REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7261
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorPerzyńska, Violetta-
dc.date.accessioned2018-12-13T13:02:09Z-
dc.date.available2018-12-13T13:02:09Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationPieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 29-30 czerwca 2017 r., praca zbiorowa pod red. Jolanty Żochowskiej, Białystok 2018, s. 149-161pl
dc.identifier.isbn978-83-948923-1-9-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7261-
dc.description.abstractCelem artykułu jest przekazanie praktycznych informacji na temat skuteczności biblioteki w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Aktywność i samodzielność biblioteki w zakresie pozyskiwania funduszy na rozwój powinna być pozytywnie postrzegana przez środowisko akademickie. Czy tak jest? W referacie autorka podejmie próbę odpowiedzi na to pytanie. Omawia także praktyczne problemy związane z pozyskiwaniem i rozliczeniami grantów oraz promocją nowych aktywności w środowisku akademickim. Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano analizy podstaw prawnych w zakresie możliwości pozyskania środków przez biblioteki naukowe, oraz przeglądu stron WWW bibliotek uczelni wyższych. Dokonano analizy zamieszczonych przez biblioteki informacji o pozyskanych przez nie środkach finansowych. W dobie komercjalizacji wiedzy biblioteka musi być aktywna w pozyskiwaniu środków finansowych. Dobrym kierunkiem jest włączanie bibliotekarzy w zespoły projektowe powoływane w uczelni. Współpraca w tym zakresie integruje bibliotekarzy ze społecznością akademicką, pozwala szybciej dostosować się do zachodzących zmian.pl
dc.description.abstractThe aim of the article is to provide practical information on the effectiveness of a library in the obtaining external funds. The activity and the independence of a library in terms of raising funds for the development should be perceived positively by the academic community. Is it, though? In the paper, the author will try to answer this question. Also, she shares practical knowledge about the problems associated with the acquisition and the settlement of the grants as well as with the promotion of the new activities in the academic environment. For the purpose of this study, an analysis of the legal basis regarding the possibility of obtaining funds by the scientific libraries and a review of university libraries’ websites were made. The libraries made an analysis of the information about the obtained funds and published it. In the age of the knowledge commercialization a library must be active in acquiring financial resources. The right direction is to involve the librarians in the project teams set up at the university. The cooperation in this area integrates the librarians with the academic community and allows for faster adaptation to changes.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherZakład Poligraficzny ARES S.C.pl
dc.subjectbiblioteki akademickiepl
dc.subjectfundusze bibliotekpl
dc.subjectfundusze strukturalnepl
dc.subjectprogramy operacyjnepl
dc.subjectuniversity librariespl
dc.subjectlibrary fundspl
dc.subjectstructural fundspl
dc.subjectoperational programspl
dc.titleCzy pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania biblioteki to szansa na jej rozwój?pl
dc.title.alternativeIs the acquisition of the external financing an opportunity for the library development?pl
dc.typeBook chapterpl
dc.identifier.doi10.15290/pdbcfb.2018.09-
dc.description.Emailvioletta.perzynska@awf.edu.plpl
dc.description.AffiliationAkademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiegopl
dc.description.referencesBiblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa. Baza naukowa Sport Polski. Tryb dostępu: http://sportpolski.awf.edu.pl/ [27 maja 2017].pl
dc.description.referencesBiblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Tryb dostępu: http://www.bg.ue.wroc.pl/ [27 maja 2017].pl
dc.description.referencesBiblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Projekty. Tryb dostępu: http://www.bu.umk.pl/granty [27 maja 2017].pl
dc.description.referencesBiblioteka Jagiellońska Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tryb dostępu: http://www.bj.uj.edu.pl/dun-2015-2016 [27 maja 2017].pl
dc.description.referencesBiblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. Projekty. Tryb dostępu: http://bg.uwb.edu.pl/?pid=Projekty [27 maja 2017].pl
dc.description.referencesBiblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Tryb dostępu: http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2041&Itemid=272 [27 maja 2017].pl
dc.description.referencesBibliotekarstwo. Pod red. A. Tokarskiej. Warszawa 2013, s. 606-607.pl
dc.description.referencesCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Tryb dostępu: http://www.cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,edycja_2016.html [27 maja 2017].pl
dc.description.referencesGrygrowski D.: Biblioteki i pieniądze. Warszawa 2015, s. 202-206.pl
dc.description.referencesJazdon A.: Finansowanie bibliotek uczelnianych. „Forum Akademickie”. Archiwum. Tryb dostępu: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2000/10/artykuly/13.html [27 maja 2017].pl
dc.description.referencesJazdon A., Wojcińska M.: Zarządzanie finansami i pozyskiwanie funduszy. W: Bibliotekarstwo. Pod red. A. Tokarskiej. Warszawa 2013, s. 609.pl
dc.description.referencesKołodziejczyk E.: Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich w Polsce i innych krajach gospodarki wolnorynkowej. Wybrane przykłady i próba porównania. W: Pozazawodowe zainteresowania bibliotekarzy. Badania, teorie, wizje. „Biuletyn EBIB” 2005, nr 6(67). Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/67/kolodziejczyk.php [27 maja 2017].pl
dc.description.referencesKorczyńska-Derkacz M.: Nowe projekty, cenne inicjatywy i ciekawe przedsięwzięcia bibliotek naukowych. VIII Konferencja Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich (Wrocław, 2 grudnia 2016 r.). „Przegląd Biblioteczny” 2017, z. 1, s. 76.pl
dc.description.referencesKrasiński Z.: Wciąż nas za mało. „Forum Akademickie. Ogólnopolski miesięcznik środowisk akademickich” 2017, nr 4(281), s. 5.pl
dc.description.referencesNarodowy Program Rozwoju Humanistyki. Tryb dostępu: http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/narodowy-program-rozwoju-humanistyki.html [27 maja 2017].pl
dc.description.referencesPismo Państwowej Jednostki Budżetowej Centrum Projektów Europejskich nr WP.425.246.2017.5AES. z dnia 9 maja 2017 r., s. 2.pl
dc.description.referencesPolitechnika Wrocławska. Tryb dostępu: http://biblioteka.pwr.edu.pl/projekt-dun [27 maja 2017].pl
dc.description.referencesRozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę. Dz.U. 2010, nr 179, poz. 1206.pl
dc.description.referencesSprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu za 2015 r. Tryb dostępu: http://Sprawozdanie%20za%20rok%202015%20(1).pdf [27 maja 2017].pl
dc.description.referencesSzala M.: Transkrypcje, dawnych utworów muzycznych w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Tryb dostępu: http://www.digitalizacja.pl/Marcin-Szala/Transkrypcje-dawnych-utworow-muzycznych-w-Bibliotece-Cyfrowej-Uniwersytetu [27 maja 2017].pl
dc.description.referencesUstawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dz.U. 2012, poz. 642 z późn. zm., s. 4.pl
dc.description.referencesUstawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365 z późn. zm., s. 9, 46.pl
dc.description.referencesUstawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Dz.U. 2010, nr 96, poz. 615, s. 17.pl
dc.description.referencesWojcińska M., Wojciński D.: Fundusze strukturalne dla bibliotek w okresie programowania 2007-2013. „Biblioteka” 2009, nr 13(22), s. 111-121. Tryb dostępu: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/viewFile/190/134 [27 maja 2017].pl
dc.description.firstpage149pl
dc.description.lastpage161pl
dc.identifier.citation2Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 29-30 czerwca 2017 r., praca zbiorowa pod red. Jolanty Żochowskiejpl
dc.conferenceVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, Białystok, 29-30 czerwca 2017 r.pl
Występuje w kolekcji(ach):VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, 29-30 czerwca 2017

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.