REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7254
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorGębołyś, Zdzisław-
dc.date.accessioned2018-12-13T09:20:31Z-
dc.date.available2018-12-13T09:20:31Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationPieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 29-30 czerwca 2017 r., praca zbiorowa pod red. Jolanty Żochowskiej, Białystok 2018, s. 31-52pl
dc.identifier.isbn978-83-948923-1-9-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7254-
dc.description.abstract„Dary budują przyjaźń – w bibliotekach ofiarodawców”. Myśl Paula Ladewiga, wybitnego bibliotekarza i bibliotekoznawcy niemieckiego stanowi punkt wyjścia do ogólniejszych rozważań nad etyczną stroną współczesnego bibliotecznego fundraisingu i sponsoringu. Celem tekstu jest przegląd podstawowych czynników determinujących sponsoring i fundraising biblioteczny oraz określenie ich etycznego wymiaru w praktyce bibliotecznej. W wyborze sponsora i/lub fundraisera dla biblioteki, biblioteka musi ważyć racje i interesy, kierując się, z jednej strony, troską o byt, a z drugiej strony, bacząc o swoje dobre imię (wizerunek). Pierwiastek etyczny można odnaleźć w każdym niemal z elementów sponsoringu i fundraisingu bibliotecznego: sponsor/fundraiser (kto); przedmiot sponsoringu/fundraisingu (co); miejsce sponsoringu/fundraisingu (gdzie); czas sponsoringu/fundraisingu (kiedy), powód sponsoringu/fundraisingu (dlaczego).pl
dc.description.abstract„Donations build friendship – in the benefactors’ libraries”. The idea of Paul Ladewig – the prominent German librarian and library scientist, is a starting point for more general reflections on the ethical dilemmas of the fundraising and sponsoring at the present-day. The aim of this text is to look through the basic factors determining the sponsoring and fundraising for the libraries and to evaluate their ethical dimension in the library practice. A library, which aims to select a sponsor and/or a fundraiser, must take into the consideration both rations and business matters. It must on the one hand, be guided by the concern for the maintenance, and on the other hand – keep its good name. The ethical dilemma can be found in almost every component of the sponsoring and fundraising: a sponsor/fundraiser (who); a subject of sponsoring and fundraising (what); a space of the sponsoring/fundraising (where); a time of sponsoring/fundraising (when); a reason of sponsoring//fundraising (why).pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherZakład Poligraficzny ARES S.C.pl
dc.subjectsponsoringpl
dc.subjectfundraisingpl
dc.subjectbibliotekapl
dc.subjectetykapl
dc.subjectLadewig Paulpl
dc.subjectlibrarypl
dc.subjectethicspl
dc.titleEtyczne aspekty sponsoringu i fundraisingu bibliotecznego (wychodząc od Ladewiga)pl
dc.title.alternativeThe ethical aspect of the library sponsoring and fundraising (starting from Ladewig)pl
dc.typeBook chapterpl
dc.identifier.doi10.15290/pdbcfb.2018.02-
dc.description.Emailzdzislaw.gebolys@ukw.edu.plpl
dc.description.AffiliationUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologiipl
dc.description.references100 tysięcy dla biblioteki. Tryb dostępu: http://evascriba.blogspot.com/2016/09/100-tysiecy-dla-biblioteki.html; http://www.businessinsider.com/university-of-new-hampshire-librarian-donated-entire-4-million-estate-2016-9?IR=T [23 czerwca 2017].pl
dc.description.references7 Ethical Dilemmas Facing Nonprofit Organizations. Tryb dostępu: http://nonprofithub.org/human-resources/7-ethical-dilemmas-facing-nonprofit-organizations/[23 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesA Donor Bill of Rights. Tryb dostępu: http://www.case.org/Samples_Research_and_Tools/Principles_of_Practice/Donor_Bill_of_Rights.html [23 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesA very unusual gentleman’ who worked in a university library for nearly 50 years donated his entire estate to the school upon his death. Tryb dostępu: http://www.businessinsider.com/university-of-new-hampshire-librariandonated-entire-4-million-estate-2016-9?IR=T [23 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesAssociation of Fundraising Professionals. Tryb dostępu: https://www.afpnet.org/ [23 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesBachofner S., Hoffmann I.: Fundraising in Bibliotheken – ein Desiderat?! Masterarbeit Studiengang Bibliotheks- und Informationsmanagement der Hochschule der Medien Stuttgart. Stuttgart, Januar 2012. Tryb dostępu: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj2jtS6zsDaAhUGhiwKHfwiBZIQFgguMAA&ul=htps%3A%2F%2Fhdms.bsz-bw.de%2Ffiles%2F649%2FFundraising_in_Bibliotheken_MA_Bachofner_Hoffmann_HdM_BIM0912.pdf&usg=AOvVaw2lt8GgREvGciQ51_ N4O92p [23 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesBrett Wilson offers $100K library donation if Calgary allows Uber. Tryb dostępu: http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/brett-wilson-100k-library-donation-if-calgary-approves-uber-1.3307222 [23 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesCode of ethics and Professional conduct Fundraising Institute Australia. Tryb dostępu: https://www.fia.org.au/pages/principles-standards-of-fundraising-practice.html [23 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesCzyżewska E.: Rozumienie etyki zawodowej w środowisku bibliotekarskim. „Bibliotekarz” 2001, nr 5, s. 2-8.pl
dc.description.referencesDeklaracja Etyczna Fundraisingu. Warszawa 2011. Tryb dostępu: http://www.fundraising.org.pl/0-fundraisingu/etyka/ [23 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesDeutscher Fundraising Verband. Ethik und Transparenz. Tryb dostępu: http://fundraisingverband.de/verband/ethische-grundsaetze/ethikregeln.html [23 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesDobre praktyki sponsoringu kultury. Tryb dostępu: http://nck.pl/blog-kultura-sie-liczy/316788-dobre-praktyki-sponsoringu-kultury/ [23 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesEuropean Fundraising Association. Tryb dostępu: http://www.efa-net.eu/ [23 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesFinanse w bibliotece. Praktyczny przewodnik dla dyrektorów, kierowników oraz pracowników bibliotek. Zespół autorski pod red. Z. Gębołysia. Warszawa 2008.pl
dc.description.referencesFundraising – z czym to się je? Tryb dostępu: http://inkubatorkultury.szczecin.pl/news/fundraising-z-czym-to-si%C4%99-je/ [23 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesFundraising. Handbuch fūr Grundlagen, Strategien und Methoden. 5 Aufl. Wiesbaden 2016.pl
dc.description.referencesGębołyś Z.: Alternatywne źródła finansowania bibliotek szkół wyższych (sponsoring, fundraising, lobbing). W: Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy. Uwarunkowania i wybrane zagadnienia. T. 2. Pod red. I. Sochy. Katowice 2010.pl
dc.description.referencesGębołyś Z.: Etyczne dylematy gromadzenia i opracowania zbiorów bibliotecznych. W: Dylematy opracowania. Materiały z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 18-20 września 2013 r. Pod red. U. Ganakowskiej i M. Różyckiej. Szczecin 2014, s. 6-18.pl
dc.description.referencesGębołyś Z.: Etyczne rozterki, etyczne dylematy, etyczne zasady polskich bibliotekarzy (w świetle ankiety). W: Jakość usług w społeczeństwie informacyjnym. Praca zbiorowa pod red. J. Kamińskiej i B. Żołędowskiej-Król. Warszawa 2009, s. 185-193.pl
dc.description.referencesGębołyś Z.: Etyka biblioteczna i informacyjna. W: Bibliotekarstwo. Pod red. A. Tokarskiej. Warszawa 2013, s. 663-678.pl
dc.description.referencesGębołyś Z.: Sponsoring i fundraising biblioteczny. W: Vademecum bibliotekarza. Pod red. L. Bilińskiego. Warszawa 2004.pl
dc.description.referencesGębołyś Z.: Sponsoring i fundraising w bibliotekach akademickich – z doświadczeń krajowych i zagranicznych. „Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2010, 1/2(30/31), s. 65-80.pl
dc.description.referencesGębołyś Z.: Sponsoring szansą dla biblioteki!? W: Zarządzanie w organizacjach non-profit. Strategie. Marketing. Red. nauk.: A. Chodyński, M. Huczek, I. Socha. Bielsko-Biała 2001, s. 78-90.pl
dc.description.referencesGębołyś Z.: Sponsoring. Tryb dostępu: https://mfiles.pl/pl/index.php/Sponsoring [23 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesGnyszka M.: Fundraising. Pierwszy polski praktyczny podręcznik. Gliwice 2015.pl
dc.description.referencesGrygrowski D.: Biblioteki i pieniądze. Warszawa 2015, s. 174-182.pl
dc.description.referencesGrzegorczyk A.: Sponsoring kultury. Warszawa 2003.pl
dc.description.referencesIFLA Code of Ethics for Librarians and other Information Workers. Tryb dostępu: https://www.ifla.org/faife/professional-codes-of-ethics-for-librarians#ifla-codeofethics [23 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesInternational Statement of Ethical Principles in Fundraising – Translations. Tryb dostępu: http://www.afpnet.org/Ethics/IntlArticleDetail.cfm?ItemNumber=3774 [23 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesKlimczuk A.: Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych. W: Poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych z powiatu oleckiego. Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej. Ed. K. Sztop-Rutkowska. Tryb dostępu: https://ssrn.com/abstract=2740442 [23 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesKodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie. Antologia narodowych kodeksów etycznych. Pod red. Z. Gębołysia i J. Tomaszczyka. Warszawa 2008.pl
dc.description.referencesKonflikt interesów. Czym jest i jak go unikać? Poradnik dla pracowników administracji rządowej. [Aut. M. Wnuk]. Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesKrakowiak K.: Sponsoring kultury i sztuki. „Biuletyn EBIB” 2004, nr 9(60). Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/60/krakowiak.php [23 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesLadewig P.: Katechizm biblioteki. Oprac. i tł. Z. Gębołyś, B. Kwoka. Bydgoszcz 2016, s. 22-26.pl
dc.description.referencesMichnal W.: Jak Książnica Pomorska w Szczecinie pozyskuje sponsorów. „Bibliotekarz” 1998, nr 4, s. 13-14.pl
dc.description.referencesMiędzynarodowa Deklaracja Zasad Etycznych w Fundraisingu. Tryb dostępu: http://www.afpnet.org/Ethics/IntlArticleDetail.cfm?ItemNumber=3774 [23 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesMorzé A. von: Ladewig Paul. W: Neue Deutsche Biographie. Bd.: 13, Krell-Laven. Berlin 1982, s. 392-393.pl
dc.description.referencesPolakowska-Kujawa J., Kujawa M.: Sponsoring aspekty prawne i gospodarcze. Warszawa 1994.pl
dc.description.referencesPolskie Stowarzyszenie Fundraisingu. Tryb dostępu: http://www.fundraising.org.pl/ [23 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesPreer J.: Library ethics. Westport 2008.pl
dc.description.referencesSargeant A., Shang J.: Fundraising principles and practice. Chechester 2017.pl
dc.description.referencesSponsorship in libraries. Vol. 1/2. London 1992.pl
dc.description.referencesSponsoring für Bibliotheken. Hrsg. R. Busch. Berlin 1997.pl
dc.description.referencesSponsorship. Tryb dostępu: http://www.codescentre.com/icc-code/sponsorship.aspx [23 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesSroka M.: Rola public relations w pozyskiwaniu przyjaciół i sponsorów dla bibliotek akademickich USA. W: Public relations. Red. nauk. M. Kocójowa. Kraków 1994, s. 56-61.pl
dc.description.referencesStecki L.: Sponsoring. Toruń 2000.pl
dc.description.referencesStevenson S. C.: Fundraising for libraries. How to plan profitable special events. Sioux City 2013.pl
dc.description.referencesSwann J.: Fundraising for libraries. 25 proven ways to get more money for your library. New York 2002.pl
dc.description.referencesŚliwińska B.: Etyka w zawodzie bibliotekarza i pracownika informacji naukowej – wyniki i analiza badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego. Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2008/96/a.php?sliwinska [23 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesŚwiderska A.: Zarządzanie działaniami fundraisingowymi. W: Fundraising w działalności organizacji pozarządowych. Red. A. Grzegorczyk. Warszawa 2011, s. 7-47.pl
dc.description.referencesTekień K., Iłowiecka-Tańska I.: Etyczny fundraising. W stronę beneficjentów. W: Serca i pieniądze ponad granicami. Ed. J. Mihálik. Bratislava 2012, s. 323-336.pl
dc.description.referencesWojciechowska M.: Wartości etyczne w wybranych aspektach zarządzania i organizacji bibliotek. W: Jakość usług w społeczeństwie informacyjnym. Praca zbiorowa pod red. J. Kamińskiej i B. Żołędowskiej-Król. Warszawa 2009, s. 175-184.pl
dc.description.referencesWskazówki dla bibliotek publicznych dotyczące sponsoringu, reklamy i marketingu. Red. A. Filipowicz. „Biuletyn EBIB” 2004, nr 9(60). Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/60/wskazowki.php [23 czerwca 2017].pl
dc.description.firstpage31pl
dc.description.lastpage52pl
dc.identifier.citation2Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 29-30 czerwca 2017 r., praca zbiorowa pod red. Jolanty Żochowskiejpl
dc.conferenceVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, Białystok, 29-30 czerwca 2017 r.pl
Występuje w kolekcji(ach):VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, 29-30 czerwca 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Z_Gebolys_Etyczne_aspekty_sponsoringu_i_fundraisingu.pdf543,36 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.