REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7304
Tytuł: Церковно-приходское обучение на территории православного прихода Вознесения Господня в Клейниках
Inne tytuły: Orthodox-parochial education in the orthodox parish of the Ascension of Jesus Christ in Klejniki
Szkolnictwo cerkiewno-parafialne na terenie parafii prawosławnej pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach
Autorzy: Kuprianowicz, Adrian
Słowa kluczowe: Orthodox-parochial education
grammar schools
library
reading room
Klejniki parish
szkolnictwo cerkiewno-parafialne
szkoły gramoty
biblioteka
czytelnia
parafia klejnicka
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 20, 2018, s. 57-64
Abstrakt: The Orthodox-parochial education system in the Klejniki parish had a rich history. At those times, the educational system was above all for the benefit of the poor community. The Orthodox-parochial education in Klejniki was not on a particularly high level. In October 1884, 8 grammar schools were established within the parish of Klejniki. Towards the end of the 19th century, the parish had already 11 schools teaching 240 children. In the year 1893/1894, 6 boys from the Klejniki parish finished their education in the Orthodox teacher training college in Trześcianka-Stawek. A significant role in the organisation of the intellectual life and the development of Orthodox education in the countryside was played by the priest Jan Chlebcewicz. He was the founder of the Florenti Pawlenkow library and reading room. The financial burden, problems of accommodation for the teachers, an insufficient number of well qualified teachers, the poverty of the parents of the children attending the schools had a negative impact on the general state of the education in the Klejniki parish. The Orthodox education and school system contributed substantially to the eradication of illiteracy among the rural population. The First World War and the mass exodus into Russia were the immediate causes for the collapse of the library and reading room as well as all the schools in the parish of Klejniki.
Szkolnictwo cerkiewno-parafialne w klejnickiej parafii posiadało bogatą tradycję. Szkolnictwo owe służyło przede wszystkim biednemu społeczeństwu tamtego czasu. Oświata cerkiewno-parafialna w Klejnikach nie stała na specjalnie wysokim poziomie. W październiku 1884 roku na terenie klejnickiej parafii powstało 8 szkół gramot. Pod koniec XIX wieku, w parafii istniało już 11 szkół, w których naukę pobierało 240 dzieci. W 1893/1894 roku 6 chłopców z klejnickiej parafii ukończyło edukację w cerkiewno- nauczycielskiej szkole w Trześciance-Stawku. Znaczącą rolę w organizowaniu inteligenckiego życia oraz rozwojowi cerkiewnej oświaty we wsi odegrał ks. Jan Chlebcewicz. Był on założycielem biblioteki-czytelni im. Florentego Pawlenkowa. Ciężar finansowy, problemy z zakwaterowaniem dla nauczycieli, niewystarczająca liczba dobrze przygotowanej nauczycielskiej kadry, biedota rodziców dzieci uczęszczających do szkoły miały negatywny wpływ na ogólny stan oświaty w klejnickiej parafii. Oświata oraz cerkiewne szkolnictwo w znacznym stopniu przyczyniły się do likwidacji analfabetyzmu wśród wiejskiej ludności. Pierwsza wojna światowa oraz bieżeństwo były bezpośrednimi przyczynami, które przyczyniły się do upadku biblioteki-czytelni oraz wszystkich szkół w klejnickiej parafii.
Церковно-приходское обучение в Клейникском приходе имело богатые традиции и служило, прежде всего, делу просвещения беднейшего населения того времени. Уровень обучения в церковно-приходских школах был не специально высокий. В октябре 1884 года на территории Клейникского прихода были созданы 8 школ грамоты. В конце XIX века в приходе имелось уже 11 школ, в которых училось 240 детей. В 1893/1894 г. г. шесть мальчиков из Клейникского прихода окончили церковно-учительскую школу в Трестянке-Ставке. Существенную роль в повышении уровня интеллигентности жизни и развитии просвещения в селе играл священник Иоанн Хлебцевич. Именно он учредил библиотеку-читальню им. Флорентия Федоровича Павленкова. Финансовые трудности, проблемы с организацией проживания учителей, недостаточные кадры хорошо подготовленных учителей, бедность родителей детей, посещающих школы-все это негативно сказывалось на общем уровне просвещения в Клейникском приходе. Просвещение и церковное обучение в значительной степени помогло в борьбе с неграмотностью среди сельских жителей. Первая мировая война и беженство стали причиной расформирования библиотек-читален и всех школ в Клейникском приходе.
E-mail: adriankuprianowicz@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7304
DOI: 10.15290/elpis.2018.20.06
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2018, T. 20

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.