REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7325
Tytuł: Деятельность православных епископов по развитию просвещения в городе Хлынове (1737-1752 гг.)
Inne tytuły: Activities of Orthodox bishops in the development of education in the city of Hlynov (1737- 1752)
Działalność prawosławnych biskupów w rozwoju edukacji w mieście Chłynowie (1737- 1752)
Autorzy: Помелов, Владимир
Сахарова, Людмила
Сахаров, Василий
Słowa kluczowe: город Хлынов
Киприан Скрипицын
Вениамин Сахновский
Варлаам Скамницкий
Антоний Илляшевич
М.Е. Финицкий
Вятская славяно-латинская школа
the city of Khlynov
Kiprian Skripitsyn
Veniamin Sakhnovsky
Varlaam Skamnitsky
Anthony Illiashevich
M.E. Finizky
the Vyatka Slavonic-Latein school
miasto Chłynow
Kiprian Skripicyn
Weniamin Sachnowski
Warlaam Skamnicki
Anthony Illiaszevicz
M.E.Finicki
Wiacka szkoła słowiańsko-łacińska
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 20, 2018, s. 111-117
Abstrakt: В статье дается изложение событий, имевших место в городе Хлынове (Вятка) в 1737-1752 гг. В центре внимания – деятельность епископов по развитию просвещения. Славяно-латинская школа, основанная в 1734 г. епископом Лаврентием Горкой, получила дальнейшее развитие в этот период.
The article gives an account of the events that took place in the town of Khlynov (Vyatka) in 1737-1752. The focus is on the activity of bishops in the development of education. The Slavic-Latin school, founded in 1734 by Bishop Lavrenty (Gorka), was further developed during this period.
Artykuł opisuje wydarzenia, które miały miejsce w mieście Chłynow (Vyatka) w latach 1737-1752. Szczególną uwagę zwraca się na działalność biskupów w zakresie rozwoju edukacji.W tym okresie powstała szkoła słowiańsko-łacińska, założona w 1734 r. przez biskupa Laurencjusza Gorki.
Afiliacja: Владимир Помелов - ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», кафедра педагогики
Людмила Сахарова - ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава РФ, кафедра гуманитарных и социальных наук кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой гуманитарных и социальных наук
Василий Сахаров - ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», кафедра педагогики
E-mail: Владимир Помелов: lena_bigstar@mail.ru
Людмила Сахарова: slg75@rambler.ru
Василий Сахаров: vas701@rambler.ru
URI: http://hdl.handle.net/11320/7325
DOI: 10.15290/elpis.2018.20.11
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2018, T. 20

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.