REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7327
Tytuł: Государи Руси-России и Троице-Сергиева Лавра
Inne tytuły: Sovereigns of Ancient Rus-Russia and The Trinity Lavra of St. Sergius
Panowie Starożytnej Rusi-Rosji i Ławra Troicko-Siergijewska
Autorzy: Ярема, Ростислав
Słowa kluczowe: The Holy Trinity-St. Sergius Lavra
Troitskaya (Royal) road
pilgrimage of the prince
tradition of visits
crucial moments
blessing
Ławra Troicko-Siergijewska
Troicka (Carska) droga
pielgrzymka cesarza
tradycja odwiedzania
kluczowe momenty
błogosławieństwo
Троице-Сергиева Лавра
Троицкая (Царская) дорога
государево богомолье
традиция посещений
переломные моменты
благословение
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 20, 2018, s. 211-219
Abstrakt: The article analyzes the attitude of the sovereigns of Ancient Rus-Russia to The Trinity Lavra of St. Sergius through the prism of the tradition of visiting the monastery by reigning individuals, grand dukes and members of their families. It shows a historical retrospective of the existing tradition, and the level of its significance for understanding the role of the Trinity Monastery of St. Sergius in the state’s spiritual and political life. The Trinity road (the Tsar’s road) is seen not only as a path to purification, a way of approaching God, but also as the highest need of reigning individuals in blessing before the most significant events in their personal life and in the state’s life, which was largely determined by representatives of the royal house.
W artykule analizowany jest stosunek władców Starożytnej Rusi-Rosji do Ławry Troicko-Siergijewskiej przez pryzmat tradycji zwiedzania klasztoru przez osoby panujące, wielkich książąt i członków ich rodzin. Pokazano historyczną retrospekcję istniejącej tradycji i skalę jej znaczenia dla zrozumienia roli Ławry Troicko-Siergijewskiej w moralnym i politycznym życiu państwa. Troicka droga (Carska droga) jest postrzegana nie tylko jako droga do oczyszczenia, droga zbliżania się do Boga, ale i jako wyższa potrzeba błogosławieństwa przed najbardziej znaczącymi wydarzeniami w życiu osobistym i w życiu państwa, którą w dużej mierze posiadali przedstawiciele domu panującego.
В статье анализируется отношение государей Руси-России к Троице-Сергиевой Лавре через призму традиции посещения монастыря царствующими особами, великими князьями и членами их семей, показана историческая ретроспектива существовавшей традиции, и уровень ее значимости для понимания роли Троице-Сергиевого монастыря в духовной и политической жизни государства. Троицкая дорога (Царская дорога) рассматривается не только как путь к очищению, путь приближения к Богу, но и как вы- сочайшая потребность царствующих особ в благословении перед самыми значимыми событиями в личной жизни и в жизни государства, которая во многом определялась представителями царского дома.
E-mail: prot.rostislav@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/7327
DOI: 10.15290/elpis.2018.20.23
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2018, T. 20

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.