REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7303
Tytuł: Religious policies of Anna Ivanovna
Inne tytuły: Polityka religijna Anny Iwanowny
Autorzy: Drozdek, Adam
Słowa kluczowe: Anna Ivanovna
Orthodoxy
Old Believers
Anna Iwanowna
prawosławie
starowiercy
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 20, 2018, s. 17-24
Abstrakt: Anna Ivanovna was an empress of Russia in 1730-1740. The process of dismantling the authority of the church that started under Peter in 1700 was continued during Anna’s reign. The clergy were treated as civil servants serving the interest of the state through their spiritual service, as governmental clerks whose highest obligation was to the empress. The ecclesiastical life was disrupted, its spiritual role diminished, and the clergy was whipped to submission by harsh means. Orthodoxy was a mandatory religion. Conversion to other faiths was punishable. Peter’s discriminatory policies against Old Believers were continued. Anna herself was devoted to entertainment and everything else took the second place including her involvement in the affairs of the state as well as her personal spiritual life.
Anna Iwanowna była carycą w latach 1730-1740. Proces demontażu autorytetu kościoła, który rozpoczął się za Piotra I w 1700 r. był kontynuowany podczas panowania Anny. Duchowni byli traktowani jako urzędnicy służący interesowi państwa poprzez ich duchową służbę, ako urzędnicy rządowi, których najwyższym obowiązkiem była służba carycy. Życie kościelne zostało zakłócone, jego rola duchowa uległa zmniejszeniu, a duchowieństwo było karane surowymi środkami. Prawosławie była obowiązkową religią. Nawrócenie się na inne wyznania było karalne. Kontynuowana była polityka dyskryminacyjna Piotra I wobec starowierców. Anna poświęcała się głównie rozrywce i zabawom, a wszystko inne zeszło na dalszy plan w tym jej zaangażowanie w sprawy państwa, a także jej osobiste życie duchowe.
Afiliacja: Duquesne University in Pittsburgh Pittsburgh, USA
E-mail: drozdek@duq.edu
URI: http://hdl.handle.net/11320/7303
DOI: 10.15290/elpis.2018.20.02
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2018, T. 20

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
ELPIS_20_2018_A_Drozdek_Religious_policies_of_Anna_Ivanovna.pdf498,36 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.