REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7361
Tytuł: Dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy absorpcji funduszy unijnych
Inne tytuły: Budget revenue of local government units from the perspective of the absorption of EU funds
Autorzy: Dworakowska, Małgorzata
Słowa kluczowe: dochody budżetowe
fundusze unijne
jednostki samorządu terytorialnego
budget revenue
EU funds
local government units
Data wydania: 2018
Data dodania: 7-sty-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 3(93) 2018, s. 51-62
Abstrakt: Cel – Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w kontekście pozyskiwania funduszy unijnych przez te podmioty w latach 2007-2016. Metodologia badania – Aby osiągnąć wyznaczony cel użyto różnych metod badawczych. W procedurze badawczej wykorzystano metody badań niereaktywnych, zastosowano metodę analizy dokumentów urzędowych i metodę historyczno-porównawczą. Sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego można opisywać w kilku aspektach, wśród których wyodrębnia się analizę dochodów budżetowych, badanie wydatków budżetowych, charakterystykę wyniku budżetowego i niejednokrotnie towarzyszącą mu problematykę długu komunalnego. Dochody budżetowe kształtują możliwości wydatkowe jednostek samorządu terytorialnego. Szczególną rolę odgrywają dochody własne, które powiększone o dochody uzupełniające, czyli subwencję ogólną i dotacje ogółem, składają się na całość dochodów budżetowych. Poprzez dysponowanie odpowiednimi zasobami finansowymi, jednostki samorządu terytorialnego są w stanie realizować przypisane im zadania publiczne. Dzięki dostępności dla Polski funduszy unijnych, dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego stały się ważną determinantą warunkującą możliwości absorpcji środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej. Wyniki – Dochody budżetowe to ważny element systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego. Wpływają one na zdolność jednostek samorządu terytorialnego do realizacji zadań publicznych, ponieważ umożliwiają ich finansowanie. Przeprowadzone analizy wskazują specyfikę dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego i ich szczególną rolę z perspektywy absorpcji środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej. Zebrane dane świadczą o zaangażowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2007-2016 w absorpcję funduszy unijnych.
Goal – The article aims to present the specificity of budget revenue of local government units in Poland in the context of obtaining EU funds by these entities in the years 2007-2016. Research methodology – In order to achieve the assumed purpose, different research methods were used. The research procedure involved non-reactive research methods, the method of analysis of official documents as well as the historical and comparative method. The financial situation of local government units can be described trough various aspects, including e.q. the analysis of budget revenue, the examination of budget expenditure, the characteristics of the budget result and the frequently related issues of municipal debt. Budget revenue shapes the expenditure possibilities of local government units. A special role is played by their own revenue, which is increased by supplementary revenue, i.e. the general subsidy and total allocations, that make up the entire budget revenue. Due to having appropriate financial resources, local government units are able to carry out the public tasks assigned to them. Thanks to the availability of EU funds for Poland, the budget revenue of local government units have become an important determinant conditioning the absorption of financial resources from the European Union budget. Score – Budget revenue is an important element of the financial system of local government units. It affects the ability of local government units to carry out their public tasks because it enables their financing. The analysis shows the specificity of budget revenue of local government units and its important role from the perspective of absorption of financial resources from the European Union budget. The collected data proves the involvement of local government units in Poland in the years 2007-2016 in the absorption of EU funds.
Afiliacja: Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
E-mail: mdwora@sgh.waw.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7361
DOI: 10.15290/oes.2018.03.93.05
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-4949-1616
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2018, nr 3(93)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_3_2018_M_Dworakowska_Dochody_budzetowe_jednostek_samorzadu_terytorialnego.pdf238,82 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)