REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7261
Tytuł: Czy pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania biblioteki to szansa na jej rozwój?
Inne tytuły: Is the acquisition of the external financing an opportunity for the library development?
Autorzy: Perzyńska, Violetta
Słowa kluczowe: biblioteki akademickie
fundusze bibliotek
fundusze strukturalne
programy operacyjne
university libraries
library funds
structural funds
operational programs
Data wydania: 2018
Data dodania: 13-gru-2018
Wydawca: Zakład Poligraficzny ARES S.C.
Źródło: Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 29-30 czerwca 2017 r., praca zbiorowa pod red. Jolanty Żochowskiej, Białystok 2018, s. 149-161
Konferencja: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, Białystok, 29-30 czerwca 2017 r.
Abstrakt: Celem artykułu jest przekazanie praktycznych informacji na temat skuteczności biblioteki w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Aktywność i samodzielność biblioteki w zakresie pozyskiwania funduszy na rozwój powinna być pozytywnie postrzegana przez środowisko akademickie. Czy tak jest? W referacie autorka podejmie próbę odpowiedzi na to pytanie. Omawia także praktyczne problemy związane z pozyskiwaniem i rozliczeniami grantów oraz promocją nowych aktywności w środowisku akademickim. Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano analizy podstaw prawnych w zakresie możliwości pozyskania środków przez biblioteki naukowe, oraz przeglądu stron WWW bibliotek uczelni wyższych. Dokonano analizy zamieszczonych przez biblioteki informacji o pozyskanych przez nie środkach finansowych. W dobie komercjalizacji wiedzy biblioteka musi być aktywna w pozyskiwaniu środków finansowych. Dobrym kierunkiem jest włączanie bibliotekarzy w zespoły projektowe powoływane w uczelni. Współpraca w tym zakresie integruje bibliotekarzy ze społecznością akademicką, pozwala szybciej dostosować się do zachodzących zmian.
The aim of the article is to provide practical information on the effectiveness of a library in the obtaining external funds. The activity and the independence of a library in terms of raising funds for the development should be perceived positively by the academic community. Is it, though? In the paper, the author will try to answer this question. Also, she shares practical knowledge about the problems associated with the acquisition and the settlement of the grants as well as with the promotion of the new activities in the academic environment. For the purpose of this study, an analysis of the legal basis regarding the possibility of obtaining funds by the scientific libraries and a review of university libraries’ websites were made. The libraries made an analysis of the information about the obtained funds and published it. In the age of the knowledge commercialization a library must be active in acquiring financial resources. The right direction is to involve the librarians in the project teams set up at the university. The cooperation in this area integrates the librarians with the academic community and allows for faster adaptation to changes.
Afiliacja: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego
E-mail: violetta.perzynska@awf.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7261
DOI: 10.15290/pdbcfb.2018.09
ISBN: 978-83-948923-1-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, 29-30 czerwca 2017

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.