniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia
Inne tytuły: Investment expenditure of voivodships after introducing an individual debt ratio. Assessment of the possibility of development in the new conditions
Autorzy: Sekuła, Alicja
Śmiechowicz, Joanna
Słowa kluczowe: województwo samorządowe
wydatki inwestycyjne
zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego
indywidualny wskaźnik zadłużenia
Data wydania: 2018
Data dodania: 8-sty-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 3(93) 2018, s. 182-194
Abstrakt: Określenie dopuszczalnego poziomu zadłużenia jest ważną kwestią dla każdej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, a jej ranga jeszcze rośnie, jeśli samorząd odczuwa silną presję na dbanie o rozwój obszaru, na którym funkcjonuje, borykając się równocześnie z niedostatkiem dochodów. Taka sytuacja dotyczy większości województw samorządowych, które spośród wszystkich szczebli struktury samorządowej są najbardziej skupione na finansowaniu rozwoju (o czym świadczy relacja wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem), dysponując równocześnie bardzo ograniczoną samodzielnością finansową. Celem artykułu jest zbadanie zmian poziomu zadłużenia oraz wydatków inwestycyjnych województw samorządowych w trzyletnim okresie obowiązywania indywidualnego wskaźnika zadłużenia w porównaniu z okresem przed jego wprowadzeniem. Badania wskazują na wyraźny spadek zarówno nominalny, jak i udziału w strukturze wydatków inwestycyjnych w przypadku województw samorządowych. Nie może być on jednak wiązany jedynie z wprowadzeniem indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Na tę sytuację złożyło się m.in. rozpoczęcie nowego okresu budżetowania w Unii Europejskiej.
Determining the permissible level of indebtedness is an important issue for each local government unit in Poland. Its prominance grows even more if strong pressure to care for the development is being put on the local government, while it is struggling with a shortage of revenue. This situation applies to the majority of voivodships, which, among all the levels of the local government structure, are the most focused on financing development (as demonstrated by the share of investment expenditure in total expenditure) while having very limited financial independence. The aim of the article is to examine the level and changes in investment expenditures and the level of debt of voivodships during the three-year period of the individual debt ratio and compare them with trends that had been characteristic for these categories before the introduction of this index. This issue is particularly important and interesting due to the participation of voivodships in financing the development of infrastructure in the country. The conducted research indicates a clear nominal and share in the structure of investment expenditures in the case of self-governing voivodships. However, they can not be associated only with the introduction of the individual debt ratio. Other factors, such as the start of a new budgeting period in the European Union, have also contributed to this situation.
Afiliacja: Alicja Sekuła - Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
Joanna Śmiechowicz - Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej
E-mail: Alicja Sekuła: Alicja.Sekula@zie.pg.gda.pl
Joanna Śmiechowicz: joanna.smiechowicz@poczta.umcs.lublin.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7371
DOI: 10.15290/oes.2018.03.93.15
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-4396-3811
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2018, nr 3(93)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_3_2018_A_Sekula_J_Smiechowicz_Wydatki_inwestycyjne_wojewodztw.pdf231,46 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)