REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7314
Tytuł: Symbole prawosławne w filmach animowanych z ZSRR wyprodukowanych w latach 1948-1982
Inne tytuły: Orthodox symbols in the animated films from the USSR, produced in 1948-1982
Autorzy: Babulewicz, Katarzyna Lidia
Słowa kluczowe: soviet animation
animation and orthodoxy
orthodox symbols in the animated films
animacja radziecka
animacja a prawosławie
symbole prawosławne w filmach animowanych
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 20, 2018, s. 197-204
Abstrakt: The following article concerns Orthodox symbols that are present in selected animated films produced in the Soviet Union. Contrary to what one might expect from the films that were created during the reign of the socialist realist doctrine, religious references can often be found. They appear as details inherent in the world presented - primarily as orthodox churches and iconography. Sometimes the characters cross oneself, or there is a question that would not be expressed by the atheist or even the non-practicing person. Most importantly - in the vast majority of cases, these cancellations have no pejorative or sarcastic tone, which is surprising especially in the case of Stalinism era.
Artykuł dotyczy symboli prawosławnych, które obecne są w wybranych filmach animowanych wyprodukowanych w Związku Radzieckim. Wbrew temu, czego można by się spodziewać po filmach powstałych w okresie panowania doktryny socrealistycznej, niejednokrotnie odnaleźć w nich można nawiązania do sfery religijnej. Pojawiają się one jako detale nieodłącznie wchodzące w skład świata przedstawionego – przede wszystkim jako cerkwie i ikonografia. Zdarza się, że postaci wykonują znak krzyża, bądź że pada kwestia, której nie wypowiadałby ateista, a nawet osoba niepraktykująca. Co najważniejsze – w zdecydowanej większości przypadków odwołania te nie posiadają wydźwięku pejoratywnego czy sarkastycznego, co dziwi szczególnie w przypadku produkcji powstałych w dobie stalinizmu.
Afiliacja: Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
E-mail: klbabulewicz@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/7314
DOI: 10.15290/elpis.2018.20.21
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2018, T. 20

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.