REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7258
Tytuł: Fundraising biblioteczny jako nowa perspektywa finansowania rozwoju bibliotek akademickich
Inne tytuły: A library fundraising as a new perspective of developing the academic libraries
Autorzy: Willecki, Jacek
Słowa kluczowe: fundraising biblioteczny
biblioteka akademicka
fundusze zewnętrzne
fundusze europejskie
wsparcie rozwoju bibliotek
library fundraising
academic library
external funds
European funds
support for development of libraries
Data wydania: 2018
Data dodania: 13-gru-2018
Wydawca: Zakład Poligraficzny ARES S.C.
Źródło: Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 29-30 czerwca 2017 r., praca zbiorowa pod red. Jolanty Żochowskiej, Białystok 2018, s. 105-117
Konferencja: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, Białystok, 29-30 czerwca 2017 r.
Abstrakt: Celem artykułu jest prezentacja nowych możliwości działań w obszarze fundraisingu bibliotecznego związanego ze wsparciem w postaci dotacji bezzwrotnych, wspierających kompetencje pracowników bibliotek akademickich, służących rozwojowi polityki otwartego dostępu na uczelniach oraz ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału rozwojowego zasobów elektronicznych, a także wskazanie propozycji działań zmierzających do lepszej organizacji fundraisingu w bibliotekach akademickich. Zastosowano metodę analizy i syntezy najważniejszych, bezpośrednich i pośrednich możliwości uzyskania finansowego wsparcia grantowego bibliotek ze źródeł krajowych i europejskich, uwzględniając niezbędne uwarunkowania służące skutecznej organizacji podstaw działalności fundraisingowej. Przeprowadzone badania wskazują na możliwość finansowania rozwoju bibliotek akademickich ze środków zewnętrznych, jako obiecującą i rozwojową perspektywę związaną z szeroko pojętym fundraisingiem bibliotecznym.
The author presents new possibilities of action in the area of the library fundraising, related to the aid in the form of non-repayable grants, which support the competencies of the employees in the libraries and the development of the open access policy at the universities as well as focus on strengthening the development potential of the electronic resources. He also presents the examples of activities aimed at improving the organization of the fundraising at the academic libraries. The most important, both direct and indirect, opportunities of obtaining the financial grant for the libraries from the national and the European sources have been analysed in the article, taking into consideration the necessary conditions for effective organization of the basics of the fundraising activities. The conducted research indicates the possibility of financing the academic libraries’ development from the external sources as a promising and developmental perspective connected with the broadly defined library fundraising.
Afiliacja: Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Oddział Informacji Naukowej
E-mail: jacek.willecki@put.poznan.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7258
DOI: 10.15290/pdbcfb.2018.06
ISBN: 978-83-948923-1-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, 29-30 czerwca 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Willecki_Fundraising_biblioteczny.pdf179,92 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.