REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7215
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorRoszkowska, Ewa-
dc.date.accessioned2018-12-03T14:08:51Z-
dc.date.available2018-12-03T14:08:51Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationOptimum. Economic Studies, Nr 2(92) 2018, s. 206-226pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7215-
dc.description.abstractAim – The main aim of the study is to determine the dynamics of the ageing process of the Polish population and to present a forecast of population ageing based on comprehensive analysis of the age structure of this population. The separated components of this structure are biological age groups: 0–14, 15–64, 65 years and more. The time period of the research comprises the years 1950–2016, while the population forecast by age is presented for 2020 and 2050. The elaboration includes data from GUS. Research methodology – In assessing the level of the ageing of Polish society there were used, among others, the old age index, old age coefficient, a measure of the similarity of structures, a measure of the structural change intensity, and the median age. Score – In the years 1950–2016 in Poland there were observed changes in the age structure of the population in age groups: 0–14 years old, 15–64 years old, 65 years old and more, including a steady trend in the percentage of people in the age group 0–14 years old and a steady upward trend in the percentage of people aged 65 and over, a strong upward trend in the old age index, and a strong tendency of increase in the post-working age dependency ratio. The Central Statistical Office’s (GUS) forecasts indicate that the population ageing measured by changes in the age structure of the population and the shifting of the median age which are taking place in Poland in a dynamic manner, will continue with increased intensity over the next decades. Originality/value – The added value of the work is the use of the similarity of structures and the intensity of structure changes, which together with an approach based on classical indicators allowed for a comprehensive analysis of the age structure of the Polish population in dynamic terms, determining the quantitative nature of changes in the age structure over time, the direction of these changes and their intensity. It was also pointed out that in light of the ongoing demographic transformations, the concept of silver economy understood as an economic system aimed at using the potential of the elderly and taking into account their needs is becoming a priority.pl
dc.description.sponsorshipThis work was supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education under subsidy for maintaining the research potential of the Faculty of Economy and Management, University of Bialystok.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectpopulation ageingpl
dc.subjectbiological age groupspl
dc.subjectage factorpl
dc.subjectmedian agepl
dc.titleComprehensive analysis of the process of population ageing in Poland in the years 1950–2016pl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/oes.2018.02.92.16-
dc.description.Emaile.roszkowska@uwb.edu.plpl
dc.description.AffiliationFaculty of Economics and Management, University of Bialystokpl
dc.description.referencesAbramowska-Kmon A., 2011, O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności, “Studia Demograficzne”, No. 1(159).pl
dc.description.referencesBaranowska A., 2013, Starzenie się społeczeństwa i związane z tym konsekwencje – perspektywa socjologiczna, [w:] Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych, Baranowska A., Kościńska E., Wasilewska-Ostrowska K.M. (red.), Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.pl
dc.description.referencesChomątowski S., Sokołowski A., 1978, Taksonomia struktur, “Przegląd Statystyczny”, No. 2.pl
dc.description.referencesClarke J.I., 1965, Population Geography, Pergamon Press, Oxford.pl
dc.description.referencesEuropean Commission, Europe’s demographic future. Facts and figures on challenges and opportunities, Luxembourg 2007.pl
dc.description.referencesCieślak M., 2004, Pomiar procesu starzenia się ludności, “Studia Demograficzne”, No. 2 (146).pl
dc.description.referencesd’Albis H., Collard F., 2013, Age Groups and the Measure of Population Aging, “Demographic Research”, No. 29.pl
dc.description.referencesDługosz Z., 1998, Próba określenia zmian starości demograficznej Polski w ujęciu przestrzennym, “Wiadomości Statystyczne”, No. 3.pl
dc.description.referencesFrątczak E., 2002, Proces starzenia się ludności Polski, “Studia Demograficzne”, No. 2(142).pl
dc.description.referencesHolzer J., 2003, Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl
dc.description.referenceshttp://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognozaludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html [date of entry 10.01.2018]pl
dc.description.referenceshttp://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2017,3,11.html [date of entry 10.01.2018]pl
dc.description.referenceshttp://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/struktura-ludnosci,16,1.html [date of entry: 10.01.2018]pl
dc.description.referenceshttp://www.stat.gov.pl/gus/definicje PLK HTML.htm?id=POJ-1718.htm [date of entry: 10.01.2018]pl
dc.description.referenceshttps://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/trwanie-zyciatablice, 1,1.html [date of entry 10.01.2018]pl
dc.description.referencesJurek Ł., 2012, Ekonomia starzejącego się społeczeństwa. Wydawnictwo Difin SA, Warszawa.pl
dc.description.referencesKondrat W., 1972, Zmiany w strukturze ludności według płci i wieku w latach 1950, 1960, 1970, “Studia i Prace Statystyczne”, No. 40.pl
dc.description.referencesKot S.M., Kurkiewicz J., 2004, The New Measures of the Population Ageing, “Studia Demograficzne”, No. 2 (146).pl
dc.description.referencesKosiński L., 1967, Geografia ludności, PWN, Warszawa.pl
dc.description.referencesKowaleski J.T. (red.), 2006, Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.description.referencesKowaleski J.T., 2011, Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny – etapy – następstwa, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl
dc.description.referencesKowaleski J.T., Szukalski P. (red.), 2004, Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.description.referencesKowaleski J.T., Szukalski P. (red.), 2006, Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.description.referencesKurek S., 2004, The Spatial Distribution of Population Ageing in Poland in the Years 1988–2001, “Bulletin of Geography”, No. 2.pl
dc.description.referencesKurek S., 2008, Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, Prace Monograficzne AP, No. 497, Kraków.pl
dc.description.referencesKurkiewicz J. (red.), 2010, Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.pl
dc.description.referencesMłodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warsaw.pl
dc.description.referencesPerspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludności, electronic document, access mode: [http://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/, date of entry: 10.01.2018].pl
dc.description.referencesPociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., 1988, Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.pl
dc.description.referencesPodogrodzka M., 2014, Przestrzenne zróżnicowanie ludności według wieku w Polsce w 1991–2010, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, No. 167.pl
dc.description.referencesPodogrodzka M., 2016a, Starzenie się ludności Polski w przekroju regionalnym, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, No. 290.pl
dc.description.referencesPodogrodzka M., 2016b, Przestrzenna konwergencja indeksu starości w Polsce, “Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” No. 4 (324).pl
dc.description.referencesPodstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku. Raport GUS, electronic document, access mode: [https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/12/5/1/podstawowe informacje o rozwoju demograficznym polski do 2014.pdf, date of entry: 10.01.2018].pl
dc.description.referencesPotrykowska A., 2003, Przestrzenne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności i migracji osób w starszym wieku w Polsce, “Przegląd Geograficzny”, No. 1.pl
dc.description.referencesPrognoza ludności na lata 2014–2050 GUS, electronic document, access mode: [http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html, date of entry 10.01.2018].pl
dc.description.referencesRączaszek A., Koczur W. (red.), 2014, Polityka społeczna wobec przemian demograficznych, “Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Katowice.pl
dc.description.referencesRosset E., 1967, Ludzie starzy. Studium demograficzne, PWE, Warszawa.pl
dc.description.referencesRosset E., 1959, Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, PWG,Warsaw.pl
dc.description.referencesRowland D.T., 1996, Population Momentum as a Measure of Aging, “European Journal of Population”, No. 12.pl
dc.description.referencesSanderson W., Scherbov S., 2005, Average Remaining Lifetimes Can Increase as Human Populations Age, “Nature”, No. 435.pl
dc.description.referencesSilver Economy in Poland – State and Measurement Methods, Research studies, Final methodological report, 2018, Statistics Poland, Warsaw, electronic document, access mode: [http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystykadla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2016-2018/badania/ekonomia/, date of entry: 11.11.2018].pl
dc.description.referencesStańczak J., Dorota Szałtys D., 2017, Regionalne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności Polski w latach 1990–2015 oraz w perspektywie do 2040 roku, electronic document, access mode: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ ludnosc/regionalne-zroznicowanie-procesu-starzenia-sie-ludnosci-polskiw-latach-1990-2015-oraz-w-perspektywie-do-2040-r-,28,1.html, date of entry: 10.01.2018].pl
dc.description.referencesSytuacja demograficzna Polski na tle Europy, electronic document, access mode: [https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-polski-na-tle europy,27,1.html, date of entry: 10.01.2018].pl
dc.description.referencesSzatur-Jaworska B., 2016, Polityka społeczna – wobec starzenia się ludności – propozycja konceptualizacji pojęcia, “Studia Oeconomica Posnaniensia”, Vol. 4.pl
dc.description.referencesSzukalski P., 2012, Trzy kolory: srebrny. Co to takiego silver economy?, “Polityka Społeczna”, No. 5–6, Warsaw.pl
dc.description.referencesWasilewska E., 2017, Starość demograficzna obszarów wiejskich i jej zróżnicowanie, “Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, Vol. 104, b. 3.pl
dc.description.referencesWasilewska E., 2014, Przemiany w strukturze aktywności ekonomicznej osób w wieku 50+ w Polsce, “Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, No. 105.pl
dc.description.referencesWasilewska-Ostrowska K., 2013, Samotność osób starszych w kontekście zmian demograficznych, “Kultura i Edukacja”, No. 4 (97).pl
dc.description.referencesWieniecki I.G., 1981, Metody statystyczne w demografii, PWE, Warszawa.pl
dc.description.referencesWolańska W., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski w latach 1995–2035, “Acta Universitatis Lodziensis Folia Oconomica”, No. 291.pl
dc.description.referencesZimnoch K., 2013, Starzenie się i srebrna gospodarka w uwarunkowaniach rozwojowych Podlasia, “Optimum. Studia Ekonomiczne”, No. 4 (64).pl
dc.description.number2(92)-
dc.description.firstpage206pl
dc.description.lastpage226pl
dc.identifier.citation2Optimum. Economic Studiespl
dc.identifier.orcid0000-0003-2236-3462-
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Economic Studies, 2018, nr 2(92)

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.