REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7315
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorPawełczyk-Dura, Kamila-
dc.date.accessioned2018-12-20T10:37:21Z-
dc.date.available2018-12-20T10:37:21Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationElpis, T. 20, 2018, s. 187-195pl
dc.identifier.issn1508-7719-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7315-
dc.description.abstractThe synodal system, established on Russia by the tsar of Peter the Great, in beginnings of the 20th century was in the deep ideological crisis and the organizational impasse. Social and political tensions, characteristic of the being on the decline autocracy state, were felt also by the Orthodox intelligence, which - carried with the slogans of freedom and self-determination – began to openly criticize the solutions of Peter and demanded the restitution of conciliarity of the Russian Orthodox Church.pl
dc.description.abstractSystem synodalny, zaszczepiony na gruncie rosyjskim przez cara Piotra Wielkiego, w początkach XX wieku przeżywał głęboki kryzys ideologiczny i impas organizacyjny. Napięcia społeczne i polityczne, charakterystyczne dla chylącego się ku upadkowi państwa samodzierżawnego, odczuwalne były także przez inteligencję prawosławną, która – niesiona hasłami wolności i samostanowienia – przystąpiła do otwartej krytyki rozwiązań piotrowych i wysuwała coraz śmielej żądania restytucji wielowiekowego dziedzictwa soborowości Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectThe Russian Orthodox Churchpl
dc.subjectThe Most Holy Governing Synodpl
dc.subjectreformspl
dc.subjectRosyjska Cerkiew Prawosławnapl
dc.subjectŚwiątobliwy Synod Rządzącypl
dc.subjectreformypl
dc.titleKrytyka piotrowych rozwiązań synodalnych w łonie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w początkach XX wiekupl
dc.title.alternativeCriticism of Peter the Great synodical solutions in the Russian Orthodox Church in beginnings of the XX centurypl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/elpis.2018.20.20-
dc.description.Emailpawelczyk.kamila@wp.plpl
dc.description.AffiliationArchiwum Państwowe w Łodzipl
dc.description.referencesРоссийский государственный исторический архив, Яцкевич Виктор Иванович (1861-1924), Директор Канцелярии oбер-прокурора Синода, ф. 1579, оп. 1, д. 36pl
dc.description.referencesГосударственный архив Российской Федерации, Арсений (Авксентий Георгиевич Стадницкий), митрополит новгородский и старорусский, Свод отзывов епархиального духовенства на миссионерскую деятельность среди раскольников и сектантов в свете производимой государством политики веротерпимости, отзывы о преобразовании церковного управления в России и мнения епархиального духовенства о порядке приобретения и отчуждения церковной собственности, ф. 550, оп. 1, д. 196pl
dc.description.references„Богословский сборник Православного Свято-Тихоновского богословского института”: 1999 (№ 2), 1999 (№ 4)pl
dc.description.references„Вестник Московского университета. Серия 8: История”: 1999 (№ 4)pl
dc.description.references„Вестник русского христианского движения”: 1993 (№ 168)pl
dc.description.references„Вопросы истории”: 2008 (№ 1)pl
dc.description.references„Гражданин”: 2003 (№ 3)pl
dc.description.references„Журнал Московской Патриархии”: 2000 (№ 12), 2001 (№ 11)pl
dc.description.references„Красный архив”: 1926, т. 5 (№ 18), 1928, т. 5 (№ 30)pl
dc.description.references„Московские Епархиальные Ведомости”: 2011 (№ 7/8)pl
dc.description.references„Новое время”: 1905 (№ 10)pl
dc.description.references„Православная община”: 1996 (№ 3), 1998 (№ 5)pl
dc.description.references„Прибавления к Церковным ведомостям”: 1905 (№ 45)pl
dc.description.references„Просветитель”: 1994 (№ 1)pl
dc.description.references„Религии мира. История и современность”: 1983 (№ 37)pl
dc.description.references„Русское прошлое”: 1996 (№7)pl
dc.description.references„Слово”: 1905 (№ 108), 2002 (№ 4)pl
dc.description.references„Церковный вестник”: 1905 (№ 3), 1905 (№ 11)pl
dc.description.references„Церковь и время”: 2000 (№ 3), 2005 (№ 2)pl
dc.description.referencesBazylow L., Historia Rosji, Historia Rosji, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1975pl
dc.description.referencesBazylow L., Ostatnie lata Rosji carskiej. Rządy Stołypina, Warszawa 2008pl
dc.description.referencesBogolepov A. A., Church Reforms in Russia 1905-1918, Bridgeport 1966pl
dc.description.referencesCierniak U., Literacki wymiar kultury religijnej staroobrzędowców, Częstochowa 1997pl
dc.description.referencesCrowdy T., Historia szpiegostwa i agentury, przeł. J. Mikołajczyk, Warszawa 2010pl
dc.description.referencesHeller M., Historia Imperium Rosyjskiego, przeł. E. Melech, T. Kaczmarek, Warszawa 2002pl
dc.description.referencesKrzemień W., Filozofia w cieniu prawosławia. Rosyjscy myśliciele religijni przełomu XIX i XX wieku, Warszawa 1979pl
dc.description.referencesMarples D., Historia ZSRR od rewolucji do rozpadu, przeł. I. Scharoch, Wrocław 2006pl
dc.description.referencesMaszkiewicz M., Mistyka i rewolucja. Aleksander Wwiedeński i jego koncepcja roli cerkwi w państwie komunistycznym, Kraków 1995pl
dc.description.referencesMiasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy, red. J. Wyrozumski, Kraków 1966pl
dc.description.referencesMuszyński M., Władza kościelna w prawosławiu rosyjskim według Soboru Lokalnego 1917 - 1918 r., Warszawa 2006 [maszynopis: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego]pl
dc.description.referencesPajewski J., Historia powszechna 1871-1918, Warszawa 1998pl
dc.description.referencesPanorama myśli kontrrewolucyjnej, red. J. Goćkowski, J. Bartyzel, M. Bohun, A. Woźniak, Pułtusk 2007pl
dc.description.referencesPawełczyk-Dura K., Rosyjskie prawosławie w okresie wczesnosowieckim (1917-1927), Lublin 2014pl
dc.description.referencesPipes R., Rewolucja rosyjska, przekł. T. Szafar, Warszawa 2006pl
dc.description.referencesPrawosławie, red. J. Drabina, Kraków 1996pl
dc.description.referencesPrzybył E., W cieniu Antychrysta: idee staroobrzędowców w XVII w., Kraków 1999pl
dc.description.referencesSmoleń M., Podwójna gra Azefa. Z dziejów prowokacji carskiej ochrany, Kraków 1991pl
dc.description.referencesSobczak J., Mikołaj II – ostatni car Rosji, Warszawa 2009pl
dc.description.referencesStawiński P., Sekty, schizmy i herezje w Rosji. Słownik, Kraków 2000pl
dc.description.referencesWilliams B., Lenin, przeł. A. Tuszyńska, Wrocław 2002pl
dc.description.referencesŻywot protopopa Awwakuma przez niego samego nakreślony i wybór innych pism, red. W. Jakubowski, Wrocław-Gdańsk 1972pl
dc.description.referencesБабкин М. А., Священство и Царство. Россия начало XX века – 1918 г. Исследования и материалы, Москва 2011pl
dc.description.referencesБычков С. С., Русская Церковь и императорская власть. Очерки по истории Православной Российской церкви 1900-1917 гг., Москва 1998, т. 1pl
dc.description.referencesВитте С. Ю., Воспоминания, Москва 1960, т. 1, 2pl
dc.description.referencesВладислав (Цыпин), История Русской Церкви 1917-1997, Москва 1997pl
dc.description.referencesГеоргий (Ореханов), На пути к собору. Церковные реформы и первая русская революция, Москва 2002pl
dc.description.referencesГеоргий (Флоровский), Пути русского богословия, Париж 1983pl
dc.description.referencesГоловушкин Д. А., Феномен обновленчества в русском православии первой половины XX века, Санкт-Петербург 2009pl
dc.description.referencesДанилушкин М. Б., Никольская Т. К., Шкаровский М. В., Дмитриев В. П., Кутузов Б. П., История Русской Православной Церкви. От восстановления патриаршества до наших дней 1917-1970 гг., Санкт-Петербург 1997, т. 1pl
dc.description.referencesДжанибекян В. Г., Гапон. Революционер в рясе, Москва 2006pl
dc.description.referencesЕжегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского Богословского Института. Материалы, ред. В. Н. Воробьёв, Москва 1996pl
dc.description.referencesЖевахов Н. Д., Воспоминания товарища обер-прокурора Св. Синода князя Н. Д. Жевахова, Москва 1993, т. 2pl
dc.description.referencesЗеньковский С., Русское старообрядчество: Духовные движения XVII века, Москва 1995pl
dc.description.referencesЗызыкин М. В., Царская власть в России, Москва 2004pl
dc.description.referencesИакинф (Дестивель), Поместный Собор Российской Православной Церкви 1917-1918 гг. и принцип соборности, Москва 2008pl
dc.description.referencesК. П. Победоносцев: pro et contra. Личность, общественно-политическая деятельность и мировоззрение Константина Победоносцева в оценке русских мыслителей и исследователей. Aнтология, ред. Д. К. Бурлака, Санкт-Петербург 1996pl
dc.description.referencesКаннингем Д. В., С надеждой на собор. Русское религиозное пробуждение начала века, Лондон 1990pl
dc.description.referencesКолеров М. А., Не мир, но меч. Русская религиозно-философская печать от «Проблем идеализма» до «Вех» 1902-1909, Санкт-Петербург 1996, т. 1pl
dc.description.referencesКорелин А. П., Пушкарева И. М., Королёва Н. Г., Тюмюкин С. В., Христофоров И. А., Первая революуия в России. Взгляд через столетие, Москва 2005pl
dc.description.referencesЛавров В. М., Лобанов В. В., Лобанова И. В., Мазырин А. В., Иерархия Русской Православной церкви, патриаршество и государство в революционную эпоху, Москва 2008pl
dc.description.referencesМиловидов В., Старообрядчество в прошлом и настоящем, Москва 1969pl
dc.description.referencesНиколай (Балашов), На пути к литургическому возрождению, Москва 2001pl
dc.description.referencesНулис С., На берегу Божьей реки, Москва 1992, ч. 2pl
dc.description.referencesОльденбург С. С., Царствование Императора Николая II, Санкт-Петербург 1991pl
dc.description.referencesОтзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе в трёх частях, Санкт-Петербург 1906pl
dc.description.referencesПисьма Победоносцева к Александру III, Москва 1926, т. 2pl
dc.description.referencesПобедоносцев К. П., Московский сборник. Церковь и государство, Москва 1896pl
dc.description.referencesПоспеловский Д. В., Русская Православная Церковь в ХХ в., Москва 1995pl
dc.description.referencesПреображенский И. В., Сборник статей духовной и светской периодической печати по вопросу о реформе, Санкт-Петербург 1905pl
dc.description.referencesРелигиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде). История в материалах и документах 1907–1917, ред. Т. М. Горяева, Москва 2009, т. 1pl
dc.description.referencesСвенцицкий В., Собрание сочинений, Москва 2010, т. 2pl
dc.description.referencesСовременники о патриархе Тихоне, сост. М. Е. Губонин, Москва 2007, т. 2pl
dc.description.referencesФёдоров В. А., Русская Православная Церковь и государство. Синодальный период 1700 - 1917 гг., Москва 2003pl
dc.description.referencesФирсов С. Л., Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х - 1918 гг), Москва 2002pl
dc.description.volume20-
dc.description.firstpage187pl
dc.description.lastpage195pl
dc.identifier.citation2Elpispl
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2018, T. 20

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.