REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7369
Tytuł: Jednostka samorządu terytorialnego jako podmiot tworzący SPZOZ – analiza wybranych aspektów prawnych i finansowych
Inne tytuły: A local government unit as a founding entity an independent public health care provider – analysis of selected legal and financial aspects
Autorzy: Rabiej, Ewelina
Słowa kluczowe: finanse publiczne
samorząd terytorialny
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
system ochrony zdrowia
public finance
local government
independent public health care provider
healthcare system
Data wydania: 2018
Data dodania: 8-sty-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 3(93) 2018, s. 159-170
Abstrakt: Celem artykułu jest analiza i ocena roli JST w systemie ochrony zdrowia. Autorka stawia hipotezę zakładającą, że sprawowanie przez JST funkcji podmiotu tworzącego SPZOZ stanowi zagrożenie dla stabilności finansów samorządowych. W opracowaniu dokonano analizy zadań i wydatków JST w zakresie ochrony zdrowia oraz przedstawiono uprawnienia i obowiązki JST jako podmiotów tworzących SPZOZ. Syntetycznie omówiono sytuację finansową SPZOZ i jej potencjalne skutki dla podmiotów tworzących, w kontekście realizacji zadań publicznych wynikających z konstytucyjnej odpowiedzialności państwa za zapewnienie obywatelom równego dostępu do świadczeń zdrowotnych. W artykule zastosowano metodę badań literaturowych, analizę aktów prawnych i dedukcję. Badania objęły lata 2014-2016.
This article analyses issues related to the role of local government units (JST) in the healthcare system. The author makes the hypothesis assuming that performing the function of the founding entity of the independent public health care provider (SPZOZ) by the JST is a threat to the stability of local government finances. The study analyses the tasks and expenses of the JST in terms of healthcare and presents the rights and obligations of the JST as the founding entities of SPZOZ. The final section focuses on the financial condition of SPZOZ and the impact on public finance stability as well as the equal access to health services. In the article, the following research methods were applied: the analysis of the literature, the analysis of legal acts, deduction. The study covered the years 2014-2016.
Afiliacja: Katedra Finansów, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski
E-mail: erabiej@ur.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7369
DOI: 10.15290/oes.2018.03.93.13
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-0420-5217
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2018, nr 3(93)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_3_2018_E_Rabiej_Jednostka_samorzadu_terytorialnego.pdf232,35 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.